AnnonceLuk annonce
Ny strategi skal løfte skolerne i Kalundborg Kommune

22-11-2020

Formand for Børn og Familieudvalget, Karl-Åge Hornshøj Poulsen, bød velkommen til lørdagens workshop. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Børn og Familieudvalget har igangsat en større proces i forhold til at skabe en ny fælles fremtidig folkeskolestrategi i Kalundborg Kommune. Der er bl.a. afholdt en række åbne og inddragende workshops. Lørdag var workshopdeltagerne samlet til den sidste workshop, hvor de mange input blev samlet, så kommunens administration og Børn og Familieudvalget har noget at arbejde videre med.

Baggrunden for den åbne proces og temmelig store arbejde med en fremtidig fælles folkeskolestrategi i Kalundborg Kommune, er de åbenlyse udfordringer på det faglige niveau, som har præget folkeskolerne i Kalundborg Kommune gennem mange år. Man kan vel næsten sige, at hvis ikke der allerede var opfundet en folkeskolereform, så ville det være nærliggende at opfinde folkeskolereformen i forhold til at imødekomme udfordringerne i Kalundborg Kommune.

Som supplement til de mange drøftelser i de enkelte workshops, så er der også gennemført en analyse ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE). Dels ved fokusgruppeinterviews af skoleledere og afdelingsledere. Dels en spørgeskemaundersøgelse af alle lærer og pædagoger i folkeskolerne.

”Nu skal forvaltningen arbejde videre med de mange input, men det virkelige arbejde ligger i det politiske niveau nu. Vi skulle meget gerne have en nu strategi for folkeskolen i Kalundborg Kommune klar til efter sommerferien næste år, det er det vi sigter efter,” sagde Michael Gravesen, direktør i Kalundborg Kommune.

Kombinationen af de mange inputs fra inddragende workshop samt forskningsbaserede anbefalinger fra VIVE med afsæt i analyse i Kalundborg og den nationale følgeforskning vil danne grundlag for fremtidigt udkastet til fælles folkeskolestrategi. Det er forventningen, at Børn og Familieudvalget har mulighed for at arbejde med et udkast hen over første halvdel af 2021 (inkl. høring mm.). Hvis alt forløber planmæssigt, så er der et politisk beslutningsgrundlag inden sommeren 2021, således der kan være en gældende fælles folkeskolestrategi fra skoleåret 2021/22 og frem.

”Vi kan ikke udvikle folkeskolen hvis vi ikke gør det i fællesskab på tværs af forældre, medarbejdere, faglige organisationer, politikere og ledere. Det er ikke sikkert det er en revolution vi snakker om, men man er fælles om at gøre det,” sagde Michael Gravesen efter lørdagens workshop.

Lørdagens afsluttende workshop vedrørende fremtidig fælles folkeskolestrategi blev afholdt på Skolen på Herredsåsen under de nødvendige sundhedsmæssige Corona hensyn, hvor deltagerne var opdelt i mindre grupper i separate lokaler og med plenum oplæg og drøftelse virtuelt.

VIVE har udarbejdet en temmelig grundig og omfattende rapport. Hvis man skal opsummere nogle centrale hovedpointer fra VIVE, så er det blandt andet følgende:

  • Der er et vist niveau af fælles forståelse af faglig kvalitet, men der kan være behov for at arbejde mod en højere af grad af fælles forståelse af faglig kvalitet på folkeskolerne. Herunder også en prioritering af de arbejdsopgaver, som understøtter den faglige kvalitet.
  • Derudover kan der være behov for at øge mulighederne for at lærere og pædagoger kan få mere faglig sparring. Både fra kollegaer, ledere og vejledere. Det er imidlertid vigtigt, at faglig ledelse og sparring foregår systematisk og har et fagligt indhold.
  • Folkeskolerne i Kalundborg er generelt på et gennemsnitligt niveau i forhold til implementering af folkeskolereformens elementer, selvom der er enkelte mindre forskelle. Der kan være behov for en prioritering af, hvilke dele af folkeskolereformens elementer, som skal have størst fokus – og i den forbindelse også skabe nogle fælles rammer og bedre ledelsesmæssig understøttelse på både den enkelte folkeskole og på tværs af folkeskolerne.
  • Det kan være en mulighed at øge mulighederne for mere faglig sparring på tværs af folkeskolerne i Kalundborg. Ikke mindst på de mindre skoler. Det kan med fordel faciliteters af Fagcenteret med netværksmøder for f.eks. vejledere, ledere og øvrige ressourcepersoner.
  • Overveje om der er grundlag for bedre forældreunderstøttelse i forhold til, at forældrene oplever at kunne hjælpe deres børn i forhold til skoledagen.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0