Åbent brev til Teknik og miljøudvalget i Kalundborg kommune

Åbent brev til Teknik og miljøudvalget i Kalundborg kommune

Læserbrev: Åbent brev til Teknik og miljøudvalget i Kalundborg kommune

Det er kommet til min orientering, at Teknik og Miljø udvalget, skal behandle forslag om etablering af en såkaldt ”Miljøskov” syd for Sæby.

Først undrer det undertegnede at Kalundborg kommune, har valgt ikke at inddrage byens beboere i dette projekt. Og det er meget uheldigt, da jeg kan forstå at man ikke har sat sig særligt grundigt ind i de konsekvenser, en etablering af en skov på dette areal, vil udgøre for lokalbefolkningen.

Projektet lyder jo umiddelbart tiltalende. Godt nok inddrager I (Læs Kalundborg kommune) det areal, som er tiltænkt byens udvikling, men det kunne jo opvejes af naturoplevelser, der endda kunne have fået ejendommenes og lokalområdets herlighedsværdi til at stige.

Imidlertid vil en etablering af skov på arealet få nogle uhensigtsmæssige og erstatningsmæssige konsekvenser for de lokale beboere i området.

I naturbeskyttelsesloven §17 fremgår det, at der vil være en Skovbyggelinje på 300 meter. Dette gælder også for nyetablerede skovarealer. Det betyder at hele Sæby, alle husstande, vil være omfattet af dette forbud mod nybyggeri, også selvom det kun er et udhus. Det begrænser derved samtlige husejeres mulighed for modernisering og ombygning i al fremtid.

Det har selvfølgelig stor betydning for husejernes værdier. Det skal bemærkes at dispensationer for disse byggelinjer, er betinget af at nyopførelser og ombygninger, er nødvendige for skovens drift. Og det er der selvfølgelig næppe nogle af husejerne der opfylder.

Tillige gør vi opmærksom på, at der er en sø og å beskyttelseslinje på 150 meter, der skal overholdes i relation til det beskyttede moseområde, der er en del af arealet, samt at der ikke mnå rejses skov mindre end 100 meter fra den gravhøj, der ligger for enden af boldbanerne. (fortidsmindebeskyttelseslinjen).

Disse linjer, som ikke fremgår af jeres materiale, betyder at der kun lovligt kan etableres et skovareal under ¼ af det foreslåede. Beboerforeningen mener tillige at da denne beslutning har så store økonomiske konsekvenser for lokalbefolkningen og lodsejerne, at en beslutning uden Beboerforeningens eller lodsejernes partshøring eller indsigelse, jf forvaltningslovens §19, vil være ulovlig.

Desuden er de midler i vil søge, midler til fortrinsvis lavbundsjorde. Arealet er ikke lavbundsjord, men udgør Sæbys højest beliggende areal, og dyrkes i dag som landbrugsjord.

På den baggrunde indstiller Vi fra Beboerforeningen, at Teknik- og Miljøudvalget indstiller arbejdet, indtil disse punkter, som Kalundborg Kommune har hemmeligholdt for lokalbefolkningen, bliver undersøgt til bunds. Foreningen agter at følge op på sagen.

Med venlig hilsen

Lasse Jensen

Formand Sæby Hallenslev beboerforening

Del