Foreløbig vurdering: Tommelfingeren nedad

Dansk Naturfredningsforening har tidligere vendt tommelfingeren nedad og senest har Kystdirektoratet, i en foreløbig vurdering, afvist alle ideerne bortset fra en mindre toiletbygning ved stranden.

Foreløbig vurdering: Tommelfingeren nedad
Ulstrup Sønderstrand. Privatfoto

Af Jens Nielsen

RUB, Røsnæs Udviklings og Beboerforening har foreslået, at der placeres et aktivitetshus, en shelter, en kondisti, et landmark, en fast grillplads m.m., på og bag, Ulstrup Sønderstrand på Røsnæs. Men det er en gruppe lokale borgere modstander af og nu vender både Kystdirektoratet og Danmark Naturfredningsforening tommelfingeren nedad.

”Mange støtter de konkrete ideer. Men ”alle” er enige om, at det ikke skal være på Ulstrup Sønderstrand de realiseres. Det skyldes bl.a. de trafikale og de støjmæssige gener, men også en generel opfattelse af, at nok er nok. RUB har haft succes med Nyby Havn, vandrestier, cykelsti, fyr og Naturrummet ved Kongstrup – men der er også behov for områder på Røsnæs hvor naturen og dens uberørthed råder,” siger Karsten Duus, formand for Ejerlavet Ulstrup Sønderstrand, og talsmand for den gruppe af borgere som er modstander af projektet.

Gruppen af modstandere mener, at projektet er i strid med fredning, Natura 2000, strandbeskyttelseslinjen og et fortidsminde.

Dansk Naturfredningsforening har tidligere vendt tommelfingeren nedad og senest har Kystdirektoratet, i en foreløbig vurdering, afvist alle ideerne bortset fra en mindre toiletbygning ved stranden.

I rapporten fra Kystdirektoratet står der bl.a.

Kystdirektoratet har efter aftale med Kalundborg Kommune, der ejer arealet, foretaget en foreløbig vurdering af den aktuelle ansøgning fra Røsnæs Udvikling og Beboerforening i forhold til, hvorvidt der umiddelbart kan forventes dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til de enkelte elementer i ansøgningen.”

I rapporten gennemgås de enkelte ønsker for Ulstrup Sønderstrand, hvor Kystdirektoratet stort set til alle punkter oplyser ’der vil ikke kunne opnås dispensation’

Gruppen af modstandere af projektet ved Ulstrup Sønderstrand skriver i en pressemeddelelse: Vil RUBs bestyrelse, Kalundborg Kommune, de politiske partier, lokale foreninger m.fl. virkelig lægge navn til, at en grund, der er mangedobbelt beskyttet af miljølovgivning, skal ”trampes” ned af nye samfundsaktiviteter?

”Lad os realisere toilettet på stranden og lad os vende projektet til et naturbeskyttelsesprojekt der forholder sig til hele natura2000 området syd for Ulstrup, og således bevarer landskabet og udsigten fra Ulstrup by over Kalundborg Fjord. Kalundborg Kommune er præget af et udviklings-mantra – det er sikkert godt i mange sammenhænge – men fra naturens synsvinkel kan det også være synonymt med afvikling,” siger Karsten Duus, og fortsætter,
”Lad naturbeskyttelsen for en gangs skyld sejre over naturbenyttelsen. I denne sag vil det modsatte være absurd, så hvis et politisk flertal i kommunen– og det sker kun hvis Venstre stemmer for – vælger benyttelse frem for beskyttelse, så ender denne sag i Miljøstyrelsen, i klagenævn og muligvis endda i EU. Thi sagen er for principiel til at blive tabt.”

Til Kystdirektoratets foreløbige rapport har Mogens Anholm, næstformand for Røsnæs Udviklings og Beboerforening, følgende bemærkning:

”Nu afventer vi en seriøs vurdering af projektet fra Kalundborg Kommune, det er deres areal og dem som har den faglige ekspertise, og så må vi respektere hvad der ellers kommer fra kommunen. Fredningsnævnet og Kystdirektoratet afventer også vurderingen fra Kalundborg Kommune og så må vi alle sammen respektere den faglige vurdering, men vi forventer lige så faglig en vurdering som Kalundborg Kommune gav os mundtligt i juni måned sidste år.

Planer om endnu et spændende naturprojekt på Røsnæs

Kraftig lokal modstand mod RUB´s projektet på Ulstrup Sønderstrand

Del