Det er ikke bæredygtigt.

Læserbrev: Det er ikke bæredygtigt

Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget i Kalundborg har vedtaget, at Kalundborg Forsyning fremover må indvinde 6,7 mio. m3 overfladevand fra Tissø. Den socialdemokratiske miljøminister Lea Wermelin har vedrørende indvinding af vand fra Tissø svaret på spørgsmål fra Enhedslistens Rasmus Vestergaard Madsen. Bl.a., at medianminimumsvandføringen, som er beregnet til 616 liter i sekundet højst må reduceres med 50 % og der skal altid løbe mindst 50 % af medianminimumsvandføringen i vandløbet. Det betyder, at der altid skal løbe mindst 308 l/s i Nedre Halleby å, hvilket ikke er muligt med de mængder vand kommunen vil give Forsyningen tilladelse til at indvinde. Kalundborg kommune har betegnet den økologiske tilstand af vandet i Tissø som ringe og den økologiske tilstand af vandet i Nedre Halleby Å som dårlig. 

I 2027 skal Danmark ifølge EU's vandrammedirektiv sørge for god økologisk kvalitet i alle vandløb. En EU-dom fra 2015 om Vandrammedirektivet slog fast: er der er risiko for at et projekt vil forringe vandmiljøet, eller forhindre målopfyldelse i åer, søer eller kystvande, skal tilladelse nægtes. Sportsfiskerne, Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening har mulighed for at anke vandindvindingstilladelsen. Hvis de gør det og vinder sagen, så stiller Kalundborg kommune, Kalundborg Forsyning, Novo Nordisk og Novozymes og andre virksomheder i en meget dårlig situation. Selvom Forsyningen skulle få lov til at udvinde de 6,7 mio. m3 vand, så kan klimaændringerne gøre at forsyningssikkerheden er truet. Jeg vil derfor anbefale, at Kalundborg kommune udarbejder en plan B med alternativer (af saltning af havvand, opsamling af vand i bassiner, genbrug af vand o.a.) til indvinding af overfladevand fra Tissø.

Niels Erik Danielsen, kommunalbestyrelsesmedlem Enhedslisten.

Del