AnnonceLuk annonce
​​​​​​​Løftebrud om råstofvejen ved Bregninge.

03-12-2019

Læserbrev:

Løftebrud om råstofvejen ved Bregninge.

Borgmester Martin Damm havde lovet borgerne i Bregninge at partiernes ordførere på området skulle mødes om sagen. Men nu viser det sig, at det løfte er der ikke gjort meget ved.

Folketingsmedlem Mai Villadsen fra Enhedslisten har stillet 2 spørgsmål til Erhvervsministeren på baggrund af samarbejdsaftalen vedtaget af Kalundborg kommunalbestyrelse i oktober mellem de lokale råstofindvindere.

25. november 2019

”Vil ministeren oplyse, om de politiske ordførere på området inden for de sidste 2 år har været indkaldt til drøftelser eller orientering om planer for ændring af de nationale regler for ekspropriering af veje til råstofkørsel i landzoner?”

Svar: ’’Miljø- og Fødevareministeriet kan oplyse, at der ikke umiddelbart har været afholdt specifikke møder med ordførere om dette emne inden for de seneste to år.’’

Mai Villadsen har også stillet spørgsmål om der er planer for ekspropriering:

”Vil ministeren oplyse, om der er planer for ændring af de nationale regler for ekspropriering af veje til råstofkørsel i landzoner?”

Svar: For så vidt angår ekspropriation efter vejlovens regler skal jeg henvise til den tidligere transport-, bygnings- og boligministers besvarelse af TRU alm. del, folketingssamling 2018-19, spm. nr. 128-131 og 294-296, som jeg kan henholde mig til.

Jeg har herudover til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet bidrag fra Miljø- og Fødevareministeriet vedrørende adgang til ekspropriation efter råstofloven, som oplyser følgende:

’’Råstoflovens § 27 indeholder bestemmelser om, at regionsrådet kan ekspropriere en ejendom. Bestemmelserne bringes i anvendelse, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for at kunne gennemføre den nødvendige indvinding af råstoffer.

Bestemmelserne om ekspropriation kan fx finde anvendelse for at sikre, at udnyttelse af råstofforekomster sker som led i en bæredygtig udvikling, og at den konkrete indvinding og efterbehandling tilrettelægges, så det efterbehandlede areal kan indgå som led i anden planlagt arealanvendelse. Af lovbemærkningerne fremgår, at bestemmelsen først og fremmest skal anvendes, hvis det på grund af modvilje fra en enkelt eller nogle få grundejere ikke er muligt at gennemføre en samlet indvinding og efterbehandling af et større indvindingsområde i overensstemmelse med de planlægningsmæssige intentioner.

Miljø- og Fødevareministeriet er ikke bekendt med, at hjemlen har været anvendt, men det er ministeriets opfattelse, at det ikke kan udelukkes, at bestemmelsen - afhængig af de konkrete omstændigheder - vil kunne anvendes til ekspropriation af arealer til brug for veje til råstofkørsel.

Der er ikke aktuelle planer om at ændre ekspropriationsbestemmelserne specifikt i forhold til ekspropriation af vej til råstofkørsel.’’

Niels Erik Danielsen
KommunalbestyrelsesmedlemFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0