AnnonceLuk annonce
Bredt budgetforlig: Fokus på velfærd og investeringer

24-09-2018

Arkivfoto: Jens Nielsen.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Efter en vanskelig begyndelse i forhandlingsprocessen, hvor parterne gik hver til sit et døgns tid, for derefter at mødes igen i fredags, har alle 27 medlemmer af Kommunalbestyrelsen i Kalundborg nu indgået aftale om de kommende års budget. 

Efter lidt vanskeligheder kom der gang i forhandlingerne, og en enig kommunalbestyrelse har nu indgået budgetaftale for årene 2019 - 2022, hvor der bl.a. er fokus på velfærd og investering. 

God økonomi giver plads til at bruge penge

Kalundborg Kommune har en god økonomi, og med budgettet for 2019 - 2022 vender man pengestrømmen, og bruger omkring 250 mio. kr. af kassebeholdningen, og dermed kommer den ned i et normalt niveau igen. Overordnet set bruger man alt, hvad man må påvelfærd (serviceudgifter), og alt, hvad man kan slippe af sted med inden for de centrale rammer påanlægsopgaver. Derudover afdrages der knap 200 mio. på gammel gæld, og personskatten sænkes med 0,2% point.

Jeg er både glad og stolt over, at alle 27 i kommunalbestyrelsen gennem konstruktive forhandlinger i år er blevet enige om et stærkt budget for Kalundborg Kommune. Et budget med mange udviklingsinitiativer og forbedringer. Alt sammen inden for en ansvarlig økonomisk ramme.Jeg vil gerne nævne to områder, hvor vi i Venstre er særligt tilfredse. For det første sørger vi for at komme rundt i hele kommunens geografi med forbedringer af både stort som småt. Det er vigtigt for vores fællesskabsfølelse, at vi har det for øje. Særligt den nye få det fikset pulje til lokalsamfundene på 14 mio. kr. understøtter dette. For det andet investerer vi massivt i nye cykelstier, så skolebørn, motionister og turister kan komme sikkert frem og tilbage. Cykelstierne var et stort tema i valgkampen, og løftet er nu indfriet til fulde,” siger borgmester Martin Damm (V).

Også Gunver Jensen (A) er tilfreds med tiltagene.

”Vi er meget tilfredse med, at vi, inden for den snævre ramme til ny tiltag, har fundet plads til et forsøg med 2-lærerordning i syv af kommunens 1. klasser med flest elever. Forsøget gælder alle timer i dansk og matematik i skoleåret 2019/2020.Vi er også glade for, at der nu sættes fart på indsatsen for at få etableret nye socialøkonomiske virksomheder i Kalundborg Kommune, så vi kan hjælpe flere af de svageste borgerne ud på arbejdsmarkedet.På anlægssiden glæder vi os også over, at vi er fælles om, at prioritere en ny daginstitution i Svebølle.” 

De ældre, de svage og børnene

Peter Jacobsen (O) er bl.a. glad for, at der er penge til de ældre.


”Det betyder meget, for os i Dansk Folkeparti, at kommunen har en robust økonomi. Vores kassebeholdning var blevet meget stor, og det glæder os derfor, at vi er enige om at få noget af opsparingen ud at arbejde for borgerne. På ældreområdet har vi, igen i år, kunne tilføre godt 5 mio. kr. Det er nødvendigt, hvis vi skal holde trit med den stigende ældrebefolkning, uden at skulle skære i den gode service. Udover at fastholde serviceniveauet, er der endda blevet plads til at øge støtten til frivillige aktiviteter på ældreområdet, og udvide tilbuddet til vores demente. Det giver den enkelt ældre valgmuligheder i hverdagen.
 Med et afsat beløb på 4 mio. kr. kan vi nu endelig få samlet den udkørende hjemmepleje i Svebølle – et ønske medarbejderne har haft længe.Endelig arbejder vi videre med planerne for Munkesøen og vi har sat midler af til opvisningsbanen i Raklev.” 

Også Niels Erik Danielsen (Ø) er glad for, at det bliver taget hensyn til de svageste i samfundet i budgetaftalen samt, at man tænker på miljøet.

"For os i enhedslisten betyder det meget, at vi tager os af de svageste i samfundet. Derfor er vi meget tilfredse med, at de handicappede og de udsatte børn er prioriteret først. Vi vil gerne arbejde mere forebyggende, og det får vi gjort i højere omfang nu. På investeringssiden er vi meget tilfredse med, at der nu afsættes 10 mio. kr. til LED belysning i kommunens ejendomme. En sådan investering sparer på miljøbelastningen og giver en økonomisk gevinst, vi senere kan bruge på bedre velfærd," siger han. 

Thomas Malthesen Hiort (F) er særligt glad for, at der blev gjort noget ved normeringerne i daginstitutionerne i kommunen.

"Som nyvalgt var det første gang, at jeg skulle deltage i budgetarbejdet. Jeg må sige, at det var et interessant forløb. Der skal selvfølgelig prioriteres og der skal indhold med så alle bliver tilgodeset. Et kardinalpunkt for mig og SF Kalundborg var, at der blev gjort noget ved de normeringer vi har i nogle af daginstitutionerne. Så det er da fantastisk, at der skal bygges en helt ny daginstitution i Svebølle - et tiltag der vil give meget bedre fysiske rammer, bedre muligheder for overgangen til folkeskolen samt give muligheden for bedre normeringer end der hidtil har været i de to institutioner i Svebølle og Viskinge." 

