Noget som nager og undrer mig.

Læserbrev:

Noget som nager og undrer mig.

Kære Borgmester og kommunalbestyrelse

Der er noget som nager og undrer mig i forhold til visitationsprocessen til specialskoletilbud og dagbehandling, men først er det vigtigt at kende til Serviceloven §52, som kort omhandler at kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter stk.3, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte i fx i skole eller hjem.

Kommunalbestyrelsen har ved at afvise §52 og Ankestyrelsen ved at afvise §65 (deraf §52) truffet afgørelse om, at mine tre børn med infantil autisme indskrevet i almen skolen på ordinære vilkår ikke er unge med særlige behov for støtte i skole eller hjem og samtidig flere gange afvist en børnefaglig undersøgelse, som er en forudsætning for at kunne få støtte efter Servicelovens §52.

Kommunalbestyrelsen og Ankestyrelsen har dermed afvist al hjælp via Serviceloven på tre børn med infantil autisme.

Det som nager og undrer er, at man har  igen i kommunen har undervurderet mine tre børns behov for hjælp og derfor visiteret udelukkende via Folkeskoleloven, hvor der kun visiteres til specialundervisning og der derfor måske ikke følger penge nok med mine børn over i specialskoletilbuddet til at dække udgifterne til mine børn. Mine børn har nemlig også behov for behandlingsdelen, da de lider af svær skolevægring (diagnosticeret) og angst samt diverse andre bidiagnoser.

Dagbehandlingsskoler er et integreret skole-/behandlingstilbud visiteret efter både Folkeskoleloven og Serviceloven og specialskolerne er nogen af de bedste i landet, så jeg frygter ikke at mangle behandlingsdelen, men jeg frygter at kommunen ikke lader pengene følge barnet.

Det problem kan let løses ved at lave en børnefaglig undersøgelse, men den har vi grundet sagernes omfang, kommunalt omsorgssvigt af tre børn med infantil autisme, kommunens egne beskrivelser samt mangelfulde eller ukorrekte oplysninger i sagsakterne takket nej til indtil det var bragt i orden samt opfordret til, at man fulgte børnepsykiatriens anbefalinger om, at vente med at indlede en børnefaglig undersøgelse til efter medicinopstart for angst.

Vi havde yderligere efter vejledning fra diverse hjælpeorganisationer bedt om CAFA, som uvildig bisidder, men det havde kommunen ingen interesse i at samarbejde om eller oplyse om andre muligheder for bisidder, i stedet valgte man at pålægge os en børnefaglig undersøgelse, som vi havde oplyst om, at vi gerne ville gå i dialog om og kommunen havde da også inviteret til dialogmøde, men for borgmesteren og kommunalbestyrelsen er der kun envejs kommunikation, derfor sendte de bud med en af kommunens ansatte om at pålægge os en børnefaglig undersøgelse – Tak fra særligt børnene for at pålægge dem yderligere undersøgelser, mens de er presset i forvejen og tak til sagsbehandler for at følge børnepsykiatriens anbefalinger.

Det kunne være rart, hvis borgmesteren og kommunalbestyrelsen havde givet den stakkels sagsbehandler mulighed for tovejskommunikation og dialog, men nej den stakkels sagsbehandler blev fanget i krydsilden.

Ligesom det kunne være rart at borgmesteren og kommunalbestyrelsen tog deres ansvar på sig for deres rolle i vores tre børns meget uheldige sager i stedet for at uddelegerer til de stakkels ansatte i Kalundborg Kommune, ligesom det også kunne være rart at vide om pengene følger barnet og specialskolerne får dækket de udgifter, som måtte være forbundet med vores tre børns særlige behov, men det får vi nok aldrig svar på, fordi vi har valgt at samarbejde om at få lavet en børnefaglig undersøgelse og Borgmesteren og kommunalbestyrelsen aldrig anerkender deres medansvar for fejl og mangler.

Et dybfølt tak til specialskolerne og medarbejderne i Kalundborg Kommune.

Maria Farrel Larsen

Søndergade 16

4490 Jerslev

https://danskelove.dk/serviceloven/52

Del