Måske to-lærerordning i 0. klasse fremover

Det skaber nye muligheder for brugen af to-lærerordninger.

Måske to-lærerordning i 0. klasse fremover
En hensigtserklæring i budgetaftalen for 2023 fastslår, at puljen til tolærerordninger fremover også skal kunne anvendes til tolærerordning i 0. klasse. Foto: Colourbox

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

En hensigtserklæring i budgetaftalen for 2023 fastslår, at puljen til tolærerordninger fremover også skal kunne anvendes til tolærerordning i 0. klasse. Det skaber nye muligheder for brugen af tolærerordninger. Netop det skal Børn- og Familieudvalget tage stilling til på deres møde den 30. november.

0. klasse adskiller sig fra 1. og 2. klasse, som tolærerordningen tidligere har kunnet søges til, idet eleverne i en kommende 0. klasse ikke nødvendigvis er kendte af skolen på ansøgningstidspunktet, samt at 0. klasse typisk undervises af en børnehaveklasseleder, som er uddannet pædagog. Der er derfor behov for at tage stilling til, hvordan udvidelsen af puljen skal udmøntes i praksis, står der i dagsordenen på Børn- og Familieudvalgets møde den 30. november. Sagen skal, såfremt udvalget godkender punktet, derefter igennem Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen.

Udvider målgruppen for puljen til tolærerordning

Puljen til tolærerordninger giver folkeskolerne mulighed for at søge om midler til tolærerordning i 1. og 2. klasser med komplekse elevsammensætninger. Kommunalbestyrelsen har med hensigtserklæringerne i budgetaftalen for 2023 besluttet at udvide målgruppen for puljen til tolærerordning, så der fremover også kan søges til 0. klasser. Dette kan ses i sammenhæng med Børn- og Familieudvalgets pejlemærke om faglig kvalitet i tilbuddene til børn og unge, samt pejlemærket om en forebyggende indsats til udsatte børn og unge med henblik på stærke børnefællesskaber.

I Budget 2019 blev der afsat særskilte midler til tolærerordning i dansk og matematik i de største 1. klasser på folkeskolerne i Kalundborg Kommune. Tolærerordningen kørte som forsøg i skoleåret 2019/20 og blev efterfølgende evalueret. I Budget 2021 blev der afsat 1,8 mio. kr. årligt til en central ansøgningspulje til tolærerordning i dansk og matematik i 1. og 2. klasser med komplekse elevsammensætninger. Folkeskolerne har én gang årligt ansøgt om midler fra puljen og Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse har behandlet ansøgningerne og truffet beslutning om, hvilke klasser som skulle have midler til tolærerordning. I alt har 27 klasser modtaget midler til en fuld eller delvis tolærerordning siden 1. januar 2021.

Først fra august 2023

I budgetaftalen for 2023 fremgår det af Kommunalbestyrelsens hensigtserklæringer (H21), at "Puljen til tolærerordninger udvides til også at kunne søges for 0. klasser". Da midlerne allerede er tildelt til 1. og 2. klasser i indeværende skoleår, vil denne ændring først kunne træde i kraft fra 1. august 2023. 

Folkeskolerne ansøger om midler fra puljen i starten af året, dvs. ca. et halvt år inden skoleårets start. Denne ansøgningsfrist er fastsat for at tage hensyn til skolernes planlægning. Hidtil har skolerne i ansøgningen beskrevet antal elever i klassen, elevsammensætningen og de udfordringer, der opleves i den klasse, der søges midler til. Der gøres opmærksom på, at skolerne ikke har samme forudsætninger for at beskrive dette for kommende 0. klasser, da eleverne på ansøgningstidspunktet ikke er startet i skole. Der vil således være en større opgave for skolerne forbundet med at søge midler fra puljen til 0. klasse, da det forudsætter en dialog med de forskellige børnehaver, hvor børnene til kommende 0. klasse går.

En tolærerordning vil som udgangspunkt betyde, at der er to lærere til at undervise én klasse. 0. klasse undervises dog typisk af en børnehaveklasseleder, der er pædagoguddannet. Når der indføres tolærerordning i 0. klasse vil det derfor ikke svare til, at der er to læreruddannede undervisere til stede i klassen.

Del