Kulturen får også penge

Ole Glahn (B) nævner bl.a. initiativerne vedr. kommunens forsamlingshuse og idrætsfaciliteter.

"Det har været en fornøjelse at være med til budgetlægningen igen i år. Budgettet understøtter hele vores tankegang med frivillige og aktive lokalsamfund. Det er rigtig godt for os der bor i kommunen og fremtidige tilflyttere. Som kulturudvalgsformand vil jeg fremhæve vores initiativer for forsamlingshusene i form at flere midler til renovering. Vi har som noget nyt fået afsat ekstramidler til vedligeholdelse af idrætsfaciliteterne i kommunen. En ny udviklingspulje giver mulighed for, at Ungdomsskolen og Musisk Skole kan gøre lidt ekstra i samarbejdet.Endelig kommer der en ekstra medarbejder på Fugledegård, og AMFI Vestsjælland får midler til køb af et større areal,"siger han.

Gert Larsen (løsgænger) glæder sig over flere tiltag, bl.a. over, at man vil se nærmere på, hvordan man kan få gjort Kordilgade i Kalundborg pænere og renere.

”Jeg kan hilse mange af de allerede nævnte tiltag meget velkomne, og glæder mig selvfølge særligt over, at der kommer til at ske rigtig meget i min hjemby Svebølle. Det er ingen hemmelighed, at jeg gerne vil forbedre renholdelsen i og omkring Kordilgade i Kalundborg. Jeg er derfor glad for, at vi nu får undersøgt muligheden for, om bo/aktivitet kan komme til at få en rolle som bypedeller." 

 • I budgetlægningen for 2019 har man målrettet hjælpen mod de svageste borgere i samfundet, og som noget nyt, sender man nu 14 mio. kr. ud til kommunens lokalsamfund, som de enkelte lokalsamfund selv kan bestemme anvendelsen af. Puljen kaldes "fådet fikset pulje".
 • Handicapområdet bliver tilført 16,7 mio. kr. årligt. Det samme gør sig gældende for området for udsatte børn og unge, som vil fåtilført 4,1 mio. kr. årligt. Begge områder vil derudover få eftergivet en stor 2-cifret milliongæld.
 • Ældreområdet får også tilført et millionbeløb, herunder penge til mobil blodprøvetagning, sommerhustilbud til demente, samt en generel forhøjelse af budgettet til hjemmehjælp, ligesom puljen til støtte for frivillige aktiviteter påældreområdet bliver øget. I alt tilføres ældre- og sundhedsområdet godt 5 mio. kr. Budgettet for Heradøtrenes krisecenter for kvinder bliver også udvidet, ligesom støtten til projekt HOME-start. 
 • Der bliver indført et forsøg med en 2-lærerordning i syv 1. klasser i skoleåret 2019/2020, hvor klasserne får en lærer ekstra i alle timer i dansk og matematik. Det koster 2,4 mio. kr.
 • På kultursiden udvides budgettet til Fugledegård, og der etableres en udviklingspulje til samarbejdet mellem ungdomsskolen og musisk skole. Slutteligt sættes der ekstra midler af til vedligeholdelse af idrætsfaciliteter. Der sættes yderligere 10 mio. kr. af til renovering og modernisering af den bynære Vesthavn.
 • På anlægsområdet afsættes midler til en række forskellige formål til gavn for borgerne, herunder bl.a. infrastruktur og forbedring af fysiske forhold påi dagtilbud og faciliteter til handicappede og udsatte borgere. Der investeres ligeledes 10 mio. kr. i 2020 i LED belysning, hvilket sparer miljøet for belastning, men også pengepungen på sigt.
 • Der sættes 5,3 mio. kr. af til sammenlægningen af børnehaven Gården og Rørby Børnehave, og der bliver bygget en helt ny stor daginstitution i Svebølle til omkring 26 mio. kr., der hvor det gamle rådhus ligger i dag. Den nye daginstitution kommer til at afløse den gamle børnehave i Svebølle og børnehaven i Viskinge.
 • Påældreområdet sætter der penge af til renovering af køkkenet i Nyvangsparken, knap 2 mio. kr., og 4 mio. kr. til at etableret et samlet sted i Svebølle til den udkørende pleje.
 • Der investeres også massivt i cykelstier - 5,4 mio. kr. til cykelstien til Røsnæs, 10 mio. kr. til cykelsti mellem Drøsselbjerg og Kirke Helsinge og 10 mio. kr. til cykelsti mellem Havnsø og Føllenslev.
 • Et større millionbeløb sættes af til Høng Kultur og bevægelsespark, såbyggeriet kan gennemføres som planlagt.
 • Man bruger 3 mio. kr. påat etablere nye rammer for socialpsykiatrien.
 • Man fortsætter den ekstraordinære pulje til renovering af forsamlingshuse, 400.000, giver små400.000 til bl.a. forskønnelse i Sct. Olai Parken, og 300.000 kr. til AMFI. Slutteligt reserveres 500.000 kr. til genopretning af kampbanen i Raklev.

Senere i dag vil budgettets talmateriale blive publiceret på Kalundborg Kommunes hjemmeside.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0