AnnonceLuk annonce
En samlet kommunalbestyrelse enige om budgettet

23-09-2020

En samlet kommunalbestyrelse i Kalundborg Kommune indgår aftale om budget 2021-2024 med mærkbare løft af velfærden og investeringerne. 

Alle 27 medlemmer af Kommunalbestyrelsen i Kalundborg er enige om et forslag til de kommende års budget. Partierne har alle bidraget til forliget i en konstruktiv og åben dialog, oplyses der i en pressemeddelelse. 

Det er velkendt, at Kalundborg Kommune er godt økonomisk polstret, grundet en meget positiv udvikling i erhvervslivet og nu også på uddannelses- og forskningsområdet. Samtidig har vi været bevidste om, at en sikker økonomistyring er grundlaget for fortsat udvikling. Dertil er der nu kommet en ny udligningsordning, der forbedrer vores muligheder yderligere, skriver den samlede kommunalbestyrelse i pressemeddelelsen.

Under indtryk af disse vilkår er kommunalbestyrelsen i enighed nået frem til et budget, der er helt uden besparelser, og hvor man bruger alt, hvad man må på velfærd (serviceudgifter). Samlet bliver serviceløftet på 168 mio. kr. i budgetperioden. Dertil kommer midler fra finansloven for ikke under 40 mio. kr. i budgetperioden. 

Der bruges også alt, hvad man kan slippe af sted med indenfor de centrale rammer på anlægsopgaver. I de næste 4 år løftes anlægsniveauet til samlet 680 mio. kr. Derudover afdrages knap 180 mio. på gammel gæld. personskatten sænkes med 0,4% point. Endelig køber Kalundborg Kommune sig fri af feriepengeforpligtelsen en gang for alle for 148 mio. kr. kontant. 

Med andre ord får vi borgernes penge ud og arbejde for borgerne, skriver den samlede kommunalbestyrelse. 

Børn- og ungeområdet: 

Dette område er i disse år støttet gennem puljer fra staten. I de kommende år vil kommunen via finansloven modtage et årligt beløb, der stiger fra 9 mio. kr. i 2021 til knap 20 mio. kr. i 2025. Disse midler er målrettet til bedre normeringer i dagtilbuddene og flere lærere i folkeskolerne. 

Udover disse midler annulleres en tidligere besparelse på 200.000 kr. på Kathøj/Svallerup Skole, der gives 200.000 kr. til ekstra udvikling for bestyrelser på skoler og dagtilbud, der anvendes 500.000 kr. til turboforløb for udskolingselever og som noget helt nyt etableres en årlig central ansøgningspulje på 1,8 mio. kr. til 2-lærerordninger i 1. og 2. klasse i fagene dansk og matematik. Endelig forhøjes demografipuljen på børn-og familieområdet med 2 mio. kr. årligt. 

Der investeres i et nyt tag på Gørlev Skole som koster 12 mio. kr., den nye daginstitution på Lupinvej får budgettet forhøjet med 5,8 mio. kr. og så gennemføres en ny runde få-det-fikset for dagtilbud og skoler for 5,5 mio. kr. Endelig bruges 1 mio. kr. på hygiejnestationer på dagtilbud og skoler – dette set i lyset af COVID-19 situationen. 

Kultur- og fritidsområdet: 

I disse år investeres massivt på området med både Kultur- og bevægelsesparken i Høng og Havneparken i Kalundborg. Ikke desto mindre har man fundet plads til yderligere initiativer.

Vi gør projekt ”liv i forsamlingshusene” permanent med 200.000 kr. årligt og det samme sker med fritids-kontoen til unge, der kan få tilskud til medlemskab af foreninger. De forventede rationale ved administrativ samdrift af Musik skole og Ungdomsskolen forbliver på skolerne til brug for nye aktiviteter. Endelig vil vi ekstraordinært bruge 200.000 kr. til en registrering af kommunens kunstgenstande, oplyser kommunalbestyrelsen. 

I Kalundborg Svømmehal investeres 4 mio. kr. til renovering af bassinkonstruktionen og der etableres både en beachvolleybane og en beachhåndboldbane i bevægelsesparken i Høng. Disse baner koster 250.000 kr. 

Slutteligt tages endnu et år med ekstra støtte til forsamlingshusene til renovering til 400.000 kr. 

Socialområdet: 

Socialområdet er presset grundet et stigende antal borgere med brug for kommunens hjælp. For at sikre den gode service kommunen yder til den enkelte, er det derfor nødvendigt at skrue op for budgetterne på en række områder. 

Til alkoholdemente borgere i specielle tilbud bruges 5 mio. kr. På voksen/specialområdet øges budgetterne med 10,1 mio. kr. til løbende drift og demografipuljen forhøjes med 4 mio. kr. årligt. Derudover udvides de lokale TUBA tilbud (Tilbud til unge og børn af alkoholikere) til også at omfatte aldersgruppen 25-35 år. Endelig indføres noget helt nyt nemlig en udviklingspulje for socialområdet på 500.000 kr. årligt. 

