Forpligtigelser vedrørende elevfraværet blandt folkeskolerne

Forpligtigelser vedrørende elevfraværet blandt folkeskolerne

Forpligtigelser vedrørende elevfraværet blandt folkeskolerne i Kalundborg Kommune – et fælles ansvar, men kun konsekvens for forældrene.

Delegationsplan i Kalundborg Kommune.

Ifølge den kommunale styrelseslov er det kommunalbestyrelsen, der styrer kommunen og alle dens anliggender. Delegationsplanen beskriver, hvorledes kommunalbestyrelsen har valgt at fordele opgaven med at træffe beslutninger mellem kommunalbestyrelse, stående udvalg, kommunens administration og institutioner.

Kalundborg Kommune har valgt, at skoleledere skal træffe afgørelser om fravær og inddragelse af Pædagogisk-, Psykologisk Rådgivning (PPR) og behov for en Pædagogisk-, Psykologisk Vurdering (PPV) med henvisning til Inklusionsloven, Folkeskoleloven og Serviceloven (nu Barnets lov).

Regeringen kan ikke stilles til ansvar for kommunernes forvaltning, kommunalbestyrelsen kan ikke stilles til ansvar for administrationens forvaltning, administrationen kan ikke stilles til ansvar for institutionernes forvaltning med årsag i delegationsplanen og diverse gældende lovgivninger. Dette uddybes i nedenstående.

Den 1. August 2019 trådte reglerne i kraft om, at skolens leder skal underrette kommunalbestyrelsen, når en elev har ulovligt fravær på 15% eller derover indenfor et kvartal jf. Serviceloven §153 og §155c identisk med Barnets lov 2024 jf.§134 og §133, hvor skoleleder skal underrette administrationen, når en elev har ulovligt fravær på over 15% i et kvartal.

Af Ankestyrelsens principmeddelelse 11-21-2019 fremgår, at kommunen skal undersøge årsagen til elevers fravær inden der træffes afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen. Inden der træffes afgørelse om standsning af Børne- og Ungeydelser, skal kommunen høre forældrene og barnet om årsagen til elevens fravær. Hvis fraværet er begrundet i undskyldelige omstændigheder (sygdom og funktionsnedsættelse mm), skal kommunen ikke standse børne- og ungeydelser. Dette gælder uanset hvad skoleledere har vurderet.

Kommunen skal også tage stilling til, om der er oplysninger i sagen, som registreringen af ulovligt fravær er sket korrekt. Kommunen har ikke kompetence til at efterprøve skolelederens beslutning om, at underrette kommunen, at en elev har ulovligt fravær.

Det er uden konsekvens for kommunen og skoleleder at registrere fravær forkert og afgørelser om ulovligt eller lovligt fravær kan ikke påklages, ifølge Ankestyrelsen.

Hvis fravær har årsag i mistanke om eller diagnosticerede sygdomme og eller funktionsnedsættelser skal skoleleder inddrage PPR og PPV udarbejde en PPV samt tilbyde sygeundervisning.

Skoleleder har ansvar for at sygeundervisning tilbydes, men ofte tilbydes sygeundervisning ikke fordi, at det kræver inddragelse af PPR og en PPV til at afdække barnets behov.

PPV som regeringen og kommunen ønsker at reducere efterspørgslen efter og som kan føre til behov for tilbud indenfor det specialiserede område, et område der skal spares på grundet inklusionsreformen.

Der er derfor økonomiske incitament til ikke at registrere fravær korrekt uanset ulovligt eller lovligt for udsatte børn og unge, særligt børn med særlige behov.

Målet med inklusionsreformen fra 2012 og de bevilligede puljemidler på 32 mio.kr. til udsatte børn og unge er, at reducere efterspørgslen efter PPV for at nedsætte ventetider hos PPR og reducere henvisninger til børne- og ungdomspsykiatrien, som kræver en PPV. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at sikre efterspørgselsstyret PPR jf. Inklusionsloven.

Barnets lov skelner ikke mellem et barn med behov for specialiseret støtte og specialskoletilbud eller et socialt udsat barn og der er øget risiko for, at afgørelser træffes på forkert grundlag, når PPR ikke inddrages og PPV ikke udarbejdes.

Skoleledere kan jf. inklusionsloven fritage for undervisning og tilbyde nedsat skema uanset omfang af fritagelses uden at underrette administrationen og uden at fravær kan registreres i MUIfravær, som er det system skolerne og forældrene anvender til at registrere fravær.

Det er uden konsekvens for kommunen og skoleleder at undlade at inddrage PPR og udarbejde PPV. Ankestyrelsen kan ikke behandle forløb hørende under PPR og retten til PPV kan ikke påklages ifølge Institut for Menneskerettigheder.

Den 09.04.2020 henvendte jeg mit til Børne- og ungeudvalget i Kalundborg Kommune vedrørende referat 01-04-2020 pkt.7. Orientering om sygeundervisning, sagsnr.:326-2020-9951. Jeg orienterer om ovenstående problematikker og stiller følgende spørgsmål:

Hvordan vil i sikre inddragelse af PPR, hvis der ikke er enighed om årsag til fravær?Når arbejdsbyrden pålægges et i forvejen presset PPR-personale og klager eller indberetninger på fravær begynder at vælte ind i de forskellige forvaltninger, frigives der så ekstra midler til disse forvaltninger, så de har mulighed for at opfylde de krav, som politikerne stiller til dem?

Hvem skal vi klage til, hvis skoleledere ikke indberetter fravær eller inddrager den lokale sundhedstjeneste eller PPR? Hvorfor skulle skoleledere være villige til at inddrage PPR vedrørende børn med særlige behov på grund af nye regler om underretning om fravær, når de allerede eksisterer på inklusionsområdet?

Borgere har ingen klagemuligheder vedrørende elevfraværet og manglende inddragelse af PPR og udarbejdelse af PPV til at afdække årsager til fravær og som kunne føre til rette indsatser og tilbud til at reducere elevfravær og øge trivslen.

Jeg mener elevfraværet er et fælles ansvar og at alle involverede, regeringen, kommunerne, udvalgene i kommunerne, administrationen (Familie og Børn, skole, læring og uddannelse, PPR m.fl.) og forældrene skal kunne stilles til ansvar.

Maria Larsen, Jerslev

Del