AnnonceLuk annonce
Vedr. sammenlægning af Musisk Skole og Ungdomsskolen.

04-04-2018

Åbent brev til Kommunalbestyrelsen:

Kære Kommunalbestyrelse,

Repræsentanterne for forældrene og vokseneleverne i bestyrelsen på Musisk Skole ønsker at påpege, at vi ikke går ind for en sammenlægning af de to skoler.

I lyset af de seneste begivenheder i sagen har vi set os nødsaget til at præcisere vores synspunkter endnu en gang i det vedhæftede brev.

Musisk Skole bliver nedlagt og der laves en ungdomsskole med musik

Da det nu er blevet meget uklart om, der kører en politisk proces eller om forvaltningen har overtaget styringen, er forældrerepræsentanter og repræsentanten for vokseneleverne i bestyrelsen på Musisk Skole blevet enige om, at vi nu må tage bladet fra munden.

Martin Damm har i forbindelse med drøftelserne om Ungdomsskolens placering i forhold til udvalg i Kommunalbestyrelsen udtalt, at det ikke er besluttet, at der skal ske en sammenlægning. Der er iværksat en undersøgelse. Vi tror stadig på, at det er sandt og at der er en eller anden form for demokrati i denne her kommune og dermed, at der ikke på nuværende tidspunkt bør iværksættes en sammenlægning.

Der er ikke lavet en undersøgelse og udfaldet af styregruppens indstilling har været fastlagt på forhånd

Vi konstaterer:

 • Forældre til de 1.000 elever på Musisk Skole er overhovedet ikke blevet spurgt om, hvad vi mener om en sammenlægning.
 • Når bestyrelsen for Musisk Skole har skrevet et bekymret brev til styregruppen undervejs i processen konstateres det blot i notatet, at styregruppen har modtaget det. Bekymringerne refereres ikke og er ikke indarbejdet i notatet.
 • Da vi 3 dage før offentliggørelsen af styregruppens arbejde fik et møde med Michel van der Linden og Lisbeth Randers kunne vi ikke få, at vide hvad projektet gik ud på, men blot at der havde været en spændende proces. Når vi sagde at vi var bekymrede fik vi at vide, at projektet havde til formål at afdække mulighederne i en sammenlægning og at udfordringerne måtte man så se på senere.
 • Der er ingen der på noget tidspunkt har forelagt os, hvad formålet med en sammenlægning skulle være. Derfor har det været svært at forholde sig til.

Der har således været tilrettelagt en ”undersøgelse” eller hvad man skal kalde det, der har skullet føre til et bestemt udfald – nemlig en anbefaling af en sammenlægning. Demokratiet er hermed sat helt ud af spil.

Når man så 14 dage før politikerne skal tage stilling til om der skal arbejdes hen mod en sammenlægning, vælger at sammenlægge de to skolers ledelse. Så er det ikke bare os i bestyrelserne for de to skoler der er sat helt ud af spillet. Kommunalbestyrelsen behøver vel heller ikke at tage stilling så..!?

 • Man løser Ungdomsskolens ledelsesproblem ved at fjerne ledelsen fra Musisk Skole!
  Erfaringerne fra en ledelsesløs Ungdomsskole skræmmer bestyrelsen for Musisk Skole.

Lige som bestyrelsen for Ungdomsskolen er bestyrelsen for Musisk Skole heller ikke blevet inddraget i omlægningen af ledelsen. Den nye leder for det hele har mundtligt orienteret formanden om sine bevæggrunde og at hendes fokus vil være Ungdomsskolen indtil sommerferien. Endvidere har en del elever fået besked på at de skal have vikar, da deres leder nu skal fungere som daglig leder. Det er ikke et krav at bestyrelsen skal høres eller inddrages, men vi vil gerne antyde at det havde været god stil og demokratisk.

Styregruppens anbefaling har intet med en Musisk Skole at gøre

Musisk Skole har ikke været relevant repræsenteret i styregruppen. Set i lyset af de seneste begivenheder kan der i høj grad være tvivl om lederens habilitet i spørgsmålet om sammenlægningen af Musisk Skole og Ungdomsskolen.

I styregruppens anbefaling er der give 3 begrundelser for en sammenlægning. Vi kommenterer dem én for én:

 • En sammenlægning vil sikre en robust organisation, som vil kunne håndtere komplekse opgaver fremadrettet, idet administrative og ledelsesmæssige ressourcer er samlet i én enhed. Ligeledes vil en sammenlægning sikre bedre udnyttelse af medarbejderkompetencer.

  Kommentar: Læs det lige igen langsomt – hvad betyder det? Det er 3 postulater:
  1. Sammenlægningen vil gøre organisationen robust.
  - Vi er ikke så sikre! Vi vil få en organisation med meget, meget forskellige opgaver. Til gengæld har vi i forhold til Musisk Skole haft en robust organisation hidtil -den gøres nu usikker.
  2. Ledelsen kan håndtere komplekse opgaver fordi den nu er samlet i én enhed.
  - Vi er ikke så sikre! Der bliver mange opgaver som stritter i forskellige retninger. Musikskole og Ungdomsskole er ikke det samme. Strategien her er lige det modsatte af, hvad normale virksomheder gør. Her fokuserer man ledelsen på kerneopgaven. Derfor er det logisk at A.P. Møller sælger Dansk Supermarked til Salling – så kan den ene være de bedste til containertransport og de andre de bedste til detailhandel.
  3. Sammenlægningen sikrer i sig selv bedre udnyttelse af medarbejderkompetencer.
  Vi er ikke så sikre! Sammenlægningen i sig selv gør det vel ikke. I så store organisationer burde dette kunne håndteres og der kan jo også uden sammenlægning indledes samarbejder om specifikke opgaver.