Det opsparede underskud i voksenspecialområdet på ca. 25 mio. kr. nulstilles i overførselssagen, så området kan starte på en frisk i 2021. 

Udover allerede planlagte investeringer i disse år afsættes 500.000 kr. af til etablering at et koldt køkken i Medborgerhuset 

Teknik- og miljøområdet: 

Her søsættes et helt nyt initiativ for at fjerne affald i naturen og byerne. Rigtig mange borgere er begyndt at samle affald, når de går tur. Dette vil kommunen gerne støtte op om, og det bliver derfor muligt gratis at låne refleksvest, affaldsgreb og få ekstrasække på bibliotekerne. Derudover vil der komme diverse aktioner. Til initiativet afsættes 250.000 kr. årligt. Mange af kommunens vejskilte er slidte og utydelige. Der afsættes afsætter 100.000 kr. i en årrække til hurtigere udskiftning. Naturpark Åmosen tilføres 100.000 kr. ekstra årligt. 

Vores veje og stier kan godt trænge til ekstra midler, og derfor investeres massivt i området de kommende år. Rute 219 fra Sæby til Ugerløse sættes i stand for 18 mio. kr.. Rute 277 fra Kirke Helsinge mod Korsør repareres også og udbygges med trafiksikkerhed for 3 mio. kr. I byerne sættes hele 11 mio. kr. ekstra af til nye asfaltbelægninger i 2021. Der bruges 1 mio. kr. til genopretning af belægninger på grus- og naturstier og der etableres fortov langs Tjørnhøjsvej i Gørlev til Bindeleddet mv. for 1 mio. kr. 

Der etableres et fodgængerfelt over Slagelsevej i Høng ved centret for 200.000 kr. og der afsættes 600.000 kr. til registrering af kommunens natur. 

Endelig sættes Holbækvej i stand mellem de to Stejlhøj udkørsler med nye belægninger, fortove og cykelstier for 10 mio. kr. 

Det opsparede underskud på færgedriften på godt 4 mio. kr. nulstilles i overførselssagen, så området kan starte på en frisk i 2021. 

Ældre- og sundhedsområdet: 

Antallet af ældre stiger hastigt, og det er derfor helt nødvendigt at løfte budgetterne på området markant, så der fortsat kan gives en god og tryg pleje og omsorg. 

Til løbende drift på ældreområdet afsættes 4 mio. kr. og demografipuljen forhøjes med 5 mio. kr. Jernholtparken har indtil nu været afregnet en lavere takst end kommunens øvrige plejehjem. Dette forhold rettes der op på nu, og plejehjemmet tilføres derfor 2,5 mio. kr. årligt til mere plejepersonale. 

Der er også fundet plads til implementering af en nye demenshandleplan, og det koster 1,12 mio. kr. årligt 

Det populære initiativ med ekstra midler til forsødelse af hverdagen på kommunens plejehjem og bosteder gøres permanent. Hvert plejehjem og bosted tilføres ekstra 500 kr. årligt pr. borger til formålet – i alt 250.000 kr. Endelig friholdes den årlige ældrefest for husleje mv. 

På sundhedsområdet udvikles det nære sundhedsvæsen for 4,3 mio. kr. årligt til en række initiativer. Der fortsættes med ordningen med mobil blodprøvetagning til ca. 420.000 kr. årligt og der sættes 800.000 kr. årligt af til natsygeplejerske på Odinscentret i Høng. 

Der investeres stort i om- og tilbygning på Odinscentret i Høng med nye og udbyggede træningsfaciliteter. I alt bruges godt 9,6 mio. kr. og der reserveres yderligere 10 mio. kr. til et nyt plejehjem i den sydlige del af kommunen. 

Økonomi og tværgående indsatser: 

På området afsættes 2,9 mio. kr. ekstra årligt til betaling for ydelser i Udbetaling Danmark. Der afsættes 100.000 kr. årligt til studiebysaktiviteter, så man kan tage godt imod de mange nye studerende. Der bruges 148 mio. kr. til en gang for alle at afregne de såkaldte indefrosne feriepenge. Herved slippes der for at skulle forrente pengene løbende. Udlægget betales tilbage fra alle budgetenheder over 50 år med 3 mio. kr. årligt. 

Grundet kommunens gode finansielle situation er der blevet råd til at nedsætte personskatten med hele 0,4 % point. Dette giver borgerne godt 32 mio. kr. mere på lommen som vi håber, bliver omsat til lokalt forbrug til støtte for detailhandel, restauranter mv., skriver den samlede kommunalbestyrelse i pressemeddelelsen.

I 2024 betales det sidste afdrag på de lån kommunen overtog for de gamle kommuner. Da der ikke optages lån til kommunens mange investeringer, er Kalundborg nu den kommune i hele region Sjælland med lavest gæld pr. indbygger. 


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0