Mange høringssvar til ny lokalplan i Klosterparken

Der er i alt modtaget 23 høringssvar til lokalplanforslaget om boligbyggeri i Klosterparken. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Kalundborg Kommunes forslag til en ny lokalplan for boligbebyggelse i del af Klosterparken har været fremlagt i ti ugers offentlig høring. Der er i alt modtaget 23 høringssvar som overvejende er imod forslaget, men der er også høringssvar som er positiv stemt for boligbyggeriet i Klosterparken.

Torsdag eftermiddag skal Teknik- og Miljøudvalget på deres møde tage stilling til, om forslaget til en ny lokalplan for boligbyggeri i en del af Klosterparken kan vedtages.

Forslaget til den nye lokalplan har været fremlagt i en 10 ugers offentlig høring, og der har været afholdt et borgermøde om det nye lokalplanforslag.

Lokalplanforslaget fastlægger nærmere bestemmelser for disponering af området for at sikre, at områdets parkmæssige karakter fastholdes, at ny bebyggelse indpasses i parken, og at bebyggelsens udtryk tager afsæt i byens historiske bebyggelser.

Der er modtaget 23 høringssvar fra hhv. Midt- og Vestsjællands Politi, Museum Vestsjælland, Slots- og Kulturstyrelsen, Danmarks naturfredningsforening, Friluftsrådet, de nabolæggende boligselskaber, AP Ejendomme samt erhvervsdrivende og beboere i Kalundborg by herunder en borgergruppe der har lavet underskriftindsamling med 1507 underskrifter mod projektet.

Bemærkninger fra Midt- og Vestsjællands Politi, Slot- og kulturstyrelsen samt Vestsjællands museum giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen, oplyser administrationen i Kalundborg Kommune.

Fire af høringssvarene tilkendegiver ikke at være imod projektet og roser det eksisterende materiale eller bidrager med forslag til emner der kan være mere fokus på, fx indarbejdelse af fodbold- og discgolf.

I de resterende høringssvar er der fokus på den generelle anvendelse af Klosterparken. Flere ønsker parken udelukkende anvendt til rekreative formål og offentlige formål, og er uforstående overfor at der bygges i en af byens grønne parker. Ligeledes fokuserer en del af bemærkningerne på inddragelsen af den offentlige parkeringsplads, trafikken, processen og relationerne til andre kommunale strategier og mål.

Størstedelen af høringssvarene viser utilfredshed i at man bygger i en af byens grønne parker, når der er fokus på værdien af grønne arealer i mange planer og projekter som der er vedtaget eller arbejdes på. Selvom der fortsat er udlagt areal til rekreativ park, menes den tætte tilknytning til boligbebyggelse at gøre parken mindre offentlig. Der er derfor enkelte forslag og ønsker om at udvide lokalplansafgrænsningen så Munkesøen inddrages og omdannes til park, samt at sikre erstatning for det parkareal der tages væk, etableres andet steds.

I mange af høringssvarene er der stor bekymring omkring den øgede trafikbelastning som boligerne antages at forårsage. Ligeledes nævner næsten alle høringssvarene parkeringspladserne som i dag er offentlige og samtidig ikke fremlagt en løsning på. Enkelte mener heller ikke, at der er udlagt det rigtige antal p-pladser i projektet.

Kalundborg Kommunes administration er klar over, at parkeringsproblematikken fylder hos den enkelte borger og bemærker, at det ikke er noget, som denne lokalplan har mulighed for at løse. Det er derfor relevant, at der sideløbende med salg af arealer og inddragelse af de nuværende parkeringsarealer, afsøges muligheder for løsninger af parkeringsproblematikker i byen.

Der er også flere bemærkninger til processen generelt og den manglende inddragelse af borgerne i et så vigtigt åndehul for byens borgere. 

Kalundborg Kommunes administration anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget vedtager såvel tillæg til kommuneplanen som lokalplanen.

Sagen skal efterfølgende behandles i såvel Økonomiudvalget som i Kommunalbestyrelsen.

Formand for Teknik- og Miljøudvalget har ikke ønsket at udtale sig inden udvalgets møde torsdag.

Del