Nyt cykelprojekt i midtbyen

Kommunen skal nu deltage i et internationalt vidensprojekt sammen med kommuner, universiteter og cykelorganisationer i syv europæiske lande.

Nyt cykelprojekt i midtbyen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Kalundborg Kommune deltager som partner i et EU-projekt, der skal fremme aktiv mobilitet (cykling og gang) gennem alle sæsoner uanset vejr- og lysforhold. Cykelfremmende elementer vil blive afprøvet og evalueret på en prøvestrækning gennem Kalundborg by i samarbejde med lokale partnere.

Da Teknik- og Miljøudvalget havde møde forleden, var et af punkterne, at Kalundborg Kommune deltager I et nyt EU projekt, der skal fremme cykling og gang. I projektet undersøges, hvilke fysiske og mentale barrierer, der forhindrer os i at vælge aktiv mobilitet. Der samles viden om, hvilke praktiske løsninger samt midler til vaneskift, der kan tages i anvendelse for at øge aktiv mobilitet. Udvalget godkendte forslaget, og kommunen skal nu deltage i et internationalt vidensprojekt sammen med kommuner, universiteter og cykelorganisationer i syv europæiske lande.

Projektets mål er at øge aktiv mobilitet hele året, på engelsk kaldet year-round-active-mobility (forkortet YRAM). Ved aktiv mobilitet forstås transportformer, hvor muskelkraft er den primære drivkraft, for eksempel gang, cykel og løbehjul, men også anvendelse af elcykler, som uanset tilsætning af hjælpeenergi anses for at være en grøn og sund transportform.

Bæredygtig infrastruktur

Deltagelsen i projektet understøtter mål i kommunens udviklingsstrategi om at udvikle en bæredygtig infrastruktur og at få flere til at vælge cyklen som dagligt transportmiddel. Projektdeltagelsen understøtter også Kalundborg Kommunes klimahandlingsplans målsætning om at mindske udledning af CO2 fra transport.

Ifølge ny forskning skyldes faldet i aktiv mobilitet i mindre grad vejr og årstid og i højere grad vores måde at planlægge infrastruktur samt borgernes opfattelse af vejvedligehold, vinterberedskab, farlige trafiksituationer og lav tryghed. Det er faktorer, som offentlige myndigheder i høj grad kan påvirke ved helårsfokus i planlægning og drift.

Hvilke udfordringer oplever borgerne

Kalundborg Kommunes bidrag til projektet er at afdække, hvilke udfordringer borgerne oplever som barrierer for at cykle året rundt. Det undersøges sammen med partnere som uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Der testes dernæst forskellige tiltag til at sænke barriererne og gøre det mere attraktivt at benytte cyklen som transportmiddel, også når det regner, sner eller er koldt og mørkt. Projektpartnerne vil i fællesskab udvikle en værktøjskasse med tekniske løsninger samt en guide til vaneskift hos planlæggere, beslutningstagere og brugere. Projektperioden løber fra november 2023 til oktober 2026.

Central strækning i Kalundborg bliver pilotstrækning

Der anvendes en central strækning i Kalundborg by som prøvestrækning. Strækningen lyder J. Hagemann Petersens Allé-Volden-Bredgade-Elmegade-Slagelsevej-Rynkevangen. Strækningen forbinder bymidte, stationer, fritidsfaciliteter og uddannelsesinstitutioner. Den gennemløber flere delstrækninger med forskellige typer udfordringer. Desuden forventes strækningen delvist at skulle omlægges inden for få år, når forsyningsledningerne skal renoveres. Projektet bruges samtidig til at kvalificere en ansøgning om cykelpuljemidler til strækningen fra Vejdirektoratets pulje.

Del