Husdyrbrugsloven er et lokaldemokratisk problem.

Læserbrev: Husdyrbrugsloven er et lokaldemokratisk problem

I 2017 skete der en markant ændring af husdyrbrugsloven, som medførte, at kommunerne fik en meget begrænset mulighed for at afslå og i øvrigt påvirke ansøgninger om markante udvidelser af især svinebrug. Disse sager behandles her i Kalundborg Kommune ikke politisk, da reglerne er således, at overholder man en række teoretiske miljøkrav*, så har kommunen faktisk ikke nogen indflydelse på, om udvidelsen bliver til noget eller ej.

Således har vi ikke set og hørt noget til disse sager på det politiske niveau i de seneste 3 år - indtil her for nylig, hvor vi af flere borgere blev gjort opmærksom på en sag mellem Havnsø og Føllenslev, hvor der ønskes en markant udvidelse af et svinebrug. Ifølge lovgivningen er der ingen problemer med udvidelsen, men flere af de lokale protester peger på, at der i det her tilfælde er et logisk alternativ til placeringen af udvidelsen, som på det ansøgte sted vil medføre en udvidelse på 3,5 gange i forhold til den eksisterende produktion. Alternativet er på ansøgers egen ejendom, som ligger ud til hovedvejen til Nykøbing. Således ser der ud til at være bedre trafikale forhold, ligesom placeringen vil rykke staldanlæggene længere væk fra Havnsø og Føllenslev, hvilket selvfølgelig vil give færre lugtgener.

Det ses desværre flere steder i landet, at der gives tilladelser til udvidelser af husdyrbrug, som på papiret kan gå glat igennem, men som i virkeligheden kan give store udfordringer og gener for de lokale beboere. I det pågældende område gælder det beboerne i de to byer samt turisterne i sommerhusområderne ved Havnsø. I sådanne sager, bør vi politisk have mulighed for at øve indflydelse på placeringen af den ansøgte udvidelse af husdyrbruget. Derfor synes jeg, vi - ligesom 5 andre kommuner har gjort, heriblandt vores naboer i Holbæk - skal tage kontakt til det relevante ministerium, og som kommunalbestyrelse gøre opmærksom på dette problem, der bør medføre en lovændring!

I den konkrete sag kan vi med loven i hånden ikke gøre så meget - men vi kan som en samlet kommunalbestyrelse arbejde for, at der findes den bedste løsning der tager højde for alle interesser i lokalområdet. Vi kan opfordre ansøger/ejer til at undersøge det foreslåede alternativ nærmere, men vi kan ikke tvinge vedkommende til det. Men det kunne være et stærkt signal at sende: At vi kærer os for alle vores borgere - og søger at finde de bedste helhedsorienterede løsninger - det giver den nuværende husdyrlovgivning os desværre ikke muligheden for i øjeblikket!

*Naboer i den såkaldte konsekvenszone for lugt høres i forbindelse med arbejdet frem mod en tilladelse, men høringsbemærkninger har begrænset eller ingen indflydelse på vurdering af lugt- og ammoniakemission, hvis husdyrbruget leverop til lovens emissionskrav. Høringsbemærkninger har heller ikke indflydelse på de forhold, der er reguleret af generel lovgivning, f.eks. transport på offentlig vej.

Thomas Malthesen Hiorth, kommunalbestyrelsesmedlem, SF Kalundborg.

Del