AnnonceLuk annonce
Faktuel viden ELLER  Faktuel vildledning.

14-11-2019

Læserbrev nr. 1 - nov. 2019

Det lille borgerlige flertal i Kalundborg Kommune har indgået forlig om næste års budget. Borgmesteren beskriver budgettet som ekspansivt – og siger ”Vi løfter velfærden med samlet 62 millioner. Det er historisk højt, vi har spenderbukserne på og bruger 214 millioner af kassen til anlæg”

Så langt så godt – MEN er det korrekt?

Hvis man løfter velfærden så udvider man servicen overfor borgerne – hvis man opskriver budgetterne til næsten det der blev brugt i 2019 så sikrer man måske at velfærden bibeholdes på det niveau det er i dag. 

På Socialområdet er der et merforbrug i 2019 på ca. 20 mio. Martin Damm og Co. budgetjusterer med 15 mio. og sætter en demografipulje af på 3,3 mio. som ligger i Økonomiudvalgets regi. Dvs. man giver ikke engang det der er i forbrug i 2019 – et løft af velfærden NEJ!

På Børn og Familieområdet er der et underskud i 2019 på 8 mio. Martin Damm og Co.  budgetjusterer med 5 mio. men tager samtidig 5 mio. til inklusion = 0 kr. Undervisningstiden for vores lærere forhøjes, det giver besparelser på 1,5 – 3,5 mio. – disse penge bliver i skolen til trivsel og faglighed = 0 kr.  Så opretter man en demografipulje på børneområdet på 3,0 mio. som også ligger i Økonomiudvalgets regi. Penge til bedre velfærd = minus 8 mio. NEJ det er en besparelse.

På ældreområdet tilfører Martin Damm og Co. 9,1 mio., herudover forhøjer man den eksisterende demografipulje med 2,5 mio., denne ligger også i økonomiudvalgets regi. Men ældre- og sundhedsudvalget har i 2019 et overskud på 12 mio. og kæmpeoverførsler på deres institutioner fra 2018 – 2019 på 37 mio.  I debatten i Kommunalbestyrelsen havde Peter Jakobsen lidt moro om en omvendt Robin Hood i forhold til nøgletal, det kan man vel også have over denne måde at disponere på ?

Martin Damm og Co. Kommer også med faktuel viden om Rød bloks budgetforslag, og de er direkte misvisende. Er det fordi man ikke selv har nogen visioner eller politik udover regnskabsmæssige finurligheder, eller en bevidst vildledning af dem der læser det. Vi frygter lidt begge dele. 

Rød blok som består af SF, Enhedslisten, løsgænger Gert Larsen og Socialdemokratiet har i vores budgetforslag valgt at være økonomisk ansvarlige idet vi har fremlagt et driftsbudget der balancerer og som ligger 8 mio. under servicerammen. 

Vi budgetjusterer også med 15 mio. på Socialområdet, herudover har vi sagt ja til en analyse af visitationspraksis på områderne for samværstilbud og beskæftigelsestilbud. Det er muligt at bruge en bredere vifte af tilbud, der i øvrigt også tilgodeser den enkelte borgers behov på en mere hensigtsmæssig måde, i KL’s opgørelse er der nævnt at det måske vil kunne give en besparelse, den tager vi med hvis det skulle vise sig at være korrekt.

På ældre- og sundhedsområdet har vi budgetjusteret med 8 mio., Vi skal sikre hænder til området så vi har 3 mio. til flere elever på plejeområdet. 4 mio. på hjælpemidler idet der udskrives hurtigere fra sygehusene så der er flere ”kunder i butikken”, derudover afsætter vi 1 mio. til at imødegå ensomhed blandt ældre. Herudover tilfører vi ikke penge idet der er midler til, indenfor nuværende budget, at forbedre servicen.

Rød blok investerer i Børneområdet i vores budget 2020.

Vi budgetjusterer med 5 mio. årligt. 

Vi viderefører motorisk team og afsætter derfor 1 mio. årligt, det har været en stor succes og høringssvarene siger alt om, at det selvfølgelig skal være et fast tilbud. 

Vi vil 2-lærerordning, ved budget for 2019 fik vi kun til 1. kl men i vores budgetforslag for 2020 har vi afsat op til 4,8 mio. årligt så vi kan tilbyde 1. og 2. kl. med 20 elever og derover en 2-lærerordning i dansk og matematik. Det er en kendt og afprøvet succes, det skaber kontinuitet i undervisningen, det giver børnene en bedre start i skolen og dermed et bedre skoleforløb. Og ja, måske er der også klasser med 18 elever eller 15, der har behov for 2 lærere, men så regner vi bestemt med, at det er en lederudfordring som bliver løst. Men ved at vi afsætter penge til ordningen, sender vi også et signal om, at vi politisk vil investere i børnene.  

Børn med ordblindhed skal have den hjælp de har behov for i skolen, vi afsætter 0,6 mio til 1 ekstra lærer, (pt. 1 lærer) der kan implementere de metoder og hjælpemidler m.m. som børnene undervises i på KIK kurserne. Det er den enkelte lærer og forældrene der skal være rustet til at støtte op om barnet. Herudover afsætter vi 1.1 mio. yderligere til tilskud til ordblindeefterskoler. Men hvis vi bliver bedre i folkeskolen til at rumme børn med ordblindhed, så falder efterspørgslen på efterskole måske.

Som det sidste på børneområdet har vi afsat 5 mio. årligt til normeringer på daginstitutionsområdet.  Endnu en investering i fremtiden, vores børn kan ikke få det godt nok. Op til valget var der store demonstrationer på landsplan med budskabet ”Er der en voksen til stede?” Lige nu har vi alle fulgt med i TV hvor man følger hverdagen for et barn i daginstitution – det kan vi ikke være bekendt. Vi mener at kunne få rigtig meget værdi for de 5 mio. og vores 3 områdeledere og personalet kan med deres faglighed, komme med konstruktive og visionære forslag til forbedringer til gavn for vores børn. I alt en budgetjustering på 5 mio årligt + en investering på 10,8 mio. årligt.

Vi respekterer selvfølgelig demokratiet og må derfor leve med at være udenfor et budget der alene bygger på livrem og seler og et lille stykke sejlgarn.

Men i RØD blok er vi stolte over at vi fik enderne til at nå sammen, og samtidig sendte et klart signal om at vi vil investere i børnenes fremtid og i vores fremtid.

 

På vegne af SF, Enhedslisten, løsgænger Gert Larsen og Socialdemokratiet, Hanne Olesen, socialdemokrat og medlem af Kommunalbestyrelsen. Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0