Frygter, at en hastighedsnedsættelse vil blive en hæmsko for virksomhedernes vækstmuligheder

Vi frygter, at en hastighedsnedsættelse ved Jyderup vil blive en hæmsko for virksomhedernes vækstmuligheder, da den manglende motorvej på denne strækning kan føre til kødannelser.

Frygter, at en hastighedsnedsættelse vil blive en hæmsko for virksomhedernes vækstmuligheder

Af Jens Nielsen

Vejdirektoratet har fremlagt revideret projektforslag vedrørende 3. etape af Kalundborgmotorvejen med 8 ugers høringsfrist, der slutter 16.juni 2023. Mange har allerede indsendt deres høringssvar, bl.a. Kalundborg Havn, som protesterer over, at Vejdirektoratet foreslår motortrafikvej gennem Jyderup.

På nuværende tidspunkt har Vejdirektoratet modtaget 67 høringssvar i forbindelse med det reviderede projektforslag vedrørende 3. etape af Kalundborgmotorvejen. Blandt dem er Kalundborg Havn.

Kalundborg Havn er den eneste offentligt tilgængelige dybvandshavn i Østdanmark med en vanddybde på op til 15 meter og servicerer derfor erhvervslivet ikke bare i Kalundborg, men i hele Østdanmark.

Under alle omstændigheder skaber aktiviteterne på Kalundborg Havn stor trafik på rute 23, og med udsigt til virksomhedernes fortsatte massive investeringer i området på og omkring Kalundborg Havn vil denne trafik være i fortsat vækst mange år frem i tiden.

I høringssvaret fra Kalundborg Havn står der bl.a.:

Vi har bemærket, at man i det nye projektforslag vil undlade at etablere motorvej på en 7 kilometer lang strækning gennem Jyderup, hvor man i stedet foreslår en 4-sporet motortrafikvej med en hastighedsbegrænsning på 90 km/t.

Vi må kraftigt protestere over en sådan hastighedsbegrænsning. Virksomhederne i Kalundborg er afhængige af højt specialiseret arbejdskraft fra især hovedstadsområdet. Disse medarbejdere pendler til og fra Kalundborg hver dag, og her betyder trængslen i myldretiden alverden.

Vi frygter, at en hastighedsnedsættelse ved Jyderup vil blive en hæmsko for virksomhedernes vækstmuligheder, da den manglende motorvej på denne strækning kan føre til kødannelser.

Vi vil i den forbindelse gøre opmærksom på, at Vejdirektoratet selv nævner i den sammenfattende rapport "3. etape af Kalundborgmotorvejen", at udbygningen af rute 23 til motorvej hele vejen til Kalundborg vil tiltrække mere trafik fra andre veje i området, så andre veje vil blive aflastet. Til gengæld vil veje, der støder til Kalundborgmotorvejen opleve mere trafik. Eksempelvis vil der ved Amtsvejen ved Jyderup på et hverdagsdøgn komme ca. 1.700 flere køretøjer (side 9). Det er svært at forestille sig, at den øgede trafik ikke vil betyde kødannelse på den 7 kilometer lange strækning ved Jyderup.

I rapporten "Kalundborgmotorvejens 3. etape - Trafikale effekter" kan man på side 4 læse, at man med udbygningen af rute 23 til motorvej i 2030 forventer en stigning i trafikmængderne pr. hverdagsdøgn på strækningen mellem Jyderup og Bjergsted på 43% svarende til ca. 5.400 køretøjer pr. døgn.

Ny Vesthavn i Kalundborg 

Kalundborg Havn har, udover vores eksisterende havn, investeret i og anlagt en ny dybvandshavn på 330.000 m2. En investering i størrelsesordenen 300 mio. kr. på nuværende tidspunkt. Det nye havneafsnit er idriftsat i 2021 og servicerer hele Sjællandsmarkedet - ikke mindst på containerområdet, hvor etableringen af APM Terminals' containerterminal på Kalundborg Havns område allerede har medført en stigning i antal lastbiler på rute 23

Det er vores klare forventning, at containerterminalen i de kommende år vil tiltrække flere og flere containere, og dermed er der udsigt til endnu flere lastbiler på rute 23.

Men også andre virksomheder foretager nu og i de kommende år meget store investeringer, i nogle tilfælde milliardstore investeringer, i Kalundborg. Det gør virksomhederne - som Kalundborg Havn- blandt andet på baggrund af den politiske beslutning om at anlægge motorvej hele vejen til Kalundborg. Ikke bare noget afvejen, men hele vejen.

Vi oplever som havn i disse år en stærkt stigende godsomsætning. I 2022 havde vi således en vækst i godsomsætningen på 34% i forhold til året før. Ikke mindst på containerområdet oplevede vi stor aktivitet og opnåede i 2022 en markedsandel på over 32% af det sjællandske containermarked. En stor del af containerne skal til eller fra hovedstadsområdet - så igen medfører det stor og fortsat stigende trafikmængder på rute 23.

Dermed er det bestemt ikke hensigtsmæssigt, at man vil lade en 7 kilometer lang strækning gennem Jyderup forblive motortrafikvej. Det forekommer os, at man i Vejdirektoratet ikke har taget hensyn til de stærkt stigende trafikmængder, der vil komme i årene fremover.

Projektet var beregnet til en samfundsøkonomisk forrentning på 5,7 % beregnet med en CO2-pris på ca. 300 kr. pr. ton. Det vil da være ualmindeligt uklogt at forringe denne forrentning med marginale besparelser på en engangsudgift til et vigtigt og betydeligt vejprojekt.

Høringssvaret er underskrevet af bestyrelsesformand Jesper Wienmann Hansen og havnedirektør Bent Rasmussen.

Se hele høringssvaret fra Kalundborg Havn, klik her

Del