1:190.000.000

Læserbrev: 1:190.000.000

 Her i Kalundborg kommune, er der fortsat i størrelsesordenen 800 huse i det åbne land, hvor kommunen forlanger at ejerne skal sørge for etablering af nedsivningsanlæg mm.

En enkelt af disse ejere har i 2021 efterkommet kommunens påbud om dette. Et påbud der kostede ejeren over 100.000 kroner, og skyldtes at kommunen havde beregnet, at husstanden årligt udledte 4.600 gram fosfor til den lokale sø.

Ejeren har samtidig læst kommunens egen rapport over den pågældende sø, og konstateret, at mængden af vand i søen, er 248.000 tons. Med andre ord blev der udledt ET (1) gram fosfor pr. 50 tons vand i søen årligt. Altså 1 gram fosfor pr. 50 millioner gram vand!!

Proportionaliteten i kommunens krav over for ejeren, og den miljømæssige effekt, er med andre ord SLET IKKE EKSISTERENDE.

For nu at føje spot til skade, så reviderede Kalundborg kommune fire uger efter at entreprenøren havde klarmeldt nedsivningsanlægget, kommunens rapport over den pågældende sø. – På side 22 i rapporten er det nu anført, at man fsa. husstandens fosforudledning har anvendt forkerte tal. Så frem for en beregnet udledning fra husstanden på 4.700 gram, er det rigtige tal kun 650 gram/person. Der bor 2 personer i huset, hvilket giver en samlet udledning på 1.300 gram – altså UNDER 1/3 af det hidtil anførte!!

Og den lokale sø – ja der siger Kalundborg kommunes egne tal nu, at det helt rigtige tal for husstandens udledning af fosfor til søen er ET (1) gram fosfor pr. 190 tons vand i søen. - Altså 1 gram fosfor pr 190 millioner gram vand!!

Og her skal det nævnes, at de 1.300 gram fosfor der nu er kommunens mest rigtige bud på hvad der blev udledt, er langt under den usikkerhed kommunen selv konstaterer der er fra naturens tilledning af fosfor til søen. En tilledning der nemlig anslås til at være mellem 7.400 gram og 9.000 gram/år!!

Denne sag viser, at der er en fuldstændig uacceptabel kommunal praksis til det ukritisk at pålægge byrder på en gruppe af kommunens i forvejen pressede borgere.                                                                                   I Dette tilfælde borgere der typisk bor i et ældre hus på landet, hvor ejendomsværdi, friværdi og husstandsindtægt ikke nødvendigvis er høj. – Og så meget mere er det essentielt, at proportionaliteten i en pålagt økonomisk byrde for husejeren, til enhver tid er afstemt med den miljømæssige gevinst.

Som kandidat for Venstre, vil jeg – hvis jeg bliver valgt her i Kalundborg – derfor kræve en revideret gennemgang af samtlige beregninger der har givet anledning til påbud om miljøinvesteringer for husejere i landzone.

For når eks. Kalundborg kommunes egne beregninger kan indeholde regnefejl på over 300 %, er et korrekt beslutningsgrundlag for at pålægge husejere udgifter i denne størrelsesorden, helt enkelt ikke tilstede.

Andreas Hastrup,

Avnsøgaards Alle 9,

4470 Svebølle.

Kandidat for Venstre ved KV21 og RV21.

Del