Opdatering af kort over trafikfarlige skoleveje skal godkendes

Børn- og Familieudvalget mener fortsat, at der mangler afklaring.

Opdatering af kort over trafikfarlige skoleveje skal godkendes
På Børn- og Familieudvalgets møde den 4. januar anbefalede udvalget ikke umiddelbart indstillingen. Arkivfoto: Jens Nielsen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv.kalundborg.dk 

Børn- og Familieudvalget mener fortsat, at der mangler afklaring, og har derfor endnu ikke taget stilling til den nye udpegning af trafikfarlige skoleveje.

På Børn- og Familieudvalgets møde den 4. januar anbefalede udvalget ikke umiddelbart indstillingen, da man ønsker en opfølgning og en afklaring på grundlaget for farlige skoleveje i Svebølle byzone.

”Vi synes ikke, at vi har fået svar fra politiet på de ting, som vi har spurgt om, og derfor behandler vi punktet næste gang i stedet, for vi vil ikke godkende før, at vi har fået svaret,” fortæller Henriette Ergemann (NB), der er formand for Børn- og Familieudvalget.

Godkendelse som grundlag for det videre arbejde med trafiksikkerhed

I januar 2020 fik Børn- og Familieudvalget en orientering om udpegningen af trafikfarlige skoleveje og konsekvenserne heraf. Teknik- og Miljøudvalget besluttede herefter den 4. april 2020 at genvurdere udpegningen af trafikfarlige skoleveje, som omhandler en kortlægning af trafikfarlige skoleveje uden for byzoner. Den tidligere kortlægning er ikke revideret siden 2011. Den nye skolevejsanalyse og dermed opdatering af kort over trafikfarlige skoleveje skal nu godkendes som grundlag for det videre arbejde med trafiksikkerhed, tildeling af buskort og beregning af udgifterne til buskort. I vurderingerne indgår de trafikale og udformningsmæssige forhold samt den faktiske uhelds- og skadesrisiko. Ligeledes indgår børnenes evne til at begå sig i trafikken i forhold til klassetrin.

Kortene for skoleveje uden for byer er blevet opdateret således, at der tages hensyn til ændringer i trafikken og forhold på vejene med videre. Materialet har været til høring på skolerne. De opdaterede kort indeholder både strækninger, som tidligere har været vurderet som trafikfarlige, men som nu vurderes som sikre, og strækninger, som tidligere har været vurderet som sikre, men som nu vurderes som farlige. Dermed vil der potentielt både kunne være elever, som får ret til buskort, og elever, som mister retten til buskort, når den nye kortlægning træder i kraft.

Af hensyn til elevernes sikkerhed, samt familiernes planlægning, foreslås det, at kortene træder i kraft den 14. august 2023. Dette vil få følgende konsekvenser for eleverne:

  • Elever, som får ret til buskort på baggrund af de nye kort, tildeles dette.
  • Elever, som mister retten til buskort, fratages dette.

Skoleveje i byzoner

Der bliver i tilknytning til skolevejsanalysen udarbejdet løsningsforslag for skoleveje i byzoner med henblik på at optimere trafiksikkerheden. De anbefalede ruter i byområder vil blive kortlagt.

De økonomiske konsekvenser vil foreligge efter februar 2023, når skole indskrivningen er gennemført.

Del