Åbent brev vedr. Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark

Åbent brev vedr. Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark

Åbent brev vedr. Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark til medlemmerne af Kalundborg Kommunalbestyrelse

Som repræsentant for European Energy vil jeg tillade mig at kommentere på det udkast til høringssvar, som kommunalbestyrelsen i Kalundborg står til at vedtage på Byrådsmødet d. 29. maj, og som ligger tilgængeligt på Kalundborg Kommunes hjemmeside.

Jeg vil først og fremmest sige, at jeg finder det bemærkelsesværdigt, at høringssvaret tager udgangspunkt i, at der skulle være en generel modstand mod havvindmølleprojektet i Jammerland Bugt, fordi der på borgermødet i april deltog flere modstandere end støtter af projektet.

Vi har som udvikler af vedvarende energi bred erfaring med at afholde borgermøder, og selvom vi gerne så, at alle med interesse i vedvarende energiprojekter mødte op, så er der for vane, at det som hovedregel er de mest markante modstandere, som deltager. De mange mennesker som understøtter den grønne omstilling lokalt, og som oftest udgør et stiltiende flertal, deltager kun sjældent i borgermøder. Men det vil være at tale mod bedrevidende at konkludere, som høringssvaret lægger op til, at modstanden er entydig.

For sikkert og vidst er det, at alle undersøgelser i Kalundborg Kommune understreger, at der er en tydelig og markant opbakning til Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark. Vi har selv gennemført to uafhængige undersøgelser ved en af Danmarks mest velrenommerede analysevirksomheder Megafon i hhv. 2019 og 2022, og begge undersøgelser blandt et repræsentativt udsnit af beboerne i Kalundborg Kommune viste med tydelighed, at der var opbakning til projektet. Derudover viste et Klimaborgerting udpeget af kommunen selv med 100 tilfældigt udvalgte borgere, at alle deltagere som hovedprioritet ønskede havvindmølleprojektet opført.

Da Kalundborg Kommune tilbage i 2012 blev spurgt af Energistyrelsen til en mulig kystnær havvindmøllepark i Jammerland Bugt, stillede Kalundborg sig positivt over for kystnære havvindmøller i området og bad om, at havvindmøllerne blev placeret længst muligt væk fra kysten. Det var altså med opbakning fra kommunen, at European Energy indsendte sin ansøgning til projektet i 2012. I dag godt 12 år senere er det stadig oplagt at gennemføre havvindmølleprojektet, ikke mindst fordi det netop står til at kunne levere den grønne strøm, som Kalundborg som kommune står til at mangle, når elforbruget i 2030 forventeligt pga. især industrien er blevet fordoblet i forhold til i dag.

Som det blev præsenteret på borgermødet, understreger VMM-redegørelsen, at de miljømæssige påvirkninger er yderst begrænsede - med undtagelse af den visuelle påvirkning. Og ja, vindmøllerne kommer man til at se. Det er altså ikke miljøet, der kommer til at lide under, at havvindmøllerne etableres i Jammerland Bugt. Omvendt er havvindmøllerne den vigtigste brik i at bekæmpe de dramatiske klimaforandringer, som med sikkerhed vil få betydelige konsekvenser for miljøet i Danmark herunder de fugle og havpattedyr, som befinder sig i området.

Endelig kan kommunalbestyrelsen kigge til Lolland, hvad angår spørgsmålet om turisme og havvindmøller. Der har den tidligere borgmester sagt om havvindmølleparken ved Nysted, at det overhovedet ikke havde været til at mærke lokalt på turismen, at der var etableret havvindmøller ud for kysten. Det har det heller ikke i Jammerland Bugt, hvor priserne på sommerhuse er steget med over 50 pct. siden European Energy annoncerede sine planer i 2012.

På baggrund af disse argumenter håber jeg, at Kalundborg Byråd vil genoverveje sit høringssvar grundigt, når kommunalbestyrelsen samles den 29. maj. I en tid hvor Europa pga. krig kigger på nye måder at producere snarere end at importere energien fra Rusland, er der nu mere end aldrig brug for den lokale grønne energi. Her udgør især havvindmøller den bedste måde at udnytte lokale energiressourcer i kommunen og dermed levere strømmen til den flotte vækst, som Kalundborg oplever i disse år. Derfor håber vi hos European Energy, at kommunalbestyrelsen står ved sit positive høringssvar til havvindmøller i Jammerland Bugt fra 2012 og i dag som dengang vil lytte til det stiltiende flertal i kommunen, der bakker op om Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark.

Andreas Karhula Lauridsen, chef for havvind hos European Energy

Del