Oplysninger om vores behandling af personoplysninger mv.

1.Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Jens Nielsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

TV-Kalundborg
Hareskovvej 17-i, 4400 Kalundborg
Tlf. 40454746 – kontakt@tv-kalundborg.dk
CVR 28681690

2.Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Formålet er at præsentere nyheder på hjemmesiden www.tv-kalundborg.dk

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Persondataoplysningerne er nødvendige for at forfølge en legitim interesse og behandles derfor jf. artikel 6, stk. 1, litra f i persondataforordningen

3.Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Navn
  • Adresse
  • E-mail
  • Tlf.nr.
  • Fotos og videoer

4.Hvor dine personoplysninger stammer fra

Personoplysningerne stammer fra dig selv.

5.Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år jf. bogføringsloven.

6.Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

7.  Klage til Datatilsynet ((hvis Domstolsstyrelsen er rette klagemyndighed, skal du tilrette afsnit 12))

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0