Vil omdanne erhvervsområde til boligområde

Udvalget besluttede, at man går videre med anmodningen om at bygge ny boligbebyggelse i 1-2 etager.

Vil omdanne erhvervsområde til boligområde
Teknik- og Miljøudvalget besluttede at igangsætte anmodning om at omdanne erhvervsområde til boligområde i Gørlev.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Torsdag var der møde i Teknik- og Miljøudvalget, hvor udvalget besluttede at igangsætte anmodning om at omdanne erhvervsområde til boligområde i Gørlev.

Udvalget besluttede, at man går videre med anmodningen om at bygge ny boligbebyggelse i 1-2 etager på Ulstrupvej i Gørlev. Der er udarbejdet en idéskitse til den nye bebyggelse, der vil forudsætte at den nuværende erhvervsbebyggelse nedrives. Ejendommen er omfattet af en ældre byplanvedtægt, hvor den fastlægges til erhvervsformål. I kommuneplanen er området ligeledes udlagt til erhverv. Ny boligbebyggelse vil forudsætte et nyt plangrundlag med kommuneplantillæg og lokalplan for området.

”Vi igangsætter arbejdet med at omdanne erhvervsområde til boligområde. Det er et trist område i dag, der ikke bliver brugt til noget, så vi har selvfølgelig interesse i at området i stedet kan bruges til noget, og vi. Mangler i den grad den slags boliger. Det gør vi i hele kommunen. Vi har i øvrigt lige gjort noget lignende i Høng,” fortæller formand for Teknik- og Miljøudvalget, Jakob Beck Jensen (V).

Planarbejdet igangsættes altså nu ved at indkalde idéer og forslag til planlægningen, med henblik på at udarbejde kommuneplantillæg og lokalplan for ny boligbebyggelse. Ejendommen omfatter et areal på 6.444 m2. Ejendommen indeholder ældre erhvervsbygninger med tidligere jernstøberi, fremstilling af fritidsbåde og autoværksted mv. Alle bygninger ønskes nu nedrevet. Bygningerne vurderes ikke bevaringsværdige eller egnede for ombygning til boligformål. De har været benyttet meget ekstensivt de sidste mange år, herunder til aktiviteter, der har medført en del støjklager fra det omgivne boligkvarter.

Ejer ønsker at erstatte den eksisterende bebyggelse med en boligbebyggelse. Idéskitsen omfatter 22 boliger i ét og to plan med indkørsel fra Frederiksvej. Bebyggelsen placeres langs Ulstrupvej og rundt om et centralt friareal. Der indrettes 28 P-pladser mod indkørsler fra Frederiksvej. Under hensyn til gældende byggelinje fra Ulstrupvejs vejmidte skal bebyggelsen rykkes 3-5 m længere væk fra vejskel end vist på idéskitsen og i øvrigt forsynes med hæk-plantninger mod vej.   

Del