Ny affaldsordning i hele kommunen

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at gå videre med det scenarie, hvor man ikke skal have endnu en affaldsbeholder ud til de enkelte husstande.

Ny affaldsordning i hele kommunen Administrationen i Kalundborg Kommune har lagt op til, at der træffes beslutning ud fra to scenarier om hvilke ordninger, der skal udrulles i kommunen. Arkivfoto: Jens Nielsen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Folketinget har i forbindelse med klimaplan 2020 lavet en ny affaldsbekendtgørelse. Den nye bekendtgørelse lægger op til, at alle kommuner skal indsamle de 10 affaldstyper rest, mad, papir, pap, metal, plast, mad- og drikkekarton, glas, farligt affald og tekstil ved husstanden. For Kalundborg Kommune vil det gælde pr. 1. januar 2023. I Teknik- og Miljøudvalget anbefaler man det scenarie, hvor man ikke skal have endnu en affaldsbeholder ved de enkelte husstande.

Administrationen i Kalundborg Kommune har lagt op til, at der træffes beslutning ud fra to scenarier om hvilke ordninger, der skal udrulles i kommunen. Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at gå videre med det scenarie, hvor man ikke skal have endnu en affaldsbeholder ud til de enkelte husstande. Sagen skal dog behandles i Økonomi-udvalget samt Kommunalbestyrelsen, inden den endelige beslutning bliver truffet.

Folketingets partier har den 16. juli 2020 lavet en aftale om en klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Aftalen er udmøntet i den nye affaldsbekendtgørelse, hvor der stilles krav om indsamling af 10 affaldstyper ved husstanden. Affaldstyperne er rest, mad, papir, pap, plast, metal, mad- og drikkekarton, glas, tekstil og farligt affald.

Kalundborg Kommune indsamler lige nu otte af affaldstyperne ved husstanden, og mangler løsninger for affaldstyperne mad- og drikkekarton og farligt affald. Det skal bemærkes, at pap og tekstil kun indsamles ved husstanden ved tilmelding via storskraldsordningen, og at glas indsamles i kuber. Scenariet, som man har valgt at gå videre med, vil tage udgangspunkt i et fritliggende enfamiliehus, mens der bliver udarbejdet tilsvarende løsninger for etageboliger, sommerhuse og byhuse.

”Vi ligger allerede højt mht. genanvendelse i kommunen, vi er rigtig gode til at kildesortere på vores genbrugspladser, og så mener vi ikke, at det giver mening med en beholder mere ved husstanden. Vi har fem genbrugspladser til ca. 50.000 borgere, og deraf har vi virkelig gode muligheder for kildesortering på genbrugspladserne.  Selvfølgelig skal vi sortere hjemme også, men det er ligeså miljørigtig, at gøre det sådan her. Vi kigger selvfølgelig også på økonomien i det, men det betyder ikke, at miljøet bliver glemt,” fortæller Jakob Beck Jensen (V), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Kalundborg.

Scenariet, som man ønsker at gå videre med i Teknik- og Miljøudvalget:

  • Beholder 1: rest- og madaffald i hvert sit rum
  • Beholder 2: papir (inkl. karton)/papaffald i det ene rum og metal/plast/mad- og drikkekarton i det andet rum
  • Miljøkasse: farligt affald
  • Kuber: glasaffald
  • Storskrald: tekstilaffald (indtil 1. april 2023)
  • Poser på låg: henholdsvis batterier og småt elektronik i hver sin pose

Det betyder, at der forsat kun vil stå to beholdere ved et fritliggende enfamiliehus. Kubeordningen for glas vil bestå, og det er fortsat muligt at benytte genbrugspladserne, som hidtil. Økonomisk må det ligeledes antages, at være billigere ikke at skulle indkøbe nye beholdere, samt drift i forhold til tømning, reparation osv.

Flere kuber til glas

Efter vejledning om indsamling af husholdningsaffald anbefales det for glas i kuber, at kuber så vidt muligt placeres inden for rimelig gåafstand. Det er således op til den enkelte kommune at vurdere gåafstand. Der skal stiles efter samme indsamlingseffektivitet som ved husstandsindsamling, hvilket kræver et tæt og frem for alt tilgængeligt net af kuber. Det kan betyde, at antal og placeringer af kuber i Kalundborg Kommune skal justeres og tilpasses. Frekvens for tømning af beholderne vil blive tilpasset således, at det afspejler behovet for de enkelte affaldstyper og blandinger heraf.

Når tømmefrekvensen justeres, vil det betyde, at indsamlingstidsrummet bliver udvidet. Ved fællesløsninger hos eksempelvis etageboliger udvides ordningen ligeledes med en tilpasset tømmefrekvens. Det vil også gælde for de kommunale virksomheder og institutioner. Det vil stadig være muligt at tilkøbe ekstratømning af rest/bioaffald. Såvel som, at der kan lægges en pose med batterier eller småt elektronik på låget af en beholder ved ordinær tømning.

Farligt affald

Kalundborg Kommune indgår i samarbejde med seks andre kommuner i ARGO-regi om fælles udbud af indsamling af farligt affald hos husstande. Der er lagt op til, at indsamling af farligt affald i Kalundborg Kommune sker fire gange årligt (hver 13. uge) som en tilmeldeordning for den enkelte husstand.

Kommunen er klar over, at der skal udarbejdes en detaljeret kommunikationsplan, som skal sikre, at alle borgere modtager information med tiltag og retningslinjer i forbindelse med den nye affaldsordning.

Del