Den første begrundelse i anbefalingen er i direkte modstrid med forvaltningens 1 år gamle undersøgelse af muligheden for en sammenlægning af ledelserne.

Dette punkt er sammensat af rene postulater og der er ikke givet nogen forklaring på, hvad der nu har forandret sig og indstillingen nu er en helt anden.

 • En sammenlægning vil kunne forankre samarbejdet med Folkeskolen, idet der kan skabes bedre synlighed og markedsføring af tilbud, færre indgange og lettere adgang til samarbejdspartnere. En sammenlagt organisation vil kunne tilbyde en bred vifte af forskellige undervisningsaktiviteter, som kan bidrage til at højne det faglige niveau i Folkeskolen.

  Kommentar: Læs også denne begrundelse igen langsomt – hvad betyder den? Og er den sand?

  Igen er der i styregruppens arbejde ikke redegjort for, at disse postulater overhovedet er sande. I vores optik bliver der et endnu mere forplumret billede af, hvad der tilbydes. De tilbud der er i Musisk Skole og i Ungdomsskolen er væsensforskellige og udbudt under nogle meget forskellige vilkår og med meget forskellige formål.

  Musisk Skoles tilbud har i henhold til Musikskoleloven og skolens deraf følgende styrelsesvedtægt til formål at undervise i musik. Til forskel fra Ungdomsskolen har Musisk Skole således ikke formål der handler om sociale forhold, integration, understøttelse af folkeskolen osv. At nogle af disse formål er en sidegevinst ved musikundervisningen er så en helt anden sag. Et anden forskel er, at aktiviteterne på Musikskolen i meget høj grad involverer brugerbetaling, hvilket ikke er tilfældet på Ungdomsskolen.

  De goder, der fremhæves her under dette punkt tror vi stort set ikke på, da vi umiddelbart mener at virksomhederne er så forskellige, at de kun med store tab vil kunne markedsføres samlet.
 • En fælles ledelse af en sammenlagt organisation vil kunne skabe overblik og strategisk fælles retning.

  Kommentar: Denne begrundelse behøver man ikke at læse igen langsomt. Det er nemlig nøjagtig det samme postulat som ligger i den første begrundelse. Og igen i fuldstændig modsigelse af forvaltningens tidligere undersøgelse.

Styregruppens anbefalinger er ren luft og uden indhold

Vi kan faktisk stadigvæk ikke se, hvorfor dette er en god idé. Er der en skjult dagsorden om at spare penge på ledelse, forstår vi ikke, hvordan man kan have den. Det er jo tidligere konstateret, at det vil være forsvindende lidt.

Vi mener:

 • At en sammenlægning af Musisk Skole og Ungdomsskolen vil være et voldsomt overgreb på det fyrtårn som Musisk Skole er.
 • At det er en misforståelse at forestille sig, at Kalundborg Kommune markedsfører sig bedre ved at have en ungdomsskole med musik frem for at have en ungdomsskole og en musikskole. Tilbuddene er forskellige og målgrupperne er heller ikke de samme.
 • At man ikke skal løse Ungdomsskolens ledelses- og visionsproblem ved, at fjerne ledelsen fra Musisk Skole.
 • At styregruppen ikke forholder sig seriøst til at Musisk Skole ikke kun er for unge
 • At det er stærkt bekymrende, at den sammenlægning som her anbefales, har været forsøgt efter samme model i Halsnæs Kommune, hvor man nu har opsplittet skolerne igen efter en periode med kaos.
 • At det er helt uigennemskueligt, hvad der ligger til grund for styregruppens anbefaling og voldsomt uforståeligt, at man overhovedet ikke interesserer sig for at involvere forældre og voksne elever.
 • At det er kendetegnende og voldsomt bekymrende, at man ved en grundig gennemlæsning af notat og anbefaling intet sted kan se noget som helst formål, der har med Musikskolens virke at gøre.
 • Vi forældre er kede af dette her, medarbejderne har også udtrykt skepsis og elevrepræsentanterne kan heller ikke forstå, hvad det skal være godt for

Vi anbefaler derfor:

 • At man løser Ungdomsskolens udfordringer på anden vis
 • At man fremmer et øget samarbejde mellem de to skoler
 • At man forbedrer folkeskolernes muligheder for at tage imod Musisk Skoles tilbud om musikundervisning lokalt
 • At Kommunalbestyrelsen også læser vores høringssvar
 • At man værdsætter, at Kalundborg Kommune har et så succesfuldt og markant kulturelt og musikalsk tilbud til kommunens børn, unge og ældre, som Musisk Skole er.

 

Med venlig hilsen

Jesper Boesen
Formand for bestyrelsen på Musisk Skole
mail: jesper@boesen.org

 

 Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0