Væsentlige problemer i det psykiske arbejdsmiljø for kirkens ansatte

Næsten alle har oplevet episoder med særdeles ubehagelig adfærd og ordudvekslinger, lige fra at blive kaldt ”røvhul” og blive talt ned til eller ignoreret til at blive hængt ud på diverse medier eller blive politianmeldt.

Væsentlige problemer i det psykiske arbejdsmiljø for kirkens ansatte
Arkivfoto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Konklusionen i en ny rapport om det psykiske arbejdsmiljø i Nyvangskirken er klar, der er tale om væsentlige problemer i det psykiske arbejdsmiljø for kirkens ansatte, står der i rapporten.

Arbejdstilsynet har flere gange besøgt Nyvangskirken i forbindelse med problemer med arbejdsmiljøet i kirken.

Ved det sidste besøg fik Nyvangskirken et påbud om at undersøge, hvorvidt der er problemer i det psykiske arbejdsmiljø, herunder om der forekommer krænkende handlinger. Fokus i rapporten er medarbejderne – og hvorvidt deres trivsel og arbejdsmiljø tilgodeses af den ledelse, der er i kirken for nuværende.

Nu er rapporten færdig efter interview med de i alt 12 ansatte samt menighedsrådsmedlemmerne i Nyvangskirken.

Der har endvidere været supplerende samtaler mellem erhvervspsykolog Stine Reintoft, som har udarbejdet rapporten, og fungerende præst Margrethe Tøttrup og præst Lars Poulsen. Erhvervspsykologen har desuden deltaget i et menighedsrådsmøde midt i december 2023.

Det psykiske arbejdsmiljø

Det psykiske arbejdsmiljø for kirkens ansatte er stærkt påvirket af den uro og de konflikter, som verserer i menighedsrådet. Flere medarbejdere er ved undersøgelsens start i en sundhedsmæssigt forværret tilstand grundet arbejdsmiljøet. Det høje konfliktniveau medfører, at flere er utrygge ved at ytre sig og er overopmærksomme på, hvem de taler med og om hvad. Konflikterne har ikke begrænset sig til menigheds møderne men har spredt sig i personkreds, omfang og styrke.

Arbejdsmiljøet er generelt præget af utryghed grundet ovenstående samt en anspændt stemning, når medlemmer af menighedsrådet eksempelvis kommer i dagtimerne i kirken.

Alle de ansatte fortæller i interviewene, at kommunikationen/dialogen mellem menighedsråd og medarbejdere ikke fungerer, eller at den er problematisk, står der i rapporten.

Krænkende handlinger

Adspurgt til krænkende handlinger svarede kun én ud af 12 interviewpersoner, at de ikke havde oplevet krænkelser i form af enten krænkende handlinger og/eller ytringer. Næsten alle har således oplevet episoder med særdeles ubehagelig adfærd og ordudvekslinger, lige fra at blive kaldt ”røvhul” og blive talt ned til eller ignoreret til at blive hængt ud på diverse medier eller blive politianmeldt.

Krænkelserne finder sted på kryds og tværs mellem flere af menighedsrådets medlemmer og kirkens ansatte. De krænkende handlinger er således ikke begrænset til én person alene.

Krænkelserne medfører en generelt oplevet utryghed for kirkens ansatte. Derudover er der en del forvirring og ubesvarede spørgsmål løbende blandt de ansatte grundet mangel på koordinering, dialog og beslutningstagning i ledelsen, står der i rapporten.

Ikke ét råd men to lister

Menighedsrådet refererer i interviewene ikke til sig selv som ét menighedsråd, men derimod de to lister, der oprindeligt opstillede medlemmerne. Konflikterne udspiller sig udpræget mellem disse to grupperinger, uden at man har forsøgt at forsone sig, f.eks. med mægling udefra.

Konflikten er desuden ude i det offentlige rum med indlæg i diverse lokale medier og sociale medier fra de forskellige parter i konflikten, står der i rapporten.

Mange af medarbejderne kommer med følgende udtalelser til rapporten om den måde, som menighedsrådets samarbejde fungerer på: ”Der er ikke noget samarbejde”, ”det er uudholdeligt”, ”der er ingen tillid”, ”på det seneste er det blevet mere trusselsagtigt”, ”de syv kan ikke sammen”, ”de hader synet af hinanden”, ”det her råd er kaos”.

Konklusion

Konklusionen i rapporten er helt klar, der er tale om væsentlige problemer i det psykiske arbejdsmiljø for kirkens ansatte, står der i rapporten.

Samarbejdsmiljøet er præget af krænkelser, både internt i menighedsrådet men også i relation til kirkens ansatte. Disse krænkelser er af varierende karakter og alvorlighedsgrad men betyder samlet set, at dette råd ikke opfylder sine forpligtelser i forhold til at lede Nyvangskirkens ansatte i relation til at tage sin retmæssige del af ansvaret for det psykiske arbejdsmiljø for medarbejderne.

Konfliktniveauet er til gene for medarbejderne i en sådan grad, at arbejdsmiljøet vurderes som sundhedsskadeligt. Det at konflikterne i den seneste tid tillige udspiller sig i offentlige medier og med inddragelse af det lokale politi medfører en yderligere belastning på kirkens medarbejdere.

Denne eskalering, hvor der tages offentlige medier i anvendelse, og hvor der gøres brug af trusler og politianmeldelser, er tegn på, at konflikterne har nået et dybt problematisk niveau i relation til at lede kirkens medarbejdere. Rådets måde at fungere på gør det reelt set vanskeligt for undertegnede undersøger at få øje på farbare veje at gå ledelsesmæssigt trods gode intentioner hos hvert enkelt medlem, slutter erhvervspsykolog Stine Reintoft sin rapport.

Har forladt menighedsrådet øjeblikkeligt

I går, tirsdag d. 9. januar meddelte de fire menighedsrådsmedlemmer, Heidi Lillevang, Stella Gaarsdal Larsen, Karin Hansen og Sven-Aage Berg, at de forlader rådet med øjeblikkelig virkning.

”Nu er det slut. Hvorfor bruge sin tid på frivilligt arbejde i et menighedsråd, hvor arbejdsmiljøet er så giftigt og så lidt konstruktivt, at det efterhånden også har sat sit præg på os. Og hvor det kirkelige arbejde er reduceret til et absolut minimum,” skriver de fire, nu forhenværende, menighedsrådsmedlemmer i en pressemeddelelse tirsdag.

Om det ændrer på arbejdsmiljøet i forhold til kirkens ansatte, må tiden nu vise.

Nu er det slut: En stor del af menighedsrådet trækker sig

Del