Alle partier står bag budget for 2024 på 22 mia. kr.

Region Sjællands budget for 2024 er nu på plads med en budgetaftale, som alle Regionsrådets partier står bag, oplyser Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Alle partier står bag budget for 2024 på 22 mia. kr.
Foto: Colourbox

Et samlet Regionsråd i Region Sjælland har indgået aftale om regionens budget for næste år på 22 mia. kr. Budgetaftalen har særligt fokus på at robustgøre regionens sygehuse, sikre et uændret serviceniveau i den kollektive trafik, mens den indebærer besparelser på administration.

Region Sjællands budget for 2024 er nu på plads med en budgetaftale, som alle Regionsrådets partier står bag, oplyser Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Aftalen sætter rammerne for driften af regionens sygehuse og psykiatri, patientrettigheder, forebyggelse af sygdom, flere sundhedstilbud tæt på borgerne og regional udvikling såsom kollektiv trafik, grøn omstilling og indsatser mod PFAS-forurening. 

Budgettet for 2024 er lagt i et år, hvor særligt stigende medicinudgifter og inflationen udfordrer regionernes økonomi, hvorfor robustgørelse af regionens sygehusdrift og patientrettigheder har været særligt i højsædet i forhandlingerne. Partierne har i alt vedtaget budgettilførsler for 333 mio. kr. til Region Sjælland.

I prioriteringerne og finansieringen for budget 2024 indgår det faste budget, som er aftalt med regeringen i de årlige økonomiforhandlinger. Dertil kommer midler fra regeringens sundhedspakke, akutpakke og senest de ekstra penge til regionerne fra “Borgernær Velfærd”.

Robustgørelse som rød tråd

Budgetaftalen har som rød tråd at robustgøre og fremtidssikre regionens sygehuse. Budgetaftalen både konsoliderer og robustgør driften og fortsætter investeringer, der skal sikre, at Region Sjællands strategi ”Region Sjælland – for borgerne” realiseres med fokus på at udvikle flere nære sundhedstilbud til borgerne, mere forebyggelse og mindre ulighed i sundhed.

Der afsættes 70 mio. kr. til udviklingsprogrammet ”Bæredygtige akutsygehuse”, som blev vedtaget af Regionsrådet den 22. august. Udviklingsprogrammet indebærer også, at Sjællands Universitetshospital og Nykøbing F. Sygehus fusionerer.  

Det har således været vigtigt for partierne, at der hurtigt efter vedtagelsen af ”Bæredygtige sygehuse” nu også er prioriteret midler til implementeringen af udviklingsprogrammet, så det i praksis kan give værdi for regionens borgere og medarbejdere. Generelt bliver ”Bæredygtige akutsygehuse” omdrejningspunktet for at investere i omstillingen af sygehusvæsenet i Region Sjælland.

Styrket kræftbehandling

Regionsrådet vedtog i 2021 en 8-punktsplan for kræftområdet, som skal løfte og udvikle kræftbehandlingen i Region Sjælland, så kræft opspores tidligere, og patienterne får en hurtigere og mere præcis tilpasset behandling.

Med budgetaftalen for 2024 afsættes der 17 mio. kr. ekstra til det mammaradiologiske område (undersøgelse ved brug af røntgenstråling til at opdage brystkræft) for at forbedre overholdelsen af kræftpakkeforløbene for regionens borgere.  
Også Patologiafdelingen i Region Sjælland, der har ansvar for diagnosticering af vævs- og celleprøver på blandt andet kræftområdet, har de seneste år oplevet en stor stigning i antallet af prøver og som følge af, at flere sygdomme i dag diagnosticeres ved hjælp af patologi. For at undgå at undersøgelserne af vævs- og celleprøver bliver en flaskehals for behandling, er partierne bag budgetaftalen enige om at styrke patologiafdelingen ved at tilføre samlet 47,5 mio. kr. frem til 2026 og derefter 22 mio. kr. årligt.

Et lovende område indenfor kræftbehandling og en række andre sygdomme er brugen af såkaldt personlig medicin. Med personlig medicin tilbydes patienter en skræddersyet behandling, som passer til netop den enkelte patient. Der afsættes i næste års budget også penge til dette område. 

Forebyggelse og ventetider

Budgetaftalen slår fast, at der skal gøres en ekstra indsats for at nedbringe ventetider og vende tilbage til en ny normalsituation efter årene med Covid-19. Der er således også i budgetaftalen afsat midler til at nedbringe ventetider.

Budgetaftalen har ligeledes fokus på at nedbringe ventetider på udredning af demens. Det samme gælder øjensygdommen AMD, som kræver løbende behandling med injektioner for at undgå, at sygdommen fører til synstab. Budgetaftalen afsætter midler til udvidelse af kapaciteten til AMD-behandling med henblik på at nedbringe ventetider.

En styrket Psykiatri

Et stort og stigende antal borgere oplever dårlig mental sundhed, og psykiske lidelser udgør nu den største sygdomsbyrde i samfundet sammenlignet med andre diagnoser. Regionsrådet prioriterer Psykiatrien højt og har i de seneste år understøttet udviklingen af en række nye tilbud som fx F-ACT teams i distriktspsykiatrien i de almenpsykiatriske afdelinger og STIME til forebyggelse af børn og unges mentale sundhed og trivsel. Regeringen har med det fremlagte forslag til finanslov for 2024 lagt op til et samlet økonomisk løft af Psykiatrien til finansiering af 10 års planen. Det forventes, at der samlet set vil blive givet et løft på 400 mio. kr. i 2024 stigende til tre mia. kr. i 2030.

Kollektiv trafik med uændret service

En velfungerende kollektiv trafik er afgørende for at sikre fortsat udvikling og grøn omstilling i Region Sjælland. Busser og tog er en livsnerve for rigtig mange borgere. Den kollektive trafik er dog også alvorligt udfordret. Mange passagerer er ikke vendt tilbage til den kollektive trafik efter Covid-pandemien, driftsudgifterne er steget og borgernes tiltro til den kollektive trafik er nedadgående. Det betyder ekstra udgifter i 2024 på otte millioner kroner.

Aftaleparterne er enige om, at serviceniveauet i den regionale kollektive trafik skal undgå forringelser i 2024. Besparelser kan i budget 2025 blive nødvendige som det ser ud på nuværende tidspunkt, men besparelser risikerer at sende den kollektive trafik i en nedadgående spiral med stadig ringere service, tab af endnu flere passagerer og behov for endnu flere besparelser. Det ønsker partierne bag budgetaftalen ikke, og det ønskes i stedet, at man i tæt samarbejde med Movia, Lokaltog kommunerne kan finde nye holdbare og langsigtede løsninger i forhold til den kollektive trafik.

Administrative besparelser

Det indgår i aftalen med regeringen om regionernes økonomi 2024, at regionernes udgifter til administration skal nedbringes med 300 mio. kr. i 2024 samlet for alle regioner. For Region Sjællands vedkommende betyder det en reduktion på 42,6 mio. kr., ligesom der på Regional Udvikling sker en reduktion på 4,6 mio. kr. Det er en hård og svær opgave at spare så store beløb på regionens administration. Partierne bag denne aftale har aftalt hvordan de store administrative besparelser skal udmøntes.  

Del