Bevilliger 2 mio. kr. til styrkelse af folkeskoler

På mødet den 1. februar blev det besluttet, at der bevilliges 2 mio. kr. til styrkelse af Kalundborg Kommunes folkeskoler.

Bevilliger 2 mio. kr. til styrkelse af folkeskoler
Børn- og Familieudvalget har udtrykt ønske om at øge elevtilgangen gennem forslag, der kan understøtte formålet inden for den eksisterende økonomiske ramme, såvel som forslag, der kan betyde en midlertidig eller permanent tilførsel af nye midler på skoleområdet. Foto: Colourbox.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Børn- og Familieudvalget har på deres udvalgsmøde den 4. januar ønsket at få belyst udfordringerne på folkeskolerne i Kalundborg Kommune - som følge af historisk små skoleårgange. I forlængelse heraf har udvalget ønsket et handlingskatalog med fokus på at understøtte bæredygtige læringsmiljøer, børnefællesskaber og folkeskoler. På mødet den 1. februar blev det derfor besluttet, at der bevilliges 2 mio. kr. til styrkelse af Kalundborg Kommunes folkeskoler.

Antallet af elever indskrevet på Kalundborg kommunes folkeskoler er fra 2012 til 2022 faldet med ca. 1000 elever fra ca. 4.400 til 3.400. Børn- og Familieudvalget har udtrykt ønske om at øge elevtilgangen gennem forslag, der kan understøtte formålet inden for den eksisterende økonomiske ramme, såvel som forslag, der kan betyde en midlertidig eller permanent tilførsel af nye midler på skoleområdet.

Bekymring for faldende elevtal

Der sikres understøttelse til etablering af aldersintegreret undervisning på små folkeskoler. Ligesom der undersøges muligheden for, at nogle udvalgte folkeskoler eksperimenterer med ekstraordinær anvendelse af ny teknologi i folkeskolen i samarbejde med eksterne fonde, og muligheden for, at nogle udvalgte folkeskoler arbejder med en særlig profil, undersøges.

I referatet fra udvalgsmødet står der, at der over de seneste år har været en positiv udvikling af folkeskolen i Kalundborg Kommune. Eksempelvis med bedre faglige resultater/øget løfteevne. Parallelt hermed er der en bekymring for, om et faldende elevtal overordnet set kan udgøre et problem på tværs af kommunens folkeskoler. Tidligere større byskoler er blevet væsentligt reduceret og nogle af landsbyskolerne har så få elever, at det er nødvendigt med omfattende samlæsning. Faldet i antallet af elever kan udfordre de fælles målsætninger i folkeskolestrategien, såsom udvikling af ”stærke børnefælleskaber” og ”høj faglig kvalitet” i tilknytning til pædagogiske dynamikker i mindre klasser og på mindre skoler.

Demografiprognoserne viser, at der ses et fald på cirka 400 elever frem til 2027. Herefter vil der ske en stabilisering, samt en lille øgning frem mod 2036. Der kommer derved til at være færre børn i folkeskolerne frem mod 2027. De skoledistrikter, som vil miste børn, er særligt Nyrupskolen og Hvidebækskolens skoledistrikter. Rynkevangskolen og Høng Skole vil ifølge prognoserne få flere elever frem mod 2036.

Ca. 30 pct. på fri- eller privatskole

I Kalundborg Kommune går cirka 30% af kommunens børn og unge på fri- eller privatskole. På landsplan ligger andelen på cirka 19%. Der ses en stigning ind over de sidste 10 år i andelen af elever på fri- eller privatskole både lokalt i Kalundborg Kommune og på landsplan.

Udvalget besluttede, at der bevilliges 0.2 million pr. år fra Børn- og Familieudvalgets udviklingspulje i en 2-årig periode målrettet aktiviteter til forældrerepræsentanter i skolebestyrelserne på folkeskolerne samt muligheden for involvering af frivillige, Ligesom der bevilliges 0.4 million pr. år fra Børn- og Familieudvalgets udviklingspulje i en 2-årig periode til styrkelse af bedre overgange mellem kommunale dagtilbud og folkeskolerne. Ydermere bevilliges der 0.5 million pr. år fra Børn- og Familieudvalgets udviklingspulje i en 2-årig periode til særlig talentforløb målrettet højt begavede elever med henblik på øget social og faglig trivsel. Børn- og Familieudvalget vil afdække mulighederne for permanent budgetløsning samt, at der bevilliges 0.4 million pr. år fra Børn- og Familieudvalgets udviklingspulje i en 2-årig periode til etablering af familieunderstøttende indsatser ved Fagcenter Børn og Familie for øget trivsel og skoleparathed samt, at der bevilliges 0.5 million pr. år fra Børn- og Familieudvalgets udviklingspulje i en 2-årig periode til præsentation af – og formidling fra - de enkelte folkeskoler.

Del