Fremtiden for Elmegade og Bredgade

Der skal træffes beslutning om, hvordan gaderne skal indrettes i fremtiden. Teknik- og Miljøudvalget har senest besluttet succeskriterier og procesplan for renovering af parkeringspladsen i Bredgade.

Fremtiden for Elmegade og Bredgade
Teknik- og Miljøudvalget har netop holdt møde, hvor de bl.a. diskuterede anlægsprojekter i Bredgade og Elmegade i Kalundborg i de kommende år. Foto: Jens Nielsen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Teknik- og Miljøudvalget har netop holdt møde, hvor de bl.a. diskuterede anlægsprojekter i Bredgade og Elmegade i Kalundborg i de kommende år. Der skal nemlig træffes beslutning om, hvordan gaderne skal indrettes i fremtiden. Teknik- og Miljøudvalget har senest besluttet succeskriterier og procesplan for renovering af parkeringspladsen i Bredgade på mødet i april i år.

Kalundborg Forsyning forventer i de kommende år at skulle udskifte vand, varme og eventuelt afløb i Bredgade og Elmegade. Tidsplanen for dette er dog ikke endeligt fastlagt. Der er dog en risiko for akut ledningsbrud, som kan igangsætte dele af arbejdet tidligere. Ifølge Infrastrukturplan for Kalundborg By skal strækningen fremover udformes til en planlægningshastighed på 30-40 km/t, og der skal etableres bedre forhold for cyklister. Der forventes samtidig at ske en byudvikling af området, som der løbende vil blive skabt rammer for i nye lokalplaner og kommuneplan. Derfor er der behov for, at Teknik- og Miljøudvalget godkender principper for den fremtidige udformning af gaderne, som kan ligge til grund for lokalplaner, Kalundborg Forsynings arbejder, eventuel regnvandshåndtering og et eventuelt anlægsprojekt af cykelstier, hvis det lykkes at få tildelt cykelpuljemidler. 

Formand: Rettidig omhu

“Det er et projekt, der skyldes, at forsyningen skal i gang med at kigge på kloakker, vandforsyning m.m. i området, og så er det jo rettidig omhu, at kommunen gør sig nogle tanker om området, så vi ikke skal grave tingene op flere gange. Vi vil gerne, at der kommer en cykelstiforbindelse hele vejen fra Kalundborg øst til centrum. Derfor er der også søgt penge fra den nationale cykelsti-pulje. Der har vi søgt de 40 pct., som er knap 13 mio. kr., man kan søge. Det ville jo være godt, hvis vi kunne få tilskud, så er der større chancer for at kommunalbestyrelsen kan finde de resterende penge,” siger Jakob Beck Jensen, formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Skal understøtte bylivet

Ifølge succeskriterierne for renovering af Bredgade og Elmegade skal gaden blandt andet understøtte bylivet og byomdannelse, begrænse afledning til spildevandssystemer, bidrage med læ og godt mikroklima, give gode opholdsmuligheder samt sikker færdsel og krydsninger for bløde trafikanter. Derfor er ønskescenariet for gaden mere end minimumsprofilet.

I ønskescenariet skabes en afvekslende og grøn gade, hvor mulighederne i omgivelserne udnyttes til at skabe forskellige byrum langs gadeforløbet. Der foreslås derfor en strategi, hvor vigtige knudepunkter og principper indtænkes samtidig med en gaderenovering, kombineret med en langsigtet omdannelse af de mellemliggende stræk via lokalplaner.

Del