Ny sundhedspartnerskabsaftale

Fredag formiddag den 5. november blev en sundhedspartnerskabsaftale præsenteret hos læge Claus Bache, formand for PLO i Kalundborg.

Ny sundhedspartnerskabsaftale Medlemmer af Ældre- og Sundhedsudvalget Kirsten Rask (S), Anita Winther (C), Peter Jacobsen (DF), regionsformand Heino Knudsen (S) og læge Claus Bache, gennemgik udkastet til den nye sundhedspartnerskabsaftale. Foto: Jens Nielsen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Fredag formiddag den 5. november præsenterede regionsformand i Region Sjælland, Heino Knudsen, og formand for Ældre- og Sundhedsudvalget i Kalundborg Kommune, Peter Jacobsen, udkastet til en sundhedspartnerskabsaftale, hos læge Claus Bache, formand for PLO i Kalundborg.

Kalundborg Kommune og Region Sjælland ønsker henover foråret 2022, at indgå en Sundhedspartnerskabsaftale, der skal danne basis for løbende afdækning, udvikling og etablering af nye løsninger og samarbejdsformer på tværs af sektorer. Aftalen skal sikre bedre sammenhæng og nærhed for patienterne, og samtidig aflaste sygehusene. Den er en del af grundlaget for etableringen af de nye forpligtende og formaliserede sundhedsklynger omkring akutsygehusene og det kommende nærhospital i Kalundborg.

”Det her er jo et spørgsmål om, at vi rykker mere fælles sammen om borgeren. Vi prøver at arbejde med unødigt bureaukrati, borgeren skal ikke opleve overgangen fra kommune til region, og derfor er det også vigtigt, at de praktiserende læger er med. Tit starter et sygdomsforløb hos den praktiserende læge, og det er også her ,det ender igen,” fortæller Peter Jacobsen, (DF) medlem af Region Sjælland og kommunalbestyrelsen i Kalundborg, og fortsætter: ”I aftalen er der også lagt op til, at man kan blive indlagt på nogle kommunale pladser i stedet for de regionale sygehuse, det er en fordel for alle. Det her er begyndelsen til det, regeringen præsenterede tidligere omkring et nærhospital, og vi har jo faktisk allerede noget der ligner.”

Praktiserende læge og formand for PLO i Kalundborg, Claus Bache er heller ikke i tvivl om, at tiltaget er en god ide: ”Vi praktiserende læger støtter også op om, at det kommer til at hænge bedre sammen, det er jo det, der efterspørges. Alle initiativer af den art er velkomne,” siger han.

Vision for en kommende sundhedspartnerskabsaftale

Målet med et fælles sundhedspartnerskab er, at skabe nære og sømløse pleje-, behandlings- og rehabiliteringstilbud af høj kvalitet for borgerne. Partnerskabet skal udvikle og demonstrere nye tværsektorielle løsninger og samarbejdsformer, både virtuelle og fysiske. Flest mulige borgere skal dels kunne modtage den nødvendige behandling og pleje i nærområdet, dels opleve et mere sammenhængende og helhedsorienteret pleje-, behandlings- og rehabiliteringsforløb uden unødigt bureaukrati.

Den overordnede målgruppe er som udgangspunkt primært ældre og/eller svækkede borgere fra Kalundborg Kommune med behov for akut pleje og behandling, hvor specialiseret behandling på et sygehus ikke (længere) er nødvendig. Partnerskabet har de kommunale akutpladser på Odins-centeret som omdrejningspunkt, men kan også række ud til at omfatte beboere på plejecentre og borgere i eget hjem med behov for akut behandling.

Sundhedspartnerskabet skal spille ind i en kommende sundhedsreform og være frontløber i udviklingen af et fælles og sammenhængende sundhedsvæsen. Sundhedspartnerskabet arbejder i første omgang målrettet med 3 udviklingsspor. De tre spor skal ses i sammenhæng og som hinandens forudsætninger. Det er i synergierne på tværs af sporerne, at gevinsten for samarbejdet skal findes. Yderligere udviklingsspor vil løbende kunne komme til.

”For mig handler det her om, at det er en fortsættelse af det fokus, vi har haft i regionen de sidste fire år, hvor vi har sagt, hvordan gør vi vores sundhedssystem mere nær,” fortæller Heino Knudsen (S), regionsformand og fortsætter: ”Det her er jo et skridt mod at få nogle af de funktioner, man havde på de gamle små sygehuse, men i en helt ny form, vi taler ikke operationer, men mere den medicinske patient.”

Styrkelse af fælles akutfunktion

En styrket fælles akutfunktion skal sikre bedre hjælp ved akut sygdom. Akutfunktionen skal være et tilbud til borgere, der har brug for observation, pleje eller behandling, men ikke nødvendigvis en sygehusindlæggelse. Samarbejdet i den fælles akutfunktion skal styrkes gennem virtuelle hjælpemidler fx ved at omfatte lægefaglig betjening fra e-Hospitalet af borgerne på akutpladserne på Odins-centeret og ved sundhedsfagligt samarbejde med f.eks. det geriatriske speciale og akutområdet på akutsygehus.

I partnerskabet skal indgås etablering af en fælles faglig kvalitetsorganisation med deltagelse af relevante sundhedsfaglige kompetencer. Det vil involvere Kalundborg Kommune, relevante afdelinger på akutsygehuse samt Det Nære Sundhedsvæsen i form af e-Hospitalet. Den fælles faglige kvalitetsorganisation skal dels ved kvalitetssikring øge borgernes tryghed gennem fælles retningslinjer, dels gennem kvalitetsudvikling styrke kvalitet og effektivitet i det kommende sammenhængende sundhedsvæsen, sådan at borgerne kan få behandling med høj patientsikkerhed på fx akutpladserne eller i eget hjem.

Fælles uddannelse og kompetenceudvikling

Der skal skabes mulighed for, at læger under uddannelse og postgraduate læger fra akutsygehus kan blive introduceret til måden, man fremadrettet kommer til at samarbejde på mellem sygehus, almen praksis og kommune. Der skal skabes mulighed for, at elever og uddannelsessøgende fra forskellige sundhedsfaglige uddannelser kan have praktikophold på tværs således, at kompetenceudvikling sker i et samarbejde mellem akutsygehus, Det Nære Sundhedsvæsen og Kalundborg Kommune.

Kalundborg Kommune har nu op mod 10 akutpladser på Odincentret i Høng, men Ældre- og Sundhedsudvalget i Kalundborg Kommune håber, at der også kan etableres akutpladser i selve Kalundborg.

Del