Skoler i tilsyn: Skal have ro til at følge handleplanerne

Gørlev Skole samt Hvidebækskolen er under tilsyn ved Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) med pålagt handlingsplan. Det følges nøje at Børn- og Familieudvalget.

Skoler i tilsyn: Skal have ro til at følge handleplanerne
Onsdag aften havde Børn- og Familieudvalget udvalgsmøde, hvor de bl.a. behandlede de to skoler i Kalundborg Kommune, Gørlev Skole samt Hvidebækskolen, der er i tilsyn ved STUK. Arkivfoto: Jens Nielsen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Onsdag aften havde Børn- og Familieudvalget udvalgsmøde, hvor de bl.a.  havde et punkt, der hed ”Orientering om STUK-tilsyn”, hvilket omhandler de to skoler i Kalundborg Kommune, Gørlev Skole samt Hvidebækskolen, der er under tilsyn ved Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). Børn- og Familieudvalget mener, at de to skoler lige nu skal have ro til at følge handleplanerne.

Gørlev Skole og Hvidebækskolen er under tilsyn ved Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) med pålagt handlingsplan. Kommunalbestyrelsen behandlede den 24. august 2022 handleplan for henholdsvis Gørlev Skole og Hvidebækskolen. I forlængelse heraf har STUK anmodet Kalundborg Kommune om at nedsætte og koordinere en styregruppe, der har til formål at følge fremdriften på de i handlingsplanen beskrevne delmål og mål. I forbindelse med statusmøde den 12. januar 2023 har STUK til styregruppemøde i sommeren 2023 anmodet om en vurdering af, hvorvidt handlingsplanens mål og delmål for Gørlev skole og Hvidebækskolen kan nås inden for eksisterende rammer. Formand for Børn- og Familieudvalget fortæller, at man forstår bekymringen, men at de to skoler lige nu skal have ro til at følge handleplanerne.

”Styregruppen skal mødes hvert halve år, og de har holdt deres første møde. Det er selvfølgelig alvorligt, men vi skal huske på, at vi har tre år til at komme ud af tilsyn ved STUK. Dét, som vi har bedt om er, at vi vil informeres og have referater fra hvert møde, så vi følger processen tæt. Men lige nu skal vi give dem fred og ro til at følge handleplanerne, og vi har faktisk tillid til, at begge skoleledere gør et godt arbejde henimod målet. Det er gode handleplaner, men STUK er bekymret for, om vi kan udføre handleplanerne inden for de økonomiske rammer, som vi har. Det er jo også, hvad der forståeligt nok bekymrer skolebestyrelsen på Hvidebækskolen, som de skrev i deres læserbrev forleden. Der er ingen tvivl om, at der skal kæmpes hårdt, når der skal laves budgetter,” fortæller formand for Børn- og Familieudvalget, Henriette Ergemann (Frit Borgerligt Fællesskab) torsdag morgen.

Stort fald i elevtal i folkeskolen

Kalundborg Kommune oplyser, at der har hen over de seneste år været flere elever i folkeskolerne i Kalundborg Kommune, der opnår minimum 02 i dansk og matematik og dermed har grundlag for at komme videre til en ungdomsuddannelse. De oplyser endvidere, at der er også er sket et fald i elevtal, som overordnet set potentielt kan udgøre et problem på tværs af kommunens folkeskoler. Eksempelvis er antallet af elever indskrevet på Kalundborg Kommunes folkeskoler fra 2012 til 2022 faldet med ca. 1000 elever fra ca. 4.400 til 3.400. I Kalundborg Kommune går cirka 30% af kommunens børn og unge på fri- eller privatskole. På landsplan ligger andelen på cirka 19%. Der ses en stigning over de sidste 10 år i andelen af elever på fri- eller privatskole både lokalt i Kalundborg Kommune og på landsplan.

Tilført 10,6 mio. kr. til området i 2022

Kalundborg Kommune oplyser desuden, at der i Budget 2022 er tilført folkeskoleområdet 10,6 millioner i forbindelse med flytning af elever fra den almene folkeskole til inklusionscentre og specialskoler. Kalundborg Kommune har endvidere den 13. dyreste omkostning pr. elev i folkeskolen blandt alle 98 kommuner (elever i specialtilbud er ikke medregnet).

Kommunalbestyrelsen har ydermere afsat ekstra midler til 2-lærerordning i Budget 2022, puljen til 2-lærerordning udgør derved årligt i alt 2.550.000 kr. Fagcenter Børn og Familie iværksætter i skoleåret 2022/23 en tidlig forebyggende trivsels- og fraværsindsats målrettet især Hvidebækskolen og Gørlev Skole. Der er afsat to årsværk til indsatsen.

Kommunalbestyrelsen har i Budget 2023 afsat 70 millioner til velfærdsbygninger frem mod 2026. Det omfatter også renovering af folkeskolerne. Derudover har Børn og Familieudvalget i februar 2023 besluttet, at afsætte 2 millioner i 2 år på tiltag til at styrke folkeskolen.

Skoler i tilsyn

På landsplan er der 33 skoler i tilsyn. Heraf er fem skoler pålagt handlingsplan fordelt på tre kommuner. Kalundborg Kommune har tre skole i tilsyn, hvoraf to er pålagt handlingsplan. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet gør opmærksom på, at de er forpligtiget til at vurdere alle muligheder, og at styrelsen potentielt kan pålægge Kommunalbestyrelsen forskellige sanktioner. Eksempelvis kan Styrelsen for Undervisning og Kvalitet pålægge Kalundborg Kommune at lave en handlingsplan for hele skolevæsenet. I sidste instans kan styrelsen pålægge Kalundborg Kommune at ændre rammevilkårene for folkeskolerne.

Del