Mere ja tak til ny skov i Sæby

Mere ja tak til ny skov i Sæby

Læserbrev: Mere ja tak til ny skov i Sæby

Respons på formanden for Sæby Hallenslev beboerforenings indlæg d. 17. august.

Som formand for Danmarks Naturfredningsforening afdeling i Kalundborg kommune sætter jeg mig i sagens natur altid grundigt ind i sagerne, før jeg udtaler mig. Jeg fremturer heller ikke med skræmmescenarier og maler en vis herre på væggen baseret på gisninger og måske aldrig forekommende scenarier. Hvordan beboerformanden kommer frem til, at mit indlæg d. 16. august indirekte omfatter beboerforeningens holdninger, og at skovrejsningen er i direkte modstrid med DNs formål, må stå for beboerforeningen formands egen regning. Beboerforeningen/formanden er ikke nævnt med ords nævnelse og DN arbejder hårdt for mere skov i Danmark!

Det går alt for langsomt med skovrejsning bl.a. som løsning af en del af klima- og biodiversitetskrisen samt som rekreative tiltag, så i DN Kalundborg tilkendegiver vi naturligvis glæde over mere kommunal skov i Kalundborg kommune. Vi ønsker Sæby borgerne tillykke med den kommende nye bynære skov og den glæde og de naturoplevelser, som skoven kan bidrage med i takt med, at træerne vokser.

Hvor beboerformanden får fra, at klimaskoven i Sæby kommer til at bestå af en indhegnet tæt mørk granskov, der hugges ned hvert 20-25 år uden randbeplantning og uden løvfældende træer eller naturoplevelser for borgerne i Sæby, må guderne vide - et rent skrækscenarie uden hold i virkeligheden.

I Klimaskovfondens materiale til Kalundborg kommune fremgår det tydeligt, at Klimaskovfonden ligger stor vægt på artsvariation af hjemmehørende træer i kombination med hurtigt voksende nåle- og løvtræer ligesom, der stilles krav om etablering af skovbryn for at fonden kan støtte skovprojektet. Skoven pålægges fredsskovpligt, hvilket betyder, at arealet til stadighed skal være dækket af skov. At der med tiden måske vil blive fældet træer og plantet nye, så skoven vil bestå af træer i flere aldre/højder er naturligt og medfører en robust og sund udvikling af træerne. Kommunen oplyser, at der i valget af beplantning vil blive lagt vægt på artsvariation af hjemmehørende træer såsom eg, lind og skovfyr. Eg er langsomt voksende og først fældningsmodent efter mindst 100 år!

Kommuneplantillægget ændrer området fra udlæggelse til boligformål til rekreative formål herunder skovrejsning, grønt område med træer, sø og opholdsarealer med publikumsfaciliteter. At Klimaskovfonden ”kun” betaler for plantning af træerne - ikke publikumsfaciliteterne er i sagens natur ret indlysende, da skovrejsning er et af Klimafondens formål. I kommuneplantillægget står, at det er tilladt at etablere rekreative faciliteter - det er selvfølgelig ikke det samme som, at kommunen straks etablerer shelter, bålplads, legeplads osv. - muligheden er med kommuneplantillægget imidlertid nu til stede, hvilket betyder, at Sæby borgerne kan tage initiativ hertil - ligesom borgere har gjort andre steder i kommunen. Det er yderst glædeligt, at beboerformanden synes, at Danmarks Naturfredningsforening er en god forening - det vil vi naturligvis bestræbe os på, at vedblive at være, så tak for rosen.

Alle oplysninger om projekt Sæby klimaskov ligger frit tilgængelige på kommunens hjemmeside, så alle har mulighed for selv at sætte sig grundigt ind i sagerne. God læselyst.

Susanne Ladefoged

formand for Danmarks Naturfredningsforening i Kalundborg

Del