Kraftig lokal modstand mod RUB´s projektet på Ulstrup Sønderstrand

-Sagen er, at RUB og deres rådgiver har fortiet de faktiske forhold om området og givet urigtige oplysninger på hjemmeside og i projektmateriale, og fortiet, at der er stærk lokal modstand imod projektet.

Kraftig lokal modstand mod RUB´s projektet på Ulstrup Sønderstrand
En gruppe af lokale borgere er modstandere af projektet på Ulstrup Sønderstrand. Fra venstre, Elsebeth Jensen, Jens Baumann, Henning Madsen, Torben Bjerregaard og Svend Erik Hansen. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

En gruppe af borgere mener, at byggeri på naturperle på Ulstrup Sønderstrand er i strid med fredning, Natura 2000, strandbeskyttelseslinje og et fortidsminde.

I en artikel her på TV-Kalundborg den 21/12 omtaler Røsnæs Udviklings- og Beboerforening (RUB) sit nye projekt omhandlende både en opgradering af eksisterende faciliteter og udvikling af nye tiltag på Ulstrup Sønderstrand. Bl.a. ønskes det eksisterende muldtoilet udskiftet med et rigtigt toilet, en række gamle kolonihaver ønskes renoveret og udbygget, etablering af en permanent bålplads og endelig skal gamle legeredskaber udskiftes og gøres mere tidssvarende. Samtidig ønskes etableres et ’mini-naturrum’/ en udendørs base for institutioner og skole.

I artiklen citeres næstformand i RUB, Mogens Anholm for at ’nogen har spredt ikke sandfærdige rygter om projektet’, men det mener en gruppe af lokale borgere på ingen måde er rigtigt, de mener, at der er en massiv modstand mod projektet i lokalområdet.

-Sagen er, at RUB og deres rådgiver har fortiet de faktiske forhold om området og givet urigtige oplysninger på hjemmeside og i projektmateriale, og fortiet, at der er stærk lokal modstand imod projektet blandt en stor del af de lokale beboere. Artiklen nævner enkelte modstandere af projektet. I skrivende stund er der indsamlet mere end 160 underskrifter fra lokale borgere, som protesterer mod projektet, fortæller Jens Baumann, som er en af modstanderne af projektet.

Til glæde for de lokale beboere men også til gæster udefra

I følge RUB er tanken, at området kan udvikles og blive byens ’Strandmark’ et rekreativt område til glæde for især de lokale beboere men også til gæster udefra.

-Sagen er i sin enkelthed, at området ved Sønderstrand i dag er en naturperle, som RUB vil spolere med byggeri, øget trafik og færdsel på området. I sin iver glemmer RUB at informere om at: 1. Området er fredet i henhold til Fredningsdeklaration af 1970-03-17, Fredningsnævnet for Holbæk Amtsrådskreds.

2. Området ligger i sin helhed inden for strandbeskyttelseslinjen i henhold til §15 i Naturbeskyttelsesloven.

3. Området er et Natura-2000 habitatsområde. Natura 2000 er et netværk af områder, som rummer naturtyper og arter, som er værdifulde, sjældne eller truede i EU.

4. Området er i henhold til Natura 2000 en beskyttet naturtype – Overdrev, som er: ’tørre, lysåbne naturtyper, som overvejende har været udnyttet som græsningsareal. Urtevegetationen er ofte righoldig og varieret med mange sjældne arter’.

5. I henhold til Kalundborg Kommunes Lokalplan nr. 3.9-1 for Ulstrup Sønderstrand ligger der på området et fortidsminde med en 100 m beskyttelseslinje. Det beskyttede område dækker det meste af matr. 2a`s strandnære areal.

6. En gennemførelse af det beskrevne projekt vil uvægerligt medføre en betydelig øget trafik på Sønderstrandsvej, der i forvejen er stærkt trafikbelastet som følge af sommerhusområdet, ø-lejr og en ikke ubetydelig trafik med store landbrugsmaskiner. Vejen er en ensporet og meget smal vej og specielt i den nordlige ende er der meget dårlige oversigtsforhold. Eneste adgang til arealet nordfra er en smal trampesti fra Barnes Banke.

7. I følge Kalundborg Kommunes digitale kort er der ingen officiel parkeringsplads ved stranden, hvilket vil betyde, at gæster til området må parkere på selve stranden eller i vejsiden af den meget smalle vej til gene for trafikken.

8. Det er ikke korrekt, som det har været nævnt på RUB´s hjemmeside, at der har været møder med naboerne til projektet.

9. De ovennævnte elementer vil uvægerligt medføre en betydelig støjgene for de nærmeste naboer langs områdets nordlige afgrænsning, idet de må forventes at tiltrække støjende adfærd tæt op ad de private haver, siger Svend Erik Hansen, som er nærmeste nabo til området.

Borgermøde

-I artiklen den 21/12 bliver det nævnt, at der er afholdt et borgermøde om projektet. Mødet blev ledet af projektets arkitekter, Spectrum Arkitekter ApS, som havde fået en bunden opgave med at høre folks mening om projektets elementer – ikke om det overhovedet var en god ide med et projekt. På mødet kom det blandt andet frem, at arkitekterne arbejder ud fra tegninger, som fejlagtigt viser at matriklens nordlige del ikke er omfattet af fredning, Natura 2000 og Strandbeskyttelseslinjen, fortæller Jens Baumann.

Under mødet fremkom en gruppe af modstandere af projektet, med et forslag om i stedet for, at etablere faciliteter som grillhytte, bålplads etc. på den lokale sportsplads, som er næsten lige så stor som området på Ulstrup Sønderstrand.

Dette område er i forvejen udlagt til denne type aktiviteter, en del faciliteter findes allerede i forvejen, området ligger tættere på skolen og ikke mindst der er væsentligt bedre trafik- og adgangsforhold. Desuden kunne der etableres et samarbejde med idrætsforeningen, FDF-spejderne m.fl. På denne måde kunne man undgå at spolere et unikt naturområde ved Sønderstrand med musik, fest og drikkeri, og området kunne bevares som det lille, unikke naturområde det er, mener den lokale gruppe af borgere som er imod det omfattende projekt på Ulstrup Sønderstrand.

I følge gruppen af lokale borgere, er det kommet frem, at FDF i 2009 fik afslag fra redningsnævnet på at bygge et klubhus på området, hvor den omtalte grillhytte er planlagt.

-Mange lokale beboere er glade for Ulstrup Sønderstrand som den naturperle den er i dag, og vi er uforstående over fremstillingen af projektet som om det allerede er vedtaget, idet vi har forstået på Kalundborg Kommune, at de ikke har taget stilling til projektet, men alene har været i vejledende dialog med RUB, fortæller Jens Baumann og Svend Erik Hansen.

Ingen aktier i projektet

I et svar til gruppen af lokale modstandere skriver administrationen i Kalundborg Kommune følgende:

-Kalundborg Kommune har ganske rigtigt, gennem årene, været i kontakt med RUB om forskellige projekter ved Ulstrup Sønderstrand. Administrationen har udtalt sig vejledende om de forskellige naturbeskyttelseshensyn og har også givet RUB mulighed for at søge Kystdirektoratet om en dispensation fra Strandbeskyttelseslinjen.

Kommunen har i den vejledning ikke været afvisende overfor muligheden af projektet i forhold til naturbeskyttelsen, men der er altså alene tale om en vejledende dialog og ikke en konkret sagsbehandling, idet kommunen på nuværende tidspunkt ikke har taget stilling til, dels om kommunen som myndighed vil give de nødvendige tilladelser, dels om kommunen som grundejer vil stille arealet til rådighed for projektet. P.t. har Kalundborg Kommune ingen aktier i projektet.

Del