Gik fra tillidsbaseret ledelse til diktatur

Via aktindsigt har TV-Kalundborg fået oplyst, at der det sidste år er fratrådt i alt 42 medarbejdere fra Jobcenter Kalundborg. 

Gik fra tillidsbaseret ledelse til diktatur Jobcenter Kalundborg har haft stor omskiftning i personalet de sidste år. Flere står nu frem og fortæller, at det er grundet et dårligt arbejdsmiljø. Siden 1. maj 2021 og frem til den 30. april har 42 medarbejdere forladt jobcentret. Arkivfoto: Jens Nielsen.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Jobcenter Kalundborg har haft stor omskiftning i personalet de sidste år. Siden 1. maj 2021 og frem til den 30. april har 42 medarbejdere forladt jobcentret. TV-Kalundborg har snakket med seks nuværende og tidligere medarbejdere, der alle fortæller, at det skyldes dårligt arbejdsklima.

Via aktindsigt har TV-Kalundborg fået oplyst, at der det sidste år er fratrådt i alt 42 medarbejdere fra Jobcenter Kalundborg. Ni fratrædelser sker efter afskedigelse, og de resterende 33 fratrædelse sker efter egen opsigelse. Ifølge Kalundborg Kommune er ti af disse stoppet grundet alder og seks har været tidsbegrænsede stillinger, herunder elev, studerende, UU-vejleder og tre projektmedarbejdere. Ydermere har 19 medarbejdere ud af 165 haft sygefravær ud over 14 dage. Her er der altså tale om sammenhængende fravær på 14 dage og derover og altså ikke 14 dage eller derover fordelt ud på et år.

De seks tidligere og nuværende medarbejdere fortæller, at det særligt er i de to afdelinger Ungeindsatsen og Ydelsen, at der gennem de sidste to år har været store problemer. Mange har været og er sygemeldt grundet det dårlige arbejdsmiljø, hvoraf flere efterfølgende bliver fyret ligesom de fortæller, at det dårlige arbejdsmiljø er årsagen til, at der er så mange, der har sagt op de sidste par år. De seks personer ønsker ikke at stå frem med navn, men redaktionen er bekendt med alle kildernes identitet.

Gik fra tillidsbaseret ledelse til diktatur

”Jeg har været ansat i Jobcenter Kalundborg i rigtig mange år, og har selv sagt op. Jeg kunne godt lide min arbejdsplads før i tiden, men jeg føler faktisk, at jeg er blevet jaget ud. Jeg havde nogle rigtig gode kollegaer, men de forsvandt efterhånden. I dag laver jeg stort set det samme, men i en anden kommune. Jeg er glad for mit nye job. Her er der, ligesom det plejede at være i Kalundborg, lagt op til, at man selv må tænke og tage ansvar. Sådan er det ikke længere i Kalundborg, og har ikke været det, siden den nye ledelse kom til. Pludselig er arbejdsmiljøet præget af at være utrygt. Man kunne se, at den ene efter den anden faldt væk. Mange havde sygemeldingsperioder, inden de blev sagt op, eller selv sagde op. Det påvirkede mig rigtig meget. Der var en rigtig dårlig stemning, og man var utryg i sit arbejde. Ledelsesstilen var klar - ingen tillid. Da jeg stoppede var der seks kollegaer langtidssygemeldte ud af et par og tyve, det siger vel det hele,” fortæller en tidligere ansat i Ungeindsatsen på Jobcenter Kalundborg.

