Måske mulighed for byggeri af rækkehuse

Måske igangsættes et planarbejde, der giver grundlag for at kunne opføre tæt-lav boligbebyggelse i form af dobbelthuse.

Måske mulighed for byggeri af rækkehuse

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Teknik- og Miljøudvalgsmødet onsdag den 9. marts indstiller chef for Plan, Byg og Miljø, at der igangsættes et planarbejde, der giver grundlag for at kunne opføre tæt-lav boligbebyggelse i form af dobbelthuse på ejendommen Florvænget i Gørlev.

Lokalplanen for boligområdet ved Florvænget i Gørlev udlægger, som det er nu området til åben-lav boligbebyggelse (parcelhuse). Lokalplanområdet udgør én samlet ejendom. Ejer er dog ikke lykkedes med at realisere lokalplanen, og ser nu et større potentiale i at udlægge området til tæt-lav boligbebyggelse i form af dobbelthuse. Ejeren anmoder derfor Kalundborg Kommune om at skabe grundlag for, at området kan anvendes til den ønskede bebyggelse.

Det drejer sig om ejendommen Florvænget 1, der ligger i den sydlige del af Gørlev mellem Slagelsevej og Korsbækvej, og ud mod et offentligt, grønt område. Lokalplan for området er vedtaget i 2018. Lokalplanen erstattede på daværende tidspunkt - foranlediget af ejer - en del af lokalplanen udlagt til åben-lav boligbebyggelse. Ejeren ønskede at skabe en mere attraktiv udstykning bl.a. med mulighed for en mere individuel placering af de enkelte parcelhuse. Imidlertid er lokalplanen ikke blevet realiseret.

Ejer anmoder om ny lokalplan

Ejer anmoder nu kommunen om dispensation fra lokalplanen alternativt, at lokalplanen ændres således, at det bliver muligt at udnytte ejendommen til at opføre tæt-lav boligbebyggelse i form af dobbelthuse.

Der tænkes i fire typer af dobbelthuse i ét plan som i det væsentlige er sammenbygget omkring carporte og depotrum. Grundprincippet i infrastruktur, udstykningsplan og bebyggelsesprocent fastholdes, men antallet af potentielle boliger øges fra 33 til 54 boliger. De enkelte grunde er som udgangspunkt min. 500 m2, hvilket er i overensstemmelse med kommuneplanens generelle rammebestemmelser for dobbelthuse. Administrationen vurderer, at det forudsætter en ny lokalplan at realisere den ønskede boligbebyggelse.

Aktuelle muligheder for boligudbygning i Gørlev

Kommunen har allerede byggemodnet et område til 24 parcelhuse på Solbjerggårdsvej i Gørlev, hvor der fortsat er grunde til salg. Teknik- og Miljøudvalget har ydermere igangsat udarbejdelsen en ny lokalplan for en rækkehusbebyggelse på 26 boliger på Roevej, ca. 500 m fra Florvænget.

Administrationen har ydermere bemærket, at den gældende lokalplan kun er fem år gammel. Det er ikke sædvanligt at ændre en lokalplan så relativt kort tid efter vedtagelsen, men omvendt kan det vurderes at være hensigtsmæssigt for områdets potentielle udvikling. Det er nu op til udvalget, om man vil gå videre med at lave ny lokalplan for området. 

Del