Om svinefabrikker.

Læserbrev:

Om svinefabrikker

Socialdemokratiet, Enhedslisten, Demokratisk Fællesliste og SF i Kalundborg kommune finder det i stigende grad udfordrende at sikre en holdbar administration efter husdyrsbrugsloven. Det er vores opfattelse, at landbrugets strukturudvikling kalder på større mulighed for lokalpolitisk vurdering af nye projekter i lighed med anden tung industri.

Landbruget lægger et større pres på omgivelserne med de fortsat voksende bedriftstyper.

Vi oplever som myndighed for afgørelserne, at det ofte er udfordrende at imødekomme de mange hensyn ud fra en helhedsbetragtning, da området i høj grad er reguleret af generelle regler, dvs. i stort omfang statsligt styrede afgørelser via afskæringskriterier i loven, og med begrænset lokalpolitisk råderum på lokale hensyn. Det synes svært i den nuværende lokale myndighedsbehandling, at tage yderligere hensyn til omgivelserne, herunder transportbelastning og andre miljøgener som lugt, støj og møg.

Vi ønsker som lokal myndighed, at vi reelt kan varetage hensynene og medvirke til at værne om natur, miljø og landskabsværdier i respekt for menneskers livsvilkår.

Såfremt det på baggrund af vores forslag bliver overvejet at foretage en politisk ændring af husdyrbrugslovgivningen, stiller vi meget gerne op til dialog om dette.

Hvis forslaget ikke gennemføres, skal vi anbefale at det fremover bliver staten, der giver miljøgodkendelser til husdyrbrug, da der som følge af skarpt afgrænsede regler, fastsat af staten, ikke er et lokalpolitisk råderum, hvorfor afgørelserne dermed lige så godt kan udarbejdes af staten.

Med venlig hilsen

Socialdemokratiet, Enhedslisten, Demokratisk Fællesliste og SF i Kalundborg Kommune

Del