Lyt til forskningen og ikke mavefornemmelsen i debatten om iltsvind  

Lyt til forskningen og ikke mavefornemmelsen i debatten om iltsvind  

Læserbrev: Lyt til forskningen og ikke mavefornemmelsen i debatten om iltsvind  

Debatten om årsagerne til iltsvind i de indre farvande har på det seneste været præget af megen misinformation. I et indlæg i Nordvest Nyt d. 7. november skriver Svend Olesen, at det umuligt kan være landbruget, der er skyld i iltsvind i Kalundborg Fjord. Det mener han at kunne vurdere blot ved at kigge på kystlinjen. Men det er forkert. Vi bliver nødt til at lytte til forskerne og fakta - ikke til mavefornemmelser og indskydelser – når vi diskuterer årsagerne til noget så vigtigt som iltsvind. Iltsvind der har den meget konkrete og triste konsekvens, at det tømmer vores fjorde for liv og lægger de indre farvande døde. 

Ifølge forskningen og Miljøstyrelsens data stammer ca. 90 pct. af de menneskeskabte kvælstofudledninger til de indre farvande og fjorde fra landbrug. Landbruget er altså indiskutabelt den altdominerende kilde til iltsvind. Og det gælder også for Kalundborg Fjord. Man skal være opmærksom på, at det ikke kun er marker lige op til fjorden, som forurener den. Landbrugsarealer i et langt større opland, forurener fjorden.  Det foregår ved, at kvælstoffet fra marker inde i landet udvaskes til åer og vandløb, som fører kvælstoffet ud i fjorden. Ifølge Miljøstyrelsen strækker afvandingsområdet til Kalundborg Fjord – altså hele det landområde, som via primært Kærby Å, fører kvælstof ud i fjorden – sig cirka 10 kilometer ind i landet til en linje der går omtrent ved Klovby og Ubby. Derfor er det ikke så vigtigt, hvor meget dyrket og gødet mark der er direkte op til fjorden – selvom der er en del marker.

Svend Olesen videreformidler også landbrugslobbyens misinformation om, at kvælstof fra udlandet har en stor betydning. Men det er heller ikke korrekt, og igen vil jeg altså virkelig opfordre til, at vi i fællesskab lytter til forskningen og ikke selv begynder at vurdere biologiske processer. Ifølge forskerne giver det ikke mening at sammenligne danske kvælstofudledninger med udlandets udledninger i forhold til de danske indre farvande. Det kvælstof, der strømmer ind i de danske farvande udefra, er på grund af sin lange rejse ikke lige så biologisk aktivt, og dermed skadeligt, som det der udledes direkte fra danske kilder til de indre farvande. Med andre ord: Forskerne har altså selvfølgelig taget højde for dette.

Jeg synes, at det vil fremme validiteten i debatten, for at bruge Svend Olesens eget udtryk, at lytte til eksperterne og stole på videnskaben. Lad os få ryddet op i bunkerne af misinformation om årsagerne til iltsvind og få snuden i sporet, så vi kan komme videre.

Den altdominerende årsag til iltsvind i de indre danske farvande er landbrug, og det skal vi gøre noget ved. Det er ikke en kamp mod landbruget, som nogle mistolker det som. Det er blot det valide fakta-grundlag, vi skal handle ud fra, hvis vi vil vende udviklingen og have det klare vand og fiskene tilbage – også i Kalundborg fjord.

Susanne Ladefoged

formand Danmarks Naturfredningsforening Kalundborg

Del