Vintervedligehold Ubby/Jerslev

Vintervedligehold Ubby/Jerslev

Til Teknik & Miljø Udvalget 8. december 2023. Vintervedligehold Ubby/Jerslev.

Hvidebæk Lokalråd vil hermed gøre opmærksom på, hvilke konsekvenser omklassificeringen i det nye regulativ for vintervedligehold har haft for vores område:

Skolestier: Hørkærstien - i daglig tale: skolestien. Hørkærstien - i daglig tale skolestien, er en stiforbindelse, der forbinder Jerslev og Ubby via Enggårdsstien. Stien skulle sikre, at bl.a. skoleeleverne kan færdes sikkert mellem områdets to skoler, men Hørkærstien ryddes ikke.

Set i det lys har det ikke megen værdi, at Enggårdstien i Ubby ryddes og er klar til at modtage trafik, når den tilgrænsende sti mod Jerslev, Hørkærstien, som nævnt ikke ryddes.

Det medfører, at mange cyklister vælger at benytte cykelstien, der forløber langs Hovedgaden mellem Jerslev og Ubby, med det uheldige resultat, at de er nødt til at cykle gennem Hovedgaden i Ubby, der er særdeles tungt trafikeret med anden trafik omkring skolernes mødetid, og i øvrigt uden cykelsti.

I lokalrådets optik vil det være mere hensigtsmæssigt at rydde Hørkærstien, således at det etablerede stisystem ikke blokeres, idet det også vil sikre dagplejernes adgang til deres fælleslokaler på Hørkærgård.

Der ryddes endvidere for sne m.v. omkring Hvidebækskolen, hvorfor rydning af Hørkærstien også ville give god mening i den sammenhæng.

Skolevej (vejens navn): Skolevej ryddes ikke længere, men det første stykke fra Bygaden er også adgangsvej til skole, børnehave og SFO.

Stamvejen på Enggårdsvej ryddes kun undtagelsesvist. Det er adgangsvej til byens plejecenter Enggården og ældreboliger. Det betyder vanskeligheder for svage medborgere, sygetransporter, flextrafik, ambulancer samt personale med at komme frem til sårbare borgere.

Snerydning ved Ubby Forsamlingshus og bibliotek: Ejendommen tilhører Kalundborg kommune, og som udgangspunkt må der gælde de samme regler for ejeren, som der er gældende for alle andre grundejere: der skal ryddes sne på fortovet. (Man må feje for egen dør....)

Fortovet foran ejendommen er kun ryddet ud for stoppestedet. På p-pladsen foran ejendommen er sneen skubbet rundt på pladsen og placeret på gangarealet til forsamlingshus og bibliotek, hvilket hindrer ordentlig adgangen til bygningerne. Ligeledes er stien til biblioteket ikke ryddet.

Generelt:

Øvrige "lukkede" stamveje ryddes heller ikke længere.

En del af forbindelsesvejene til vores mindre landsbyer er ligeledes nedklassificeret, med store gener til følge.

Administrationen har i indstillingen til udvalget i forbindelse med nedklassificeringen gjort opmærksom på, at det ved glatføre eller ved kraftigt snefald vurderes at give betydelige gener for den offentlige og private trafiks fremkommelighed på de berørte vejstrækninger. Ændringen omfatter 122 veje med kategoriseringen "vinterklasse 3", der herefter nedklassificeres til "vinterklasse 4". Administrationens forudsigelse må siges at være blevet opfyldt: Forleden dag meddelte kommunen, at renovationsarbejderne måtte indstille arbejdet pga. manglende fremkommelighed på vejene, og dermed medarbejdernes sikkerhed.

Det må endvidere også have givet store gener for hjemmeplejens udekørende personale at skulle færdes på de små veje mellem Svebølle, hvor de nu har base, og Ubby/Jerslev, der kun ryddes undtagelsesvist.

Lokalrådet opfordrer til, at Udvalget for Teknik og Miljø snarest evaluerer, hvorledes den nye plan for vintervedligeholdelse har fungeret i disse første vinterdage mhp. revurdering, således, at bl.a. de nævnte konsekvenser for lokalområdet for Ubby/Jerslev ikke gentager sig ved næste snefaldshændelse.

Hvidebæk Lokalråd

Del