Sagen om svinefabrikken– får vi den sagsbehandling, vi har krav på?.

Læserbrev: Sagen om svinefabrikken– får vi den sagsbehandling, vi har krav på?

I øjeblikket ligger der en ansøgning til godkendelse i Kalundborg kommune om opførelse af et nyt svineanlæg på adressen Havnsøvej 32. Det burde ligne en uskyldig sag, hvor et gammelt anlæg med kapacitet til en årlig produktion af 7.340 slagtesvin bliver omlagt til nye stalde, der efter sigende giver bedre produktionsvilkår og en reduceret påvirkning fa omgivelser end de gamle stalde. 

Det er det bare ikke, for samtidig øges kapaciteten af slagtesvin til næsten det tredobbelte: 20.000 slagtesvin årligt, hvilket medfører en lang rækker gener for naboerne til det nye anlæg, ligesom det giver en uacceptabel stigning i tung trafik gennem landsbyen Føllenslev, der i forvejen er hårdt presset i forhold til trafik.

Flere har allerede med rette været ude og efterlyse politisk handling. Problemet er bare at de kommunale politikere kan henvise til, at når der er tale om husdyrhold i landbrugszone skal sagen kun behandles administrativt, og så længe godsejeren overholder lovgivningen, er der ikke noget for kommunens politikere at gøre.

Det er imidlertid ikke rigtigt.  Og nu bliver det lidt teknisk, men hold fast. Vi skal se mod EU for at finde politisk vej til at sikre vores miljø, nemlig mod EU’s Naturbeskyttelsesdirektiver, hvor Habitatdirektivet pålægger EU's medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er beskyttede. I Kalundborg kommune har vi på denne baggrund det meget store Natura 2000 område (nr. 154, hvis man vil slå det op), der dækker bl.a. Saltbækvig, Eskebjerg Vesterlyng og Sejerøbugten. Selvom man kan synes at anlægget ligger et stykke væk fra disse habitatområder, så vil den øgede produktion give anledning til en vis ammoniakdeponering i habitatområderne. Og derfor SKAL der foretages en risikovurdering og konsekvensvurdering i forbindelse med en eventuel godkendelse. Det er IKKE nok, at man har foretaget en generel vurdering efter husdyrbruggodkendelsesbekendtgørelsen, som det er tilfældet i den konkrete sag. Der skal en specifik videnskabsfaglig vurdering til før en eventuel godkendelse er lovlig. I modsatte tilfælde vil en godkendelse være ulovlig.

I Danmark taler vi i øjeblikket meget om manglen på vild natur og ikke mindst faldet i biodiversitet. Vi er i Kalundborg kommune berigede med helt unikke, men også skrøbelige naturområder, som vi har ansvaret for ikke blot at bevare, men også sikre de bedste vilkår. Derfor vil vi på det kraftigste opfordre vores kommunale politikere til at være sig dette ansvar bevidst og med denne sag vise, at der er mod og vilje til at sikre naturens rettigheder – også overfor et industrialiseret landbrug. Derved kan vi være med at styrke den vilde natur og øge biodiversiteten til vores alles fælles bedste.

Mette Hvid Brockmann og Hans Munk, Radikale Venstre Kalundborg

Del