Sommerhusejere er bekymrede for 'Club Røs'

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. august blev muligheden for at gå videre med feriecenter og fritidsanlæg ’Club Røs’ drøftet.

Sommerhusejere er bekymrede for 'Club Røs' Et enigt udvalg besluttede, at man kan gå videre med projekt 'Club Røs', men at ansøger går i dialog med borgerne i området.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. august blev muligheden for at gå videre med feriecenter og fritidsanlæg ’Club Røs’ drøftet. Et enigt udvalg besluttede, at man kan gå videre med projektet, men at ansøger går i dialog med borgerne i området, da primært sommerhusejerne i området er utrygge ved projektet.

I december 2021 besluttede Teknik- og Miljøudvalget, at indkalde idéer og forslag til at udarbejde kommuneplantillæg og lokalplan for et ferie- og fritidscenter på Røsnæs. Den 11. august havde udvalget igen møde, og her blev det besluttet, at man kan gå videre med projektet, dog anbefaler udvalget ansøgeren, at starte dialogmøder med borgerne i området, da der er udtrykt utryghed i lokalområdet for, hvad projektet vil betyde for både naturen og de mennesker, der bor i området. Utrygheden kommer primært fra sommerhusejere i området, men også fra dele af lokalbefolkningen.

Sommerhusejerne er bekymrede

”Skolen samt Røsnæs Udvikling og Beboerforening og flere lokale er positive stemt. Det er sommerhusejerne, der primært er bekymrede. Det er et enigt udvalg, der har stemt for, at man går videre med planlægningsarbejdet. Men også, at projektudvikler giver grundig informationer om projektet til lokalområdet, og at man indkalder til borgermøde,” fortæller Jakob Beck Jensen (V), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget, og fortsætter: ”Men ellers ligger det jo i fin forlængelse af den udvikling, som Røsnæs har gennemgået det seneste arti. Jeg synes, at det er positivt, at der er nogle, der gerne vil investere og udvikle på Røsnæs. Men selvfølgelig skal der tages hensyn til natur og miljø, men det er nu også min opfattelse, at det kan man godt få til at hænge sammen.”

Sidste år anmodede en projektudvikler kommunen om, at se på muligheden for, at etablere et kombineret feriecenter og fritidsanlæg, "Club Røs", øst for Ulstrup og nord for Dyrehøj Vingård. Projektet, Club Røs, beskrives som et ferie- og fritidscenter med fokus på aktivitet og natur. Der skal være plads til 500 gæster. Centret skal indeholde 90-100 feriehuse med tilhørende sports- og velvære-aktiviteter. Club Røs adskiller sig imidlertid fra andre feriekoncepter ved at indtænke idrætshøjskole, fritidsboliger og foreningsliv ind i en samlet struktur. Centret skal ydermere indeholde forskellige sports- og idrætsanlæg som fx fodboldbaner, tennisbaner, og multihaller samt rekreative muligheder, restauranter, og caféer.

Bekymring for naturen

Projektudvikler har anmodet kommunen om at igangsætte en planproces, der giver mulighed for at etablere ’Club Røs. Arealet på ca. 20 ha ligger i landzone umiddelbart øst for Ulstrup, nord for Dyrehøj Vingård. Lokalområdet og de nærmeste naboer udtrykker bekymring for og stiller spørgsmål til øget trafik, turismens påvirkning af naturen, herunder § 3-beskyttet natur, samt projektets landskabelige indpasning. Der er indkommet 13 bemærkninger og en underskriftindsamling: ”Vi ønsker ikke ´Club Røs´ på Røsnæs.

Projektet forudsætter, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, der udlægger et nyt rammeområde til feriecenter samt fastlægger rammebestemmelser for den nærmere lokalplanlægning. En lokalplan skal fastlægge detaljerede bestemmelser for anvendelse, omfang og placering, udformning af bebyggelse og rekreative anlæg samt give grundlag for at varetage øvrige relevante hensyn. Som en del af planlægningen skal der gennemføres en screening for miljøvurdering af planerne og projektet er desuden omfattet af krav om VVM-screening.

Særlige hensyn

Ydermere er der to særlige hensyn som planlovens skal varetage inden for kystnærhedszonen. Inden for kystnærhedszonen kan der kun planlægges for arealer i landzone såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. Som en del af den særlige begrundelse indgår ofte også forholdet til natur- og landskabsinteresser i området. Det betyder, at der stilles et skærpet krav til at begrunde den kystnære placering, og at der ikke er alternativer uden for kystnærhedszonen. Dette vil være et fokuspunkt ved en videre planlægning.

Ferie- og fritidsanlæg skal lokaliseres efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser og kun i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser. Hensigten er, at nye arealudlæg lokaliseres, så de friholder de åbne og ubebyggede kyststrækninger og indgår i et samspil med de eksisterende bysamfund, uden at virke dominerende.

Del