Kalundborg Kommune siger nej tak til havvindmøllepark

Når Teknik- og Miljøudvalget holder møde den 2. maj er et af punkterne beslutning om høringssvar til miljøvurderingsrapporten for kystnære vindmøller i Jammerland Bugt. 

Kalundborg Kommune siger nej tak til havvindmøllepark
I Kalundborg Kommunes høringssvar til Energistyrelsen i forhold til Jammerland Bugt kystnære havvindmølleprojekt skriver de, at de har besluttet ikke at støtte Jammerland Bugt vindmøllepark. Modelfoto.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Når Teknik- og Miljøudvalget holder møde den 2. maj er et af punkterne beslutning om høringssvar til miljøvurderingsrapporten for kystnære vindmøller i Jammerland Bugt. I høringssvaret siger Kalundborg Kommune nej tak til en vindmøllepark i Jammerland Bugt.

Kommunalbestyrelsen har tidligere afgivet høringssvar i 2019, og administrationen har løbende inden for Kommunalbestyrelsens høringssvar svaret på forskellige mere tekniske høringer. Det fremlagte reviderede vindmølleprojekt er nu fremlagt til høring frem til den 30. maj 2024, og Kalundborg Kommune svarer nej tak til en vindmøllepark i Jammerland Bugt.

Støtter ikke en vindmøllepark i Jammerland Bugt

I Kalundborg Kommunes høringssvar til Energistyrelsen i forhold til Jammerland Bugt kystnære havvindmølleprojekt skriver de, at de på kommunalbestyrelsesmødet den 29. maj vil beslutte ikke at støtte Jammerland Bugt vindmøllepark. I høringssvaret, som sendes efter kommunalbestyrelsesmødet i maj, skriver de bl.a.:

“Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 29. maj 2024 besluttet ikke at støtte Jammerland Bugt vindmøllepark. Udover de tidligere nævnte emner kan Kalundborg Kommune ikke støtte op om det fremlagte forslag til en kystnær vindmøllepark i Jammerland Bugt. VVM-redegørelsen fremhæver væsentlige miljøpåvirkninger, som ikke skal tilsidesættes.”

Energistyrelsen og Miljøstyrelsen har igangsat en offentlig høring af miljøkonsekvensrapporten for Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark. Miljøkonsekvensrapporten er et revideret oplæg og høringsperioden er fra den 4. april 2024 til den 30. maj 2024. I forbindelse med høringsperioden var der afholdt et borgermøde om projektet den 25. april 2024 i Kalundborg Hallerne. Kalundborg Kommune havde ikke en direkte rolle i borgermødet.

Visuelle påvirkninger

Kalundborg Kommune har tidligere i 2019 afgivet et høringssvar til projektet. Administrationens forlag til høringssvaret for det reviderede projekt tager udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens tidligere beslutninger. I forhold til det reviderede projekt er det administrationens vurdering, at projektet omfatter følgende ændringer:

  • Antallet af vindmøller er reduceret fra 34-60 til 16-21.
  • Møllerne er højere med nye totalmøllehøjder fra 220 meter til 256 meter
  • Den samlede kapacitet er uændret ca. 240 MW.
  • Projektområdet er uændret i areal på ca. 31 kvadratkilometer.
  • Vindmøllerne placeres 6-8 kilometer fra kysten, i stedet for ca. 6 kilometer.
  • Vindmøllerne vil kunne dække elforbruget i omkring 240.000 danske husstande.
  • Der er udarbejdet en ny miljøkonsekvensrapport af Energistyrelsen den 15. marts 2024.

I den fremlagte miljøkonsekvensrapport beskrives der en del emner og indsatser som er uændrede i forhold til det sidst fremlagte projekt. Den væsentligste forandring er de visuelle påvirkninger. Overordnet er der færre men større møller, og projektet er delvist rykket længere fra kysten, op til 8 kilometer.

I Kommunalbestyrelsens tidligere høringssvar var det væsentligste emne de visuelle påvirkninger, og kommunalbestyrelsen besluttede på den baggrund at det ikke var ønskeligt at etablere vindmøller i Jammerland Bugt. På baggrund af ovenstående har administrationen udarbejdet et forslag til høringssvar, hvor Kalundborg Kommune fastholder, at kommunen ikke støtter op om en kystnær vindmøllepark i Jammerland Bugt.

Punktet om høringssvaret skal efter behandling i Teknik- og Miljøudvalget behandles i Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen.

På borgermødet sidst i april, der blev holdt i Kalundborg Hallerne, var der også en stor modstand mod havvindmølleparken.

Stadigvæk stor modstand mod vindmøllepark

Del