Tættere på flere boliger på Herredsåsen

På Teknik- og Miljøudvalgsmødet i denne uge besluttede udvalget at anbefale at gå videre med forslaget.

Tættere på flere boliger på Herredsåsen
Udvalget traf beslutning om at anbefale at gå videre med forslaget om, at kommuneplan samt lokalplan bliver sendt i høring såedes, at man kan gå videre med boligprojekt på rekreativt område på Herredsåsen.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

På Teknik- og Miljøudvalgsmødet i denne uge besluttede udvalget at anbefale at gå videre med forslaget om at kommuneplan samt lokalplan bliver sendt i høring således, at man kan gå videre med boligprojekt på rekreativt område på Herredsåsen. Herefter skal Kommunalbestyrelsens beslutte om planforslaget skal i offentlig høring.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 14. september 2022 at sælge området nord for Herredsåsen og igangsætte planprocessen for udarbejdelsen af et nyt plangrundlag for området. Plangrundlaget og processen bygger på Helhedsplan for Herredsåsen, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2021. Helhedsplanen har fokus på at udlægge nye boligområder i tæt samspil med landskabet og naturen på Herredsåsen.

I 2020 blev der igangsat en planlægning for Herredsåsen med henblik på at understøtte en fleksibel bosætning, som i højere grad skulle sikre, at planlægningen gav mulighed for at imødekomme forespørgslen på forskellige boligtyper. Ligeledes har landskabet ændret sig gennem bl.a. anlæggelsen af vejen Herredsåsen, og der er opstået en ny sø i området. Resultatet blev en helhedsplan for Herredsåsen, hvis væsentligste principper er at sikre de store herlighedsværdier i form af landskabet og naturen på Herredsåsen samt at udlægge nogle boligområder med tæt tilknytning til landskabet. Helhedsplanen udmøntes nu gennem dette kommuneplantillæg ved at udlægge hhv. et attraktivt boligområde og et større, grønt rekreativt område med stor landskabs- og naturværdi.

Kommuneplantillægget har til formål at at ændre afgrænsningen mellem boligområde og rekreativt område, hvorved området udlagt til bolig reduceres og det rekreative område forøges. Det rekreative område foreslås tilbageført fra byzone til landzone. Kommuneplantillægget udlægger et stort areal til rekreativ anvendelse (landskab og natur) og udlægger et mindre boligområde, men med mulighed for højere udnyttelsesgrad - herved fortættes bebyggelsen, og der skabes et mere markant byggeri, som kan spille op i mod og iscenesætte det store landskab på Herredsåsen, og som stadig opfylder den ønskede boligudbygning iht. Kalundborg Kommuneplan 2021-2032. Ved fortætningen spares der ressourcer på anlæggelse af veje, og mere flora og fauna bevares uberørt. For at imødekomme en fleksibel bosætning giver planrammen for boligområdet mulighed for forskellig typer byggeri; tæt-lav bebyggelse såvel som etagebebyggelse på op til fire etager.

Del