AnnonceLuk annonce
Syns- og skønsmænd har nu fremlagt rapport om Ny Vesthavn

27-08-2020

Inden længe begynder reparationen af Ny Vesthavn. Foto: Jens Nielsen

Efter at Kalundborg Havn sidste år desværre måtte undlade at tage Ny Vesthavn i brug, da 27 ankerstænger ved spunsvæggen var konstateret knækket, er der nu endelig ved at komme skred i tingene. Kalundborg Havn igangsatte en syns- og skønssag ved Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg, og de to syns- og skønsmænd har nu fremlagt deres rapport.

Syns- og skønsmændene har afleveret en længere skønserklæring, hvor de fastlægger årsagerne til, at i alt 27 af de nedre ankre er konstateret knækket ved Ny Vesthavn. Der er ifølge syn og skønsrapporten ikke tale om en enkelt årsag, men derimod peges der på en kombination af flere årsager i såvel projekteringsfasen og udførelsesfasen, oplyser Kalundborg Havn i en pressemeddelelse.

Syns- og skønsmændene konstaterer ligeledes det korrekte i at tage kajen ud af drift, indtil ankrene er genetableret.

”Det har været en tidsmæssigt krævende affære at få afklaret den komplekse sag. Vi er naturligvis tilfredse med, at have modtaget skønserklæringen fra syns- og skønsmændene, for så er vi kommet tættere på at få kajen repareret. Vi ser frem til endelig at kunne tage Ny Vesthavn i brug,” siger havnedirektør Bent Rasmussen.

Parterne i sagen - har valgt at stille supplerende spørgsmål til de to syns- og skønsmænd, så nu afventer parterne skønsmændenes svar på disse.

Reparation forude

Med baggrund i syn og skønsrapporten ligger det nu fast, hvordan alle nedre ankre skal kontrolleres og hvorledes de konstaterede knækkede ankre erstattes med nye.

Flere forslag har været i spil, også fra syns- og skønsmændene, for eksempel jordankre, kajsøm osv.

Men konklusionen er, at alle nedre ankre udsættes for en trækprøvning fra vandsiden. Dette betyder, at det udføres med dykkerhold idet ankerenderne går igennem spunsvæggen 5 – 6 m. under vandoverfladen.

Der trækkes i hvert enkelt anker med en kraft svarende til den testlast som de er projekteret til.

På grund af monteringsmetoden skal der skæres et rundt hul i spunsen rundt om ankerstangen før trækket i ankerstangen kan foretages.

Trækprøvningen har det formål, at sikre at alle ankre de ikke-knækkede nedre ankre har den fornødne bæreevne. Endelig vil trækprøvningen sikre konstatering af eventuelle flere knækkede ankre for udskiftning.

Det vil blive en længerevarende undersøgelse, der som nævnt foregår under vand ved dykkerarbejde.

Efter trækprøvningen genetableres styrken i spunsen, hvor der er skåret hul ved påsvejsning af nye underlægsplader mm.

De på nuværende konstaterede knækkede ankre samt dem, der eventuelt konstateres ved førnævnte trækprøvning erstattes med nye såkaldte jordankre.

De 20 m lange jordankre bores ind fra vandsiden og fæstnes i en forankringszone i de underliggende lerlag dybt under kajen. Der er netop foretaget boringer i kajens undergrund for geoteknisk konstatering af materialet i forankringszonerne for disse jordankre.

Ankrene bores som nævnt ind gennem spunsvæggen under vand. Dette foregår fra en Jack up rig.

Der bores mindst et jordanker ind udefra for hvert af de knækkede ankre som erstatning for de knækkede.

Dette arbejde vil blive udført af Hercules Fundering (NCC Industry), som også stod for hele anlægsarbejdet til lands i forbindelse med opførelsen af Ny Vesthavn.

Udbedringsaftalen er indgået mellem Kalundborg Havn og NCC Hercules samt forsikringsselskabet If, hvor all risk forsikringen for projektet har været tegnet.

Trækprøvningen forventes at starte i begyndelsen af september, mens selve forstærkningen af kajvæggen ventes at blive udført sidst på året. Hvis alt går vel, forventes det, at Ny Vesthavn derfor være klar til brug til ultimo 2020.

Selve reparationsomkostningerne for de 27 knækkede ankre bliver dækket af all-risk-forsikringen, som er tegnet på anlægsprojektet. Ligeledes bidrager Kalundborg Havn til udgifterne i forbindelse med undersøgelsesfasen.

Udbedringsaftalen er i øvrigt uden præjudice i forhold til parternes uenigheder om omfanget og fordelingen af ansvaret for de knækkede ankre. Dette vil blive afklaret i andet forum formentlig Voldgiftsretten, som formentlig vil træffe en endelig afgørelse i sagen i løbet af 1 år fra nu.

Flere forhold bevirker også, at der sandsynligvis bliver et juridisk efterspil.

Havnen har haft en række omkostninger i forbindelse med de knækkede ankre, ligesom havnen har mistet indtægter, fordi Ny Vesthavn ikke kunne tages i brug som planlagt sidste år.

Endelig har havnen siden april 2019 betalt driftsudgifter samt afdrag på lån på den nye havn uden mulighed for indtægter. Havnens øvrige indtægter og likvidbeholdning sikrer dog, at havnen fortsat kan svare enhver sit, påpeger bestyrelsesformand Martin Schwartzbach.

”Kalundborg Havn har stadig en sund økonomi, som bevirker, at vi kan tåle en periode uden indtægter på Ny Vesthavn. Potentialet for udvikling af Kalundborg Havn er bestemt til stede, så vi glæder os til at få sat Ny Vesthavn i drift”, siger Martin Schwartzbach.

Havnen ser frem til en snarlig igangsætning af reparation med henblik på en efterfølgende igangsættelse af det nye havneafsnit.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0