Næstbedste resultat i havnens historie

Bestyrelsen for Kalundborg Havn har netop godkendt årsrapporten for 2023, der udviser et resultat som er det næstbedste i havnens histore.

Næstbedste resultat i havnens historie
Arkivfoto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Kalundborg Havns bestyrelse godkendte på mødet 25. marts 2024 Kalundborg Havns årsrapport for 2023, som viser et resultat som er det næstbedste i havnens historie.

Egenkapitalen på Kalundborg Havn er løftet til 331.4 mio. kr. (304,4 mio. kr. 2022) og soliditetsgraden udgør 63% (60,25 % i 2022).

Bestyrelsen for Kalundborg Havn har netop godkendt årsrapporten for 2023 som viser et resultat på 26.9 mio. kr. efter finansielle poster og afskrivninger.

Det er det næsthøjeste resultat i havnens historie skriver Kalundborg Havn i en pressemeddelelse.

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Kalundborg Havns hovedaktivitet består i drift af havnevirksomhed, der omfatter trafik-, container- og færgehavn og udlejning af arealer til lager, pakhuse, terminaler, containere, transportvirksomheder og havnerelaterede industrivirksomheder samt levering af beslægtede ydelser – herunder kranydelser - til havnens kunder.

Kalundborg Havn dækker også dele af behovet for transport af varer i store skibe, både i regionen og fra det det øvrige Sjælland og Lolland-Falster. Herudover servicerer havnen det regionale og lokale erhvervsliv og en af hovedopgaverne er at være en attraktiv samarbejdspartner for transportløsninger.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold i året

I regnskabsåret 2023 kan Kalundborg Havn præsentere et resultat med et overskud på 26.912 mio. kr. mod 6.54 mio. kr. i 2022.

Der har dog været en tilbagegang i forhold til 2022 på enkelte indtægtsgrupper i driftsaktiviteterne.

Tilbagegangen kan bl.a. forklares ved,

  • at 2022 var påvirket af ekstraordinære indtægter fra ind- og udskibning samt opbevaringen af containere, som ikke kunne slutleveres i Rusland på grund af den opståede internationale situation medført af krigen i Ukraine.
  • betydeligt fald i priserne på el solgt til skibe og havneaktører
  • havneaktører der selv har overtaget leveringen og afregningen af el til deres produktionsarealer

Det oplyses, at årsregnskabets resultat er positivt påvirket af afhændelse af to, ikke kajnære arealer, til anvendelse for opførelse af nye samfundsnyttige byggerier.

Anlægsaktivitet.

Kalundborg Havn har i 2023 bl.a. opført og ibrugtaget to nye bygninger. På Kalundborg Ny Vesthavn er der opført en bygning til brug for Fødevarestyrelsen og Toldstyrelsen til brug for udførelse af kontrol ved import og eksport af containere. Den samlede anskaffelsessum på bygningen med maskiner, inventar, vejanlæg m.v. udgør i størrelsesordenen 17,5 millioner kroner.

Desuden er der opført en værkstedsbygning til havnens eget brug med en samlet anskaffelsessum på 12,5 millioner kroner på bygningen, inventar m.v.

Begge bygninger er forsynet med solcelleanlæg til produktion af strøm til bygningernes drift.

Begge bygninger er finansieret af Havnens likvide beholdning uden låneoptag.

Bestyrelsen sender nu regnskabet til Kalundborg Kommunalbestyrelse med dens anbefaling for godkendelse, hvor det samtidig fremlægges offentligt i forbindelse med Kommunalbestyrelsens møde, oplyser Kalundborg Havn.

Del