AnnonceLuk annonce
Farvel til Ungdomsskolen.

28-03-2018

Læserbrev:

Med beslutning om at udpege lederen af Musisk Skole, Heidi Holme Bjerborg, som konstitueret leder af Ungdomsskolen, har forvaltningen i Kultur og Fritid under Direktør Michel van der Linden, endnu en gang truffet beslutninger om skolens virke, uden at konsultere bestyrelsen i Ungdomsskolen. Som Bestyrelsesformand er det i mine øjne fuldstændigt uacceptabelt og det underminerer bestyrelsens legitimitet. En bestyrelse kan ikke arbejde aktivt i et set-up hvor forvaltningen konstant, og med en tydelig politisk dagsorden, gennemtrumfer beslutninger uden at rådspørge den. Det handler på ingen måde om Heidi som leder, men alene om en forvaltning der igen og igen, tromler involverede parter.

Samtidigt er udpegningen af netop Musisk skoles leder, et klart signal om at der fra politisk side er truffet beslutning om sammenlægning af ungdomsskolen og Musisk skole, før denne beslutning er vedtaget i Kalundborgs Kommunalbestyrelse. 

Desværre er den seneste udmelding blot endnu et skridt i en underminering af Ungdomsskolen virke, før en sammenlægning med Musisk skole. 

Jeg finder det dybt beklageligt at et politisk flertal i Kommunalbestyrelsen, igennem en årrække systematisk har svækket kommunens tilbud til de unge. Lukningen af Juniorklubberne har haft store konsekvenser for de unge der anvendte dem, og de unge der i dag mangler det tilbud. Nu er det så Ungdomsskolens kerneopgaver der rammes og svigtes. Ungdomsskolen er, modsat Musisk skole, for alle unge, uanset deres sociale og økonomiske baggrund, og er dermed med til at skabe fællesskab og en social sammenhængskraft. Samtidigt er Ungdomsskolen det nødvendige afbræk i hverdagen, for de unge som i stigende grad møder krav og høje forventninger i deres unge- og skoleliv. Der er ikke noget andet tilbud til dem, lokalt i kommunens yderområder. 

Som Formand for bestyrelsen i Ungdomsskolen har jeg sammen med den øvrige bestyrelse og lederen af skolen, kæmpet for at skabe en Ungdomsskole der kunne tilbyde de unge i Kalundborg et sundt og aktivt fritidsliv. Desværre har bestyrelsen været voldsomt begrænset i vort virke på grund af beslutninger truffet i Kommunalbestyrelsen, og af politikere uden det mindste kendskab til skolens virke, og de unge som anvender skolens tilbud. Derfor vælger jeg nu at trække mig fra min post i Ungdomsskolens bestyrelse og som bestyrelsens formand.

Jesper Hjelm Kristensen, Formand for Ungdomsskolens Bestyrelse  

Lidt historik om de seneste 5 års politisk pres på Ungdomsskolen:

I 2013 valgte et politisk flertal at lukke Ungdomsskolens Juniorklubber, hvilket efterfølgende medførte et stort underskud på skolens budgetter,grundet omkostninger til afskedigelser og fysisk lukning af klubber. Skolen reducerede i de følgende år underskuddet med en halv million kroner årligt, hvilket betød en indskrænkning af skolens aktiviteter og tilbud til de unge.

I 2015 blev skolens budget skåret med en halv million kroner, fremadrettet.

I 2016 meddelte Ungdomsskolens leder at han ønskede at gå på pension. Kort tid efter dukkede der en Hensigtserklæring op i budgetforhandlingerne, om en mulig sammenlægning af Ungdomsskolen og Musisk Skole. Hensigtserklæringen medførte at forvaltningen afviste at ansætte en ny leder i Ungdomsskolen. 

I 2017 afsluttede en arbejdsgruppe, nedsat af Børn & Familieforvaltningen, sin undersøgelse, af mulighederne, for en eventuel sammenlægning af Ungdomsskolen og Musisk Skole. I arbejdsgruppen indgik bla. den daværende Direktør for Børn & Familieforvaltningen, Fagcenterchefen for bla. skoleområdet, lederne af Musisk skole og Ungdomsskolen samt andre relevante parter. Resultatet var et enstemmigt nej til sammenlægning. De respektive bestyrelser i Ungdomsskolen og Musisk Skole var ligeledes imod en sammenlægning.

Senere i 2017 blev sammenlægningen igen bragt op i Kommunalbestyrelsen hvor et flertal valgte at overføre Ungdomsskolen fra Børn & Familie-området, og skoleområdet, til Kultur & Fritids-området. Det til trods for gældende Ungdomsskolelovgivning der er tæt knyttet til Folkeskoleloven. Endvidere valgte samme flertal at der skulle nedsættes en ny arbejdsgruppe, under Kultur & Fritidsudvalget, som skulle gennemføre samme undersøgelse af mulighederne for en sammenlægning af skolerne. Resultatet blev denne gang, og helt forventeligt, et ja til sammenlægning af skolerne.

I november 2017 besluttede Ungdomskolens bestyrelse at tilbyde en medarbejder til eftermiddagsåbning i Multihuset. Formålet var at støtter styregruppen i huset og sikre at de unge i Kalundborg havde et mødested, efter skoletid. Der var alene tale om at yde medarbejdertimer en til to eftermiddage om ugen. De unges styregruppe i Multihuset takkede ja til tilbuddet, men forslaget strandede da det ramte Kultur & Fritidsforvaltningen. Uvist af hvilken årsag har man ikke her ønsket at medvirke til en løsning der kunne have stor betydning for mange unge, og for anvendelsen af Multihuset.

Endeligt så blev der i december 2017 fremlagt et forslag på den nytiltrådte Kommunalbestyrelses konstituerende møde, om at Kommunalbestyrelsen ikke længere skal udpege politikere til bestyrelserne i de kommunale enheder. Forslaget blev hurtigt genbehandlet på det førstkommende KB-møde, og vedtaget af det borgerlige flertal i januar 2018. Vedtagelsen betyder at de valgte politikere dermed udelukkes fra den daglige dialog med brugere/borgere, medarbejdere og ledere i de kommunale enheder. En mangeårig praksis som Borgmester Martin Damm i dag kalder “at køre på gule plader”. I iveren efter at få gennemført forslaget, havde forvaltningen dog overset at netop Ungdomsskolens vedtægter kræver en tilpasning før beslutningen kan effektueres. Af samme grund har jeg frem til dags dato, virket som Bestyrelsesformand i skolen. Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0