AnnonceLuk annonce
´Husholdningsbudgettet´ for 2017 er på plads

26-09-2016

Af Jens Nielsen jens@tv-kalundborg.dk

Bredt forlig om budgettet i Kalundborg - fokus på fortsat vækst og udvikling.

25 ud af 27 medlemmer af Kommunalbestyrelsen i Kalundborg er enige om et forslag til de kommende års budget, det oplyses i en netop udsendt pressemeddelelse, På nær Enhedslisten er alle de øvrige partier, A, B, I, O, V og Å, enige om aftalen. Partierne har alle bidraget til forliget i en konstruktiv og åben dialog. I lighed med de seneste år har målet været at fastholde et godt greb om økonomien. Netop en robust økonomistyring kombineret med virksomhedernes vækst, har gjort det muligt med de kommende års budget at investere i fortsat vækst og udvikling i Kalundborg Kommune.

Borgmester Martin Damm (V) udtaler: "Jeg er både glad og stolt over, at et bredt flertal i kommunalbestyrelsen gennem konstruktive forhandlinger igen i år er blevet enige om et stærk budget for Kalundborg Kommune. Et budget med mange udviklingsinitiativer, hvor vi kan investere i vores medarbejdere samt sikre gode initiativer for borgerne i alle aldre. Alt sammen inden for en ansvarlig økonomisk ramme. Et enkelt specifikt og nyt initiativ jeg vil nævne, er en "få det nu fikset pulje", hvor vi giver mulighed for, at alle områdeinstitutioner og folkeskoler kan få hver en 1/4 million ekstra til lige præcis det formål, som den enkelte enhed finder mest hensigtsmæssigt. Det grundlæggende princip her flugter fuldt ud med vores decentrale tankegang med god indflydelse til elever, forældre og personale."

Gunver Jensen (A) fra den røde blok har følgende kommentar til budgettet: "Vi er meget tilfredse med at den stramme økonomiske politik, vi har været enige om at føre gennem mange år, nu har givet os mulighed for at sætte nye fremadrettede initiativer i gang. I aftalen sikres det, at der nu kommer en dedikeret medarbejder til at varetage rollen som tovholder på etableringen af socialøkonomiske virksomheder. Derudover får vi lagt en helt specifik plan for udvikling og modernisering af de fysiske rammer på voksenhandicapområdet, som kan effektueres med start i 2019. Endelig er vi super tilfredse med, at vi allerede til næste år kan få etableret en vej fra Herredsåsen til Raklev."

Et målrettet arbejde med effektiviseringer sammenholdt med den "faste hånd på rattet" i forhold til økonomien indebærer at der er skabt råderum til at gennemføre en række forbedringer på driftsbudgettet. Det drejer sig bl.a. om:
- Puljen til mere pædagogisk personale i dagsinstitutionerne, som tidligere er blevet fordelt ud til dagtilbuddene, bliver fremover udmøntet som en del af ressourcetildelingen på området. Der afsættes 1,842 mio. kr. i alle årene hertil.
- Puljen til klippekort til ekstra hjemmehjælp bliver fremover en del af ressourcetildelingen på ældreområdet med udgangspunkt i en særskilt visitation. Der afsættes 1,502 mio. kr. i alle årene hertil.
- I forbindelse med skift af omsorgssystem på ældreområdet afsættes midler til kompetenceudvikling og vikarer. 4,0 mio. kr. i 2017 og 2,0 mio. i 2018
- Der afsættes 400.000 kr. i hvert af årene 2017 og 2018 til etablering af en midlertidig ordning omkring mobil blodprøvetagning for de svageste borgere i Kalundborg Kommune. Der arbejdes tillige på en permanent ordning.
- Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2017 til at dække etableringsomkostninger og vikarudgifter i forbindelse med implementering af brugerportalinitiativet på folkeskoleområdet, der er to digitale platform som skal understøtte folkeskolereformen.
- Der afsættes 2,65 mio. kr. i hvert af årene 2017-2020 som led i rekrutteringsarbejdet på skoleområdet og til dækning af vikarudgifter i forbindelse med de planlagte kompetenceudviklingsforløb vedrørende linjefags- og praktikvejlederfunktionen samt meritlæreruddannelsen.
x Regionen planlægger at omlægge en række buslinjer i 2018. For at afbøde konsekvenserne heraf i Kalundborg Kommune afsættes der en reserve på 500.000 kr. om året fra og med 2018.
- Der afsættes 200.000 kr. til eventuelle merudgifter som følge af plan for servicering af turistfaciliteterne på kommunens stande og havne.
- Der oprettes en særskilt event- og arrangementspulje under Kultur og Fritidsudvalget på 200.000 kr. om året til understøttelse af turisme og bosætning.
- Puljen til lokalrådsarbejdet i Landdistriktsudvalget forhøjes med 200.000 kr. årligt fra og med 2017.
På anlægsområdet afsættes midler til en række forskellige formål til gavn for virksomheder og borgere, herunder bl.a. infrastruktur og forbedring af fysiske forhold på skoler og i dagtilbud:
- Den nye station på Stejlhøj - Kalundborg East - forventes at kunne stå færdig allerede i 2018. Derfor fremrykkes tidligere afsat beløb på 2,545 mio. kr. fra 2019 til 2018.
- I forbindelse med Station East på Stejlhøj etableres der samtidig vej- og stiforbindelse fra vejen Stejlhøjs østlige del til Stejhøjs vestlige del. Der afsættes 13,9 mio. kr. hertil i 2018.
- Der etableres vej og stiforbindelse til Station East fra vestsiden med tilkobling til Rynkevangen og Stejlhøjs vestlige del. Der afsættes 3,9 mio. kr. hertil i 2019.
- Der afsættes 6,4 mio. kr. i 2019 til etablering af ny vej og dobbeltrettet cykelsti ved det nye erhvervsområde på Stejlhøj.
- Der afsættes 13,7 mio. kr. til gennemførelse af vej mellem Herredsåsen og Raklev.
- Der afsættes 10 mio. til ekstraordinær vejvedligeholdelse i byområder. Dette er under forudsætning af, at det samlede anlægsniveau på landsplan kan holdes indenfor det aftalte niveau.
- Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet at PCB-renovere Årby Skole for i alt 12,123 mio. kr. Der er blevet bevilget 4 mio. kr. i 2016. Restbeløbet på 8,123 mio. kr. afsættes i budget 2017.
- Der afsættes en pulje på 900.000 kr. i hvert af årene 2017-2020 til byfornyelse.
- Der afsættes 2 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af elevatorer på en række konkrete lokaliteter.
- Der afsættes 3,724 mio. kr. i 2017 til etablering af et overdækket fællesareal på Rørmosecentret i Gørlev.
- Der afsættes 525.000 kr. i 2017 til etablering af åbent bibliotek i Gørlev, Ubby og Kalundborg som en del af strategien med at gøre bibliotekerne mere tilgængelige for borgerne.
- Puljen til vedligeholdelse af havne i 2017 er tidligere blevet fremrykket til 2016 til renovering af Sejerø Havn. Der tilføres 0,5 mio. kr. i 2017, så der kan igangsættes projekter i 2017.
- Der afsættes 1 mio. kr. i 2017 til oprensning af sejlrenden ved Houget.
- Der bevilges et engangstilskud på 200.000 kr. til Musisk Skole til at understøtte et større projekt om film og animation, der er bevilget fra Kulturregionen.
- Der afsættes 5,5 mio. kr. i en "Få det nu fikset -pulje". Hver folkeskole og hvert daginstitutionsområde kan indenfor en ramme på 250.000 kr. søge om disse midler til anskaffelser eller anlæg, fx renovering af toiletter, asfalt i skolegårde mv.
- Der afsættes 400.000 kr. i 2017 til forlængelse af ordningen med støtte til forsamlingshuse. 
Herudover er partierne bag budgetaftalen enige om bl.a. følgende;
- Der udarbejdes et forslag til en ny institution i området Buldervang til erstatning for det nuværende Børnehus Møllevang.
- Der udarbejdes et projektforslag til vej og cykelstiforbindelse mellem Rynkevangen og Slagelsevej langs jernbanen.
- Der arbejdes videre med at konkretisere "Fremtidens tilbudsvifte" på voksenhandicapområdet, således at projektet kan gennemføres i 2019. Dette vil ske ved inddragelse af de involverede borgere og pårørende.
- Der udarbejdes en rapport, der beskriver fordele og ulemper ved en organisatorisk sammenlægning af Ungdomsskolen og Musisk Skole, samt forventningerne til fremtidens ungdomsskoletilbud.
- Der udarbejdes en rapport, der beskriver "Fremtidens bibliotek i 2020" i Kalundborg by.
Samlet set vil budget 2017 styrke kassebeholdningen med lige godt 24 mio. kr. samtidig med at der netto afdrages 42,5 mio. kr. på gammel gæld. Skatteprocenten og grundskyldspromillen fastholdes uændret.
Med det formål at understøtte og fremme væksten afskaffes dækningsafgiften på erhvervsejendomme.
Dette er muligt bl.a. qua statens pulje til nedsættelse af skatter samt gennem forventninger til en højere vækst i selskabsskatter. Gadeserveringsgebyret afskaffes for at understøtte cafélivet.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0