Strækning på 7 km bliver alligevel ikke motorvej

Vejdirektoratets forslag til linjeføringen af tredje etape på cirka 30 km af Kalundborg-motorvejen mellem Knabstrup og Tømmerup-rundkørslen rummer flere spareforslag

Strækning på 7 km bliver alligevel ikke motorvej
Kalundborgmotorvejen afsluttes i den eksisterende rundkørsel i Tømmerup, som foreslås ombygget til et signalreguleret kryds i stedet for en rundkørsel. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

En strækning på 7 km gennem Jyderup bliver alligevel ikke motorvej, det fremgår af det nyeste projektforslag fra Vejdirektoratet, som netop er sendt i høring. Kalundborgmotorvejen skal slutte i et signalreguleret kryds i Tømmerup.

Vejdirektoratets forslag til linjeføringen af tredje etape på cirka 30 km af Kalundborg-motorvejen mellem Knabstrup og Tømmerup-rundkørslen rummer flere spareforslag som bl.a. betyder, at en strækning på 7 km. gennem Jyderup ikke får status af motorvej, men bliver en firesporet vej med 90km/t som højeste hastighed. Samtidig spares støjskærme væk i Jyderup.

”I forbindelse med opdatering af det samlede projektets anlægsøkonomi er det beregnet, at det samlede projektforslag ikke kan indeholdes indenfor rammerne af projektets bevilling afsat i Infrastrukturplan 2035, som er på 2,096,7 mio. kr. (prisniveau FL 2023). Derfor har Vejdirektoratet foreslået at udtage forskellige elementer af det tidligere VVM-forslag fra 2012, for at præsentere et projektforslag til høring, som i givet fald kan anlægges inden for projektets bevilling. De ændringer som Vejdirektoratet foreslår udtaget af projektet, og medtages som tilvalg er: 

  • Motorvej på den knap 7 km lange strækning mellem Cementvej og Bjergsted
  • Støjskærme i Jyderup
  • Støjskærme ved Tornved
  • Nødspor anlægges i grus på udbygningsstrækning mellem Knabstrup og Jyderup Øst (Cementvejen)
  • Nødspor anlægges i grus på udbygningsstrækning mellem Bjergsted og Svebølle
  • Rasteanlæg mellem Mørkøv og Jyderup.”

Sådan skriver Vejdirektoratet i det seneste projektforslag som netop er sendt i høring frem til den 16. juni 2023. I perioden kan interesserede komme med bemærkninger til det fremsatte projektforslag. 

Strækningen på de 7 km er fra rundkørslen ved Cementvejen i Jyderup og til rundkørslen i Bjergsted.

Motorvejen slutter i et signalreguleret kryds

Kalundborgmotorvejen afsluttes i den eksisterende rundkørsel i Tømmerup, som foreslås ombygget til et signalreguleret kryds i stedet for en rundkørsel. Ændringen sker af hensyn til trafikafvikling og kapacitetsmæssige vurderinger. Den endelige udformning af krydset bliver detaljeret i den videre fase.

Hastigheden vil gradvis blive skiltet ned ved afslutningen af motorvejen på den sidste strækning ind mod krydset i Tømmerup, oplyser Vejdirektoratet.

Ny Kærbyvej

Efter ønske fra Kalundborg Kommune bliver overføringen af Kærbyvej ændret til en ny og mere østlig overføring som benævnes ”Ny Kærbyvej”. Ny Kærbyvej bliver nord for motorvejen tilsluttet Holbækvej og sydligt er vejforløbet tiltænkt at forløbe over banen med en tilslutning til vejnet syd for banen. Vejforbindelsen kan anvendes til vejbetjening af det kommende erhvervsområde.

Den nuværende Kærbyvej afbrydes på begge sider af motorvejen, oplyser Vejdirektoratet. 

Trafikken nær Svebølle vil stige med næsten 80 pct.

I dag kører der mellem 13.000 og 20.200 køretøjer på et gennemsnitlig hverdagsdøgn. Trafikken er størst på motorvejen i den østlige ende, og mindst på den vestlige del på den eksisterende hovedvej ”Skovvejen”, frem mod Kalundborg.

Når Kalundborgmotorvejen er færdigetableret, vil den eksisterende motorvej i den østlige ende få mere trafik. Her forventes der at køre mellem 18.000 og knap 25.000 køretøjer på et typisk hverdagsdøgn i 2030.

På strækningen tættest mod Holbækmotorvejen svarer dette til omkring 25 pct. forøgelse i trafikken. Midt på strækningen kommer der omkring 45 pct. flere køretøjer, mens trafikken nær Svebølle vil stige med næsten 80 pct.

Mertrafikken skyldes, at kapaciteten bliver øget hele vejen til Kalundborg, og flere trafikanter derved får mulighed for at komme hurtigere frem og tilbage. Det trækker både trafik til og fra de omkringliggende veje, og der vil blive kørt flere ture end ellers.

Det sker i den kommende tid

I den sidste halvdel af høringsperioden afholder Vejdirektoratet borgermøder, hvor projektforslaget præsenteres for naboer og andre interesserede. Nærmere information om tid og sted følger. Efter høringsfasens afslutning bliver alle indkomne høringssvar samlet og offentliggjort på Vejdirektoratets hjemmeside.

Det er Vejdirektoratets forventning, at der bliver fremsat en anlægslov til efteråret, og herefter skal projektet detaljeres yderligere frem mod de forventede ekspropriationer i 2024 og start af anlægsarbejderne i 2025.

Det opdaterede projektforslag og miljøkonsekvensvurderingen, der er i høring, kan findes på Vejdirektoratets hjemmeside

Del