En anden medarbejder fra Jobcenter Kalundborg fortæller: ”Jeg har været en del år i jobcentret, blev sygemeldt pga. arbejdsmiljøet og derefter opsagt. Arbejdsmiljøet er et stort problem. Det handler om utryghed og overvågning. Ingen får besked om noget, folk er bare pludselig væk. Det påvirkede os alle meget. Den øverste ledelse i jobcentret har intet gjort for at afhjælpe problemerne, der især er i Ungeindsatsen og Ydelsen. Man har udmærket vidst, hvad der er foregået gennem længere tid. Vi skulle have stået sammen for længst, men så blev folk bange og turde alligevel ikke sige noget. Det er sådan kulturen er blevet i jobcentret. Jeg håber, at der bliver gjort noget ved problemerne nu, og hvis man bruger omstrukturering, som undskyldning, holder det ikke. Det her har stået på længe, og måden hvorpå det er blevet gjort er også under al kritik. Pludselig var man i en anden afdeling. Der var indkaldt til personalemøde tilbage i oktober/november, og de eneste, der var bekendt med mødet, var afdelingslederne, ingen fik noget af vide. Efter mødet gik man tilbage til sin afdeling, hvor man havde et par uger til at få de forskellige ting bragt i orden, og så var man pludselig i en anden afdeling. Det skete for mange. Alt blev ændret på en dag.”

Endnu en tidligere medarbejder fortæller: ”Jeg blev fyret, og det kom pludseligt efter mange år på jobcentret. Ikke mange år tilbage var det helt anderledes at arbejde på jobcentret. Vi havde en fantastisk trivsel og vores ledere var alle dygtige. Her var ord som medbestemmelse, tillid, omsorg og tryghed ord, der passer godt på min tidligere arbejdsplads – dengang. Men det hele ændrer sig i november 2019, da vores tidligere chef stopper. Herefter rejser flere afdelingsledere, og jeg får også en ny. Der går ikke 14 dage, så er den første fyret, og de første 10 måneder er 11 personer fyret, har sagt op eller er blevet flyttet til andre enheder grundet arbejdsmiljøet.”

Det var en tid med kontrol i stedet for tillid. Jeg var meget glad for selve jobbet, men måtte sygemeldes, og det jeg kom tilbage til, var ikke værd at blive i. Det hele var vendt på hovedet bl.a. med de tidligere afdelingsledere, der desværre sagde op. Vi gik fra tillidsbaseret ledelse til diktatur. I dag tror jeg, at der er to af de ”gamle” tilbage i Ungeindsatsen, altså før de nye ledere. Det betyder, at tæt på 20 er forsvundet der fra," fortæller endnu en tidligere medarbejder i jobcentret gennem mange år. 

En anden tidligere medarbejder fra Ungeindsatsen sagde op, fordi vedkommende ikke kunne rumme den måde, hvorpå kollegaer blev behandlet. I dag har vedkommende en lignende stilling blot i en anden kommune: ”Jeg kunne ikke se på, at mine gode og dygtige kollegaer blev behandlet så skidt. For mig handler det om ordentlighed, og den var væk med de nye ledere. Der var ingen kommunikation mellem afdelinger, og ingen fik noget af vide, hvis en eller flere havde sagt op. Og øverste leder var helt usynlig trods alle problemerne med afdelingslederne,” fortæller den tidligere medarbejder.”

Endnu en tidligere medarbejder, der ligeledes i dag sidder i et jobcenter i en anden kommune, var sygemeldt grundet arbejdsmiljøet, fortæller: ”Vi gik fra en type leder til en helt anden. Vi havde en ledelse med tillid til den enkelte, og stod nu pludselig med en kontrollerende ledelsesstil. Fx kunne min afdelingsleder finde på at ringe til folk, hvis de var sygemeldte for at høre, hvorfor de var syge. Vi gik fra at have en leder, der stolede på en til uhyggelig kontrol. Vi blev heller aldrig involveret i beslutninger, der vedrørte os. Jeg forstår ikke, at der ikke er nogen øverst oppe, der har undret sig over for længe siden, hvorfor så mange siger op ligesom, at mange pludselig bliver fyret. Men ledelsen var usynlig, desværre.”

Det har ikke været muligt at snakke med arbejdsmarkedschef Lasse Bjerregaard, men TV-Kalundborg har sendt nedenstående spørgsmål pr. mail, som er blevet besvaret skriftligt af Lasse Bjerregaard.

Det sidste år har 33 medarbejdere sagt op, og ni er blevet fyret fra Kalundborg Jobcenter. Det er ca. 25 pct. af den samlede bemanding på jobcentret, er det ikke usædvanligt mange?

”Det skaber altid grund til en eller anden refleksion, når medarbejdere opsiges eller selv søger væk. Det hører dog med til det store billede, at tallene jo også dækker over medarbejdere, der er stoppet på grund af alder, fordi de sad i tidsbegrænsede stillinger eller projektstillinger, var studentermedarbejdere eller elever.”

Det er primært i to afdelinger, at der er problemer med at holde på personalet – i Ydelse og i Ungeindsatsen. Personalelederen i Ungeindsatsen har netop sagt op, hænger det sammen med problemerne? 

”Vi har også kigget på personaleomsætningen. Vi ved godt, at der er en personaleomsætning, og jeg kunne godt have ønsket mig, at tallet var lavere, da vi ønsker at fastholde flest mulige medarbejdere. Derfor er jeg gået i gang med at analysere baggrunden herfor i samarbejde med kommunens HR-afdeling… I øvrigt ser det ud til, at det er jævnt fordelt blandt jobcentrets afdelinger. Derudover har vi en løbende dialog i jobcenteret i forbindelse med skift i medarbejdersammensætningen. Herunder om jobskifte. Der er mange årsager til at skifte job. En medvirkende forklaring kan også være, at jobcentret med baggrund i den forandring, der sker i omverdenen uden for jobcentret også har været nødt til, at ændre på sædvanlige rutiner for, at sikre udførelse af kerneopgaven, ligesom det har betydet, at medarbejdere har fået nye opgaver. Sådanne forandringer kan også være medvirkende til, at medarbejdere ønsker nye udfordringer og søger væk eller bliver syge. Og ja, - her har vi/ledelsen en opgave for at sikre, at det sker på en ordentlig måde.”

Ved du, hvad de mange opsigelser på jobcentret, primært i de to afdelinger, skyldes?

”Hvis du taler om opsagte medarbejdere, er der ikke udelukkende opsagte medarbejdere i de to nævnte afdelinger. De afskedigelser, der er foretaget, er altid beklagelige. Det er dog altid nogle vægtige grunde til, at vi tager dette skridt, herunder fokus på bedst mulig løsning af kerneopgaven. Når vi skal afskedige medarbejdere, inddrager vi altid kommunens HR-afdeling for at trykprøve, om vores vurdering er rimelig.”

TV-Kalundborg har snakket med flere tidligere samt nuværende ansatte ved jobcentret, der alle fortæller, at grunden til, at så mange er stoppet i primært Ydelsen og Ungeindsatsen, er grundet dårligt arbejdsmiljø. Hvad siger du til den udmelding – er du blevet gjort bekendt med dette? Og i så fald, hvor længe har du vidst, at der var problemer med arbejdsmiljøet og deraf bl.a. personaleflugt?

”Vi har en åben dialog på jobcentret. Vi har igangsat en proces, der tager udgangspunkt i tillid, samarbejde og retfærdighed med henblik på, at højne trivsel, fastholdelse og arbejdsmiljø. Som sagt, er der en mangfoldighed af årsager til, at folk stopper: Alder, fordi de sad i tidsbegrænsede stillinger eller projektstillinger, var studentermedarbejdere eller elever, ligesom kortere afstand til arbejde kan spille en årsag.”

Rigtig mange tidligere ansatte ved Jobcenter Kalundborg er i øvrigt i dag ansat i lignende stillinger, men i andre kommuner. De har altså ikke sagt op, fordi de er kede af selve jobbet. Er det ikke tankevækkende, at de søger lign. jobs, men i andre byer end, hvor de bor - og mange af dem tidligere har været meget glade for at arbejde i mange år?

”Vi har en åben dialog på Jobcentret. Vi har igangsat en proces, der tager udgangspunkt i tillid, samarbejde og retfærdighed med henblik på at højne trivsel, fastholdelse og arbejdsmiljø. Som sagt, så er der en mangfoldighed af årsager til at folk stopper: Alder, fordi de sad i tidsbegrænsede stillinger eller projektstillinger, var studentermedarbejdere eller elever, ligesom kortere afstand til arbejde kan spille en årsag.”

Har du ikke det overordnede ansvar for arbejdsmiljøet i jobcentret, da du er ansat som arbejdsmarkedschef på jobcentret?

”Jo – og derfor har jeg også i dialog med medarbejderne igangsat en proces, der tager udgangspunkt i tillid, samarbejde og retfærdighed med henblik på at højne trivsel, fastholdelse og arbejdsmiljø.”  

Er der mange langtidssygemeldinger? Jeg har fået oplyst via aktindsigt, at 19 medarbejdere ud af 165 har haft sygefravær ud over 14 dage - er det normalt?

”Vi har en generel tendens med stigende sygefravær i alle kommuner og særligt inden for områder med borgernær kontakt, Vi har i hele 2021 ligget lavt ift. andre fagcentre i kommunen, men det har ændret sig siden marts måned, hvilket vi er i gang med at kigge nærmere på i samarbejde med kommunens HR-afdeling. Med det sagt, vil jeg gerne have, at det var lavere. Vi har løbende fokus på udviklingen i sygefravær, da det er en indikator for, om der er noget, der skal tages fat i, hvad enten det er fysisk eller psykisk arbejdsmiljø. Vores ønske er, at nedbringe sygefraværet, herunder også langvarigt sygefravær. Det er vigtigt at huske på, at de 19 personer er hen over en 12 måneds periode, og der kan være mange forskellige årsager til, at man bliver sygemeldt, herunder arbejdsmiljø, corona, operationer og andre forhold.”

Har der været flere langtidssygemeldinger i de to ovenstående afdelinger, altså Ydelsen og Ungeindsatsen, end i andre afdelinger de sidste to år? Hvis ja, skyldes det dårligt arbejdsmiljø?

”Jeg kender ikke svaret på, om der har været flere langtidssygemeldinger i de to afdelinger.”

Kender først til omfanget nu

Direktør i Kalundborg Kommune, Søren Ole Sørensen, fortæller, at han først nu er bekendt med omfanget af problemerne på Jobcenter Kalundborg, og at der er sat tiltag i gang for at øge trivslen: ”Jeg har ikke kendt til omfanget, men det gør jeg nu. Jeg er blevet underrettet bl.a. via medarbejderne, og vi har holdt møde med MED udvalget. Som situationen er i jobcentret lige nu, tager vi det bestemt meget alvorligt. Vi vil selvfølgelig gerne have en arbejdsplads, hvor de ansatte trives. Netop nu arbejder både medarbejdere og ledelse på, hvordan vi laver et forløb, hvor man styrker trivslen i jobcentret. Vi skal sammen med medarbejderne skabe et jobcenter, hvor folk er glade for at arbejde. Men når det er sagt, mener jeg også, at det er vigtigt at være opmærksom på, at vi, herunder også på jobcentret, lever i en tid, der er foranderlig. Ledigheden har aldrig været lavere, virksomhederne efterspørger arbejdskraft, flere er på sygedagpenge, de unge skal have en ny chance, vi har implementeret nye it-systemer, jobcentrets ca. 165 medarbejdere er på flere adresser, vi har som en helt ny opgave modtaget flygtninge fra Ukraine, og COVID-19 har forstyrret rytmen på arbejdspladserne, og gør det fortsat. For blot at nævne nogle af de udfordringer, der desværre har fjernet fokus fra trivslen på jobcentret. Det får vi gjort noget ved nu, og jeg håber, at vi sammen med medarbejderne lykkes med det.” siger han.

Del