Naturpolitik eller luftkasteller

Naturpolitik eller luftkasteller

Læserbrev: Naturpolitik eller luftkasteller

I disse tider skal man passe på med at afsløre ”hemmeligheder” i pressen. Jeg tager chancen. Der er vedholdende forlydender i omløb: Byrådet har vedtaget en ny Naturpolitik med tilhørende Handlekatalog.

Arbejdet er foregået i Teknik- og Miljøudvalget igennem et års tid, og godkendt i byrådet 15.12.2021.

Naturpolitikken, som på lange stræk er ganske fornuftig, indeholder mange gode målsætninger og intentioner. Der er tænkt gode grønne tanker i administrationen for at samtænke mere biologisk mangfoldighed og borgernes tilgængelighed. Tak for det.

Visionerne er samlet i fire temaer; ’Bynatur’, Naturen i det åbne land’, ’Sårbar natur’ og ’Våd natur’. Der er poetiske, nærmest Morten Kochs-agtige, beskrivelser om at passe på den unikke natur vi allerede har, samt visioner om mere biodiversitet og plads til mere og bedre natur. Godt.
Men djævlen lurer i detaljen. Man kan trække på smilebåndet, eller fælde en poetisk tåre, over fx denne sentens;

”... klokkefrøens tuden i forårets skumringstimer på både Nekselø og Røsnæs eller sportsfiskernes fangst til industriens indvinding af overfladevandet i Tissø.
Vand er livgivende og vand er overalt”.

Vi tager den lige igen; ” industriens indvinding af overfladevandet i Tissø.”
Hvordan industriens tilladelse til fortsat og øget indvinding af overfladevand i Tissø kan snige sig ind i Naturpolitikken og hænge sammen med at ”værne om vores våde natur” og ”god økologisk tilstand” har vi godt nok til gode at få forklaret. Er det ikke nærmere den politiske vision om ”grøn industrikommune” der titter frem her? Grøn, men på industriens betingelser.DN hilser alle de grønne tanker og visionerne velkommen, men er dybt bekymrede for, at visionerne skydes ned af økonomiske hensyn og manglende politisk vilje, når ikke engang lovbundne opgaver udføres.

I Handlekataloget forventes, at visionerne omsættes til konkrete målbare indsatser. Handlekataloget indeholder fornuftige faglige beskrivelser af konkrete tiltag. Men også handlekataloget er præget af for mange uforpligtende hensigtserklæringer. Bevares, der er gode beskrivelser af tiltag, men når det efterfølges af en upræcis tidshorisont som fx ”frem mod 2030”, ja så har politikerne da ikke lovet for meget.
DN efterlyser delmål med kortere tidshorisont og konkrete målbare tiltag, så borgerne kan se, hvad de kan forvente sig hvornår.

I betragtning af den naturkrise vi også lokalt befinder os i, er Naturpolitik og Handlekatalog for uambitiøst. I DN vil vi efter bedste evne arbejde for at få omsat så mange visioner fra handlekataloget som muligt til konkrete tiltag.

På DN’s vælgermøde i november var konkurrencen tæt, mellem politikerne, om at fremtræde mest grøn og naturvenlig.
Så er det man spørger sig selv, om man er drømmer eller er vågen, når byrådet ikke ”har afsat budget til realisering af naturpolitikken”.
Kan man drømme om, at det nye byråd vågner op til dåd, og finder midler til at realisere bare nogle af visionerne, ud over det, der kan klares indenfor driftsbudgettet?
Mon Naturpolitik med tilhørende Handleplan en dag kommer på kommunens hjemmeside?

Ib Jensen
Næstformand, DN Kalundborg

Del