Vandindvinding fra Tissø ses ikke tilsvarende i hele DK.

Læserbrev: Vandindvinding fra Tissø ses ikke tilsvarende i hele DK

Et næsten enigt Teknik og Miljøudvalg samt Økonomiudvalg har blåstemplet en forøget indvindingstilladelse på 6,7 millioner m3 overfladevand fra Tissø til Kalundborg Forsyning gældende frem til 2051 - uagtet de store negative konsekvenser, som bortledning af de store mængder vand fra Tissø medfører for naturen. En tilladelse som efter flere grønne organisationers opfattelse er i strid med de retningslinjer Miljøstyrelsen har fastlagt.

Jævnfør Miljøstyrelsen er der ud over enkelte indvindinger af overfladevand f.eks. opsamlet regnvand i klippespalter på Christiansø til brug til drikkevand på den lille klippeø intet sted i Danmark, hvor der sker indvinding af overfladevand fra søer til industrier og procesformål - udover fra Tissø!

De store industriers forbrug af overfladevand fra Tissø smadrer naturen og er ødelæggende for vandmiljøet i Nedre Halleby å og Flasken - to yderst vigtige Natura 2000 områder, som Danmark har en international forpligtigelse til at passe på. Industrierne udvider og nye kommer til - alle har de behov for en konstant forsyningssikkerhed af procesvand ligesom prognoserne frem til 2030 udviser et øget behov.

Det er på høje tid, at industrierne får kendskab til konsekvenserne af deres enorme forbrug af vand fra Tissø, således at virksomhederne kan tage ansvar. Vi tror nemlig ikke, at industrierne er bekendt med de alvorlige konsekvenser for naturen, som deres forbrug af vand fra Tissø medfører. Vores politikere lukker næsten enstemmigt øjnene for juraen og de negative konsekvenser indvindingen medfører.

Industrierne må nytænke deres forbrug af vand. Store fartøjer på verdenshavene dækker f.eks. al deres vandbehov ved hjælp af af-saltning af havvand - det kunne være en del af løsningen på industriernes forbrug af procesvand i køletårne. Indvinding af 6,7 millioner m3 havvand vil ikke være mærkbart i modsætning til fjernelse af samme mængde vand fra en sø. Det indvundne søvand lukkes efter brug blot ud i havet!

Industriernes forbrug af grundvand, læs rent drikkevand - stiger tilsvarende. Uhæmmet indvinding af grundvand sænker grundvandspejlet og påvirker således også vandgennemstrømningen negativt i vores vandløb til skade på naturen. Det er ”In” at have en grøn profil, udvise bæredygtighed og profilere sig med at være ansvarsbevidst omkring forbrug, genanvendelse og spild af resurser - vil industrierne bevare deres grønne profil, så må industrierne handle nu - for vores politikere gør det ikke.

Susanne Ladefoged

Danmarks Naturfredningsforening Kalundborg

Del