Økonomisk løft til børn, udsatte og ældre

Økonomisk løft til børn, udsatte og ældre Aftalen kommer med mærkbare løft af velfærd og investeringer bl.a. inden for Børn- og Ungeområdet,  Socialområdet samt Ældre- og Sundhedsområdet.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

24 ud af 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen har indgået en bred politisk aftale i Kalundborg Kommune om budget 2022-2025. De skriver, i en pressemeddelelse torsdag morgen, at aftalen kommer med mærkbare løft af velfærd og investeringer bl.a. inden for Børn- og Ungeområdet,  Socialområdet samt Ældre- og Sundhedsområdet.

Kalundborg Kommune har en god økonomi, grundet en meget positiv udvikling i erhvervslivet, og nu også på uddannelses- og forskningsområdet. Ydermere er der kommet en ny udligningsordning, der forbedrer kommunens muligheder yderligere. Ifølge de 24 kommunalbestyrelsesmedlemmer vil det smitte af på både Børn- og Ungeområdet, Socialområdet samt Ældre- og Sundhedsområdet, der alle får mærkbare løft og investeringer.

Børn- og Ungeområdet får flere hænder

På Børn- og Ungeområdet har partierne aftalt, at alle statsmidlerne til bedre normering og den øgede forældrebetaling skal gå ubeskåret til ansættelse af pædagogisk personale i kommunens daginstitutioner. Det kommer til at betyde, at Kalundborg Kommune kan indføre minimumsnormeringer fra 2023.

Et stort emne i årets budgetlægning har været, at en større gruppe børn ønskes flyttet fra normalskolen til et mere specialiseret tilbud. Skolerne har i sin tid fået tildelt i omegnen af 25 mio. kr. ekstra til at inkludere flere elever fra netop de specialiserede tilbud, men nu flyttes en del af eleverne tilbage. Spørgsmålet er nu, hvor meget af økonomien skal følge med eleverne? Partierne bag budgetaftalen har prioriteret et løft i normalskolen, og har derfor valgt at lade alle ”inklusionsmidlerne” forblive på skolerne til brug for et generelt løft af folkeskolerne. Det betyder, at man prioriterer 10,665 mio. kr. årligt til den omtalte flytning af børn til mere specialiserede tilbud. Derudover tildeles folkeskoleområdet yderligere 0,75 mio. kr. til udbygning af to-lærer ordningen for 1. og 2. klassetrin til i alt 2,55 mio. kr. årligt.

Forsøget med ”turboforløb” i dansk og matematik har været en succes. Alle elever, der har deltaget i forløbet, har bestået fagene med et fint resultat. Derfor gøres ordningen permanent, hvilket koster 0,5 mio. kr. årligt. Endelig har partierne bedt om et forslag til en ”seniorpolitik” for dagplejere, hvor det skal blive muligt at få ansættelse i en af kommunens daginstitutioner.

Socialområdet er presset

Socialområdet er presset grundet et stigende antal borgere med brug for kommunens hjælp. For at sikre en god service til den enkelte, er det nødvendigt at skrue op for

budgettet på voksen/specialområdet med hele 12,3 mio. kr. i 2022 kombineret med en tidlig indsats. Derudover nulstilles områdets økonomi fra årsskiftet, så det store oparbejdede underskud i 2021 ikke skal tilbagebetales. Der er ydermere fundet plads til, at bemande en akuttelefon til psykiatrien, så det bliver muligt at få kontakt til hjælp uden for normal åbningstid. Til dette formål afsættes årligt 274.000 kr. Borgere med psykiatriske lidelser kan ved udskrivning fra psykiatrisk behandling opleve, at overgangen til den kommunale psykiatri ikke fungerer optimalt. Derfor gøres forsøget med en overgangsmentor permanent, hvilket koster 150.000 kr. årligt.

Det tidligere bosted Finderuplund er nu tømt for beboere, der er flyttet til helt nye boliger, der netop er bygget i Høng. Det tomme bosted bliver revet ned, så området ikke kommer til at forfalde. Det vil koste 1,4 mio. kr. Endelig har partierne aftalt, at man vil have en helt konkret plan for opførelsen af et nyt botilbud for unge.

Antallet af ældre stiger i kommunen

Antallet af ældre stiger hastigt, og kommunalbestyrelsen mener derfor, at det er nødvendigt at løfte budgetterne på området, så kommunen fortsat kan give en god og tryg pleje og omsorg. Partierne er enige om permanent at tilføre 5 mio. kr. årligt til ældreområdet til køb af mere hjælp. Den tidligere statspulje til bedre bemanding på ældreområdet er nu ophørt og overgået til bloktilskud til kommunerne. Her er de 24 politikere enige om, at lade hele bloktilskuddet på 4,71 mio. kr. gå ubeskåret til en fortsættelse af formålet med bedre bemanding på ældreområdet.

I kommunalbestyrelsen har de 24 medlemmer ydermere fundet midler til at sikre og forbedre kvaliteten i maden til ældre- og handicappede, der modtager mad fra Madservice. Hertil er afsat 200.000 kr. årligt. Endeligt har man, som noget helt nyt, valgt at gøre kørslen til visiteret pladser i dagcentre og daghjem gratis for borgerne. Det koster årligt 300.000 kr. På anlægssiden har man valgt at fokusere på, at gøre forholdene for kommunens ansatte bedre. Til Madservice bevilges ekstra 1,2 mio. kr. i 2021 til forbedringer af personalefaciliteterne, og der bevilges 1,3 mio. kr. til indkøb af nyt inventar, når den udkørende pleje flytter til nye lokaler i Svebølle og Gørlev.

Endelig imødekommer man et stort ønske fra seniororganisationerne i Gørlev, der igennem mange år har manglet et samlingssted. På Basen hvor Ungdomsskolen holder til, etableres der en elevator, så lokalerne i dagtimerne kan benyttes ældre- og gangbesværede. Til formålet afsættes 900.000 kr.

Det er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti, der har indgået den brede politiske aftale om budget 2022-2025. SF, Enhedslisten og Demokratisk Fællesliste er ikke med, og kommer selv med deres budgetforslag 2022-2025 torsdag.

Del