Læserbrev: Inklusion godt på vej.

Læserbrev:

I Kalundborg kommune har vi politisk gennem en årrække arbejdet med specialundervisning og inklusion. Det har vi gjort fordi vi mener, at det er vigtigt at have fokus på hvordan børn og unge udvikler sig, og det er vigtigt at have fokus på hvordan vi politisk kan understøtte børn og unges udvikling.

Derfor vedtog vi også en inklusionsstrategi i 2012, som alle medlemmer af kommunalbestyrelsen bakkede op.

Strategien havde det formål, at vi ville styrke  vores egne  kommunale specialtilbud og gøre dem til vigtige medspillere på hele folkeskoleområdet . Og lige så vigtigt var, at styrke vores almindelige folkeskoler, så de også var skarpe på at arbejde med børn, med alle de forskelligheder som børn kommer med.

Strategien blev også til i erkendelse af, at man efter kommunalreformen ikke havde haft en fast procedure for, hvordan man blev visiteret til et specialtilbud, og vi så, at rigtig mange elever fra Kalundborg kommune kom i et specialiseret tilbud, også mange flere elever, end i andre kommuner, som vi sammenligner os med.

Mere end 550 bør var i specialtilbud, da vi begyndte vores proces, - hvilket svarede til 11% af de elever der går i folkeskolen.

11% af børnene, som vi havde besluttet, at vi ikke kunne gøre nok for i et almindeligt folkeskolefællesskab.

Det ville vi gerne lave om på, og på den baggrund gik vi i gang med arbejdet.

Det har ført til, at vi har arbejdet intenst med at skolerne får flere ressourcer at bruge på arbejdet internt med inklusion.

Mere end 20 millioner kroner, har skolerne fået ekstra tildelt de sidste 4 år, 20 millioner som vel og mærke er øremærkede arbejdet med inklusion.

Der er stadig mange børn, som får tilbudt et specialtilbud, men nu sker det på baggrund af en faglig vurdering, i forhold til, hvad det rette tilbud skal være, præcis for den enkelte elev. Folkeskolerne i Kalundborg Kommune udvikler sig positivt. Flere elever inkluderes gradvist i den almene undervisning, som det påpeges i den årlige kvalitetsrapport på skoleområdet. Arbejdet med at skabe stærke børnefællesskaber på skolerne ser altså ud til at være godt på vej. Det relativt lave antal klagesager til Klagenævnet for Specialundervisning tyder også på, at forældrene generelt oplever, at deres børn får tilbudt et tilfredsstillende skoletilbud. Man kan også læse i kvalitetsrapporten,  at antallet af klagersager ikke er ret højt, og man kan se, at ikke alle klagersager ender med en ny afgørelse.

Alt i alt viser det os,  at folkeskolen har stor styrke og det viser os, at langt de fleste elever er placeret i det - for dem - rette tilbud.

Det gør ikke at vi som kommune ikke vil lytte, og derfor tager jeg naturligvis imod invitationen d.14/3, når forældre og foreningen bedre psykiatri har inviteret til dialog om inklusionsindsatsen i Kalundborg.

Gitte Johansen, formand for børn og familie- udvalget

Del