Parkeringsplads skal fjernes

I forbindelse med det kommende byggeri af lejligheder i Klosterparken skal parkeringsplads fjernes.

Parkeringsplads skal fjernes Teknik- og Miljøudvalget skal træffe en endelig beslutning om at fjerne parkeringsplads i forbindelse med nyt byggeri i Klosterparken. Foto: Jens Nielsen.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

I forbindelse med det kommende byggeri af lejligheder i Klosterparken i Kalundborg blev der truffet en foreløbig beslutning om at nedlægge den offentlige parkeringsplads ved Klosterparkvej i Kalundborg by. Det skal Teknik- og Miljøudvalget nu træffe en endelig beslutning om på mødet den 5. maj.

Den foreløbige beslutning har været i høring hos ejerne af de nærliggende ejendomme og i offentlig høring via kommunens hjemmeside i 8 uger med høringsfrist den 24. april 2022. Teknik- og Miljøudvalget skal, på udvalgsmødet den 5. maj, træffe endelig beslutning om, at den offentlige parkeringsplads ved Klosterparkvej kan nedlægges.

Formand for Teknik & Miljøudvalget Jakob Beck Jensen (V) fortæller, at det jo er en del af det nye byggeri i Klosterparken.

”At parkeringspladsen bliver nedlagt er jo en del af det nye byggeri, men der bliver stadig parkeringspladser, når projektet er færdigt. Mener, at det er 14 pladser, der bliver tilbage. Men det er sandt, at der ikke vil være lige så mange parkeringspladser her fremadrettet. Alle de ansatte på Kaalund Kloster skal parkere nede ved Munkesøen, det er der intet problem i. At man bibeholder nogle parkeringspladser er for at imødekomme dem, der bor i boligkomplekset. Det var også noget af det, der var i høringssvarene, da vi godkendte lokalplanen,” fortæller han.

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 28. oktober 2020 godkendt en rammeaftale mellem Kalundborg Kommune og ejeren af blandt andet Område 1 i Lokalplan nr. 577. En del af rammeaftalen omfatter den nuværende offentlige parkeringsplads på Klosterparkvej.

Rammeaftalen omhandler blandt andet, at Kalundborg Kommune vil understøtte projekterne i området i det omfang denne understøttelse ligger inden for de rammer, som kommunen som offentlig myndighed har mulighed for at understøtte, og som i øvrigt bidrager til at realisere Kalundborg Kommunes vision. Derudover er det en forudsætning for realiseringen af projektet, at Kalundborg Kommune, som ejer af de ejendomme, der indgår i det samlede projekt, afhænder disse til den nye ejer.

En politisk og administrativ styregruppe

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med projektet nedsat en politisk og en administrativ styregruppe, samt igangsat og gennemført udarbejdelse af et nyt plangrundlag, som blandt andet giver mulighed for at benytte arealerne i Område 1 til boligformål i stedet for offentlige formål. På Kommunalbestyrelsens møde den 26. maj 2021 blev forslaget til lokalplanen godkendt. Det har i processen været tydeligt, at de eksisterende offentlige parkeringspladser skulle nedlægges og erhverves af en ny ejer. Dermed er plangrundlaget justeret således, at der etableres nye offentlige parkeringsmuligheder.

I drøftelserne om parkeringsforholdene har der været fokus på især områdets nuværende anvendelser sammenholdt med de fremtidige anvendelser. Området består i dag af den store rekreative park, offentlig administration i Kaalund Kloster og Bibliotek øst for arealerne. Alle funktioner som kræver offentlige parkeringsmuligheder. 

Behovet her vil blive mindre

Beslutningen om at nedlægge de nuværende offentlige parkeringspladser er i forbindelse med plangrundlaget truffet på baggrund af de fremtidige anvendelser, hvor Kaalund Kloster ikke længere har en offentlig administrativ anvendelse, og hvor biblioteket er flyttet til en ny lokation. Dermed vil der være et væsentligt mindre behov for offentlige parkeringspladser nord for Kaalund Kloster. 

Administrationen har dog gjort opmærksom på, at der vil være en mellemliggende periode, hvor arealerne til parkering er solgt til den nye ejer, mens Kaalund Kloster stadig er funktionel som offentlig administration. Dette vil blive håndteret igennem købsaftalen, så der fortsat er parkeringspladser tilknyttet Kaalund Kloster. Ligesom der sikres fortsat vejadgang til Kaalund Kloster, når den nuværende parkeringsplads nedlægges.  

Høringssvar

Ved høringsfristens udløb var der ikke indkommet høringssvar, og Teknik- og Miljøudvalget vil derfor kunne træffe den endelige beslutning om nedlæggelse af den offentlige parkeringsplads ved Klosterparkvej.

Del