Helt op til 300 nye boliger på sigt

”Det er et helt nyt område, som man lægger ud til boliger, og det kan faktisk blive til 200-300 boliger på sigt."

Helt op til 300 nye boliger på sigt
Udvalget besluttede at gå videre med at omdanne området fra landzone til byzone med et kommuneplanstillæg og en endelig lokalplan for området.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Torsdag var der møde i Teknik- og Miljøudvalget, hvor udvalget bl.a. drøftede, en anmodning om at igangsætte planlægning, der giver grundlag for udvikling af et område på op til 95.000 m2 til boligbebyggelse i Ubby by. Udvalget besluttede at gå videre med at omdanne området fra landzone til byzone med et kommuneplanstillæg og en endelig lokalplan for området.

Det omtalte areal ligger i landzone, uden for bygrænsen og er pt i landbrugsdrift. Udvikling af området er blevet aktuelt efter omfattende arkæologiske fund og vanskelige funderingsforhold på et nærliggende, større areal. Anvendelsen vil forudsætte kommuneplantillæg med forudgående indkaldelse af ideer og forslag til planlægningen samt lokalplan. Udvalget har besluttet at gå videre med projektet.

”Det er et helt nyt område, som man lægger ud til boliger, og det kan faktisk blive til 200-300 boliger på sigt. Men nu skal vi have det omlagt fra landzone til byzone med et kommuneplanstillæg og en endelig lokalplan for området. Man vil i første omgang bygge 30-50 nye boliger. Det er et område med kuperet terræn med en fantastisk udsigt. Det er virkelig et spændende område, og det kan løfte hele Ubby Jerslev. Det vil være et stort plus for byen, og behovet for lige den slags boliger er stort – også her. Det er ligeledes vigtigt for kommunalbestyrelsen, at der er fokus på hele kommune, hvad angår nye boliger,” fortæller formand for Teknik- og Miljøudvalget, Jakob Beck Jensen (V).

Ejeren ønsker at udvikle arealet til boligområde med tæt-lav og åben-lav bebyggelse. Projektområdet omfatter ca. 95.000 m2, og det er tanken at udvikle det i tre etaper. Ønsket er at skabe et attraktivt boligområde i tilknytning til Ubby by. Området skal bebygges med en varieret boligbebyggelse, der kan tiltrække borgere fra forskellige befolkningsgrupper, og tilgodese de behov, der er for boligudbygning i Kalundborg Kommune. Bygherre forventer at det nye boligområde vil tiltrække to af bosætningsstrategiens målgrupper: De erhvervsaktive og de +50 årige.

Området ligger i Ubbys nordøstlige del, uden for den nuværende byagrænsning. Mod vest grænser området op til Møllevej, hvorfra der påtænkes vejadgang. Mod syd grænser området op til boligbebyggelse, og mod øst og nord imod landbrugsområder.

Tæt ved kulturarvsareal

Museum Vestsjælland har udtalt, at området ligger umiddelbart nord for kulturarvsareal af national betydning over og omkring Troldebjerg. Dér er dokumenteret intensiv bebyggelse og formodentlig hellige aktiviteter i oldtiden fra bondestenalder til vikingetid samt tidlig middelalder.

Museet anbefaler bygherre at indhente udtalelse jf. museumslovens §25 i god tid før jordarbejder og byggeri for at undgå uplanlagte udgifter og forsinkelser ved standsninger pga. arkæologiske fund.

”Der burde ikke være nogle problemer med, at det ligger tæt ved et kulturarvsareal, da vi jo allerede har fået en udtalelse fra museet, og får gravet de render, så man kan undersøge området nærmere også,” slutter Jakob  Beck Jensen.